Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW - archiwum

Regulamin Spinningowego GPx Okręgu - od roku 2010

Przepisy PZW | 2016-01-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

spinning

Ogólne Zasady Organizacyjne
Spinningowych Zawodów Wędkarskich

 

Grand Prix Okręgu PZW Poznań


Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego

 

 1. Cykl obejmuje 5 imprez sportowych organizowanych przez kluby wędkarskie.
 2. Wszystkie zawody odbywają się w jednej 7 godzinnej turze.
 3. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
 4. Punktowane jest 30 pierwszych miejsc, przy czym za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 30 punktów, za 30 miejsce 1 punkt.
 5. Pozycję drużyny w klasyfikacji określa się na podstawie punktów zdobytych przez 3 najlepszych zawodników danej drużyny w  danych zawodach.
 6. Na podstawie klasyfikacji końcowej wyłoniony zostaje zwycięzca indywidualny i drużynowy GP.


Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu


Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. Zawody rozgrywane są w dwóch 7-godzinnych turach w cyklu dwudniowym.

 

 1. Prowadzona jest klasyfikacja w kategorii Juniorów i Seniorów.
 2. Regulamin określają „Zasady Organizacji Kwalifikowanego Sportu Wędkarskiego PZW"
 3. O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje suma zajętych miejsc przez zawodnika w obu turach.
 4. Indywidualny Mistrz okręgu w kategorii seniorów i juniorów reprezentuje Okręg PZW Poznań na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej.


Klubowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu


Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego

 

 1. Zawody przeprowadzane są w dwóch 7-godzinnych turach w cyklu dwudniowym.
 2. Drużyna Klubowa składa się z 4 zawodników członków Klubu zgłoszonych do rywalizacji w terminie od 1 listopada do 31 marca każdego roku (ZOKSW Regulamin zmiany barw klubowych PZW §6 )
 3. O pozycji drużyny w klasyfikacji końcowej decyduje suma zajętych miejsc przez zawodników tej drużyny w każdej z tur.
 4. Klubowy Mistrz Okręgu reprezentuje Okręg PZW Poznań na Klubowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej.



REGULAMIN  ROZGRYWANIA  OKRĘGOWYCH  ZAWODÓW
WĘDKARSKICH  W  DYCYPLINIE  SPINNINGOWEJ

 

 1. Wszystkie Okręgowe Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spinningowej rozgrywane są na tzw. „żywej rybie" w jednej  7 godzinnej turze z wyjątkiem Mistrzostw Okręgu które rozgrywane są w dwóch 7 godzinnych turach.
 2. Turę uznaje się za rozegraną jeśli z przyczyn atmosferycznych trwa nie krócej niż  ½ ustalonego czasu.
 3. Organizatorami zawodów są: Biuro ZO oraz  Koła i Kluby Wędkarskie zrzeszone przy Okręgu PZW w Poznaniu.
 4. Prawo startu w zawodach mają członkowie PZW zrzeszeni w Klubach i Kołach Okręgu PZW w Poznaniu z aktualnie opłaconymi składkami okręgowymi.
 5. W Klubowych Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają tylko drużyny zarejestrowanych Klubów.
 6. Wyniki zawodów ustalane są jak w „zawodach jednosektorowych".
 7. Klasyfikacja indywidualna:  Seniorów i Juniorów (do 18 lat)  o zajęciu pierwszego miejsca decyduje największa ilość punktów zdobytych za złowione ryby.
 8. Klasyfikacja drużynowa: o zajęciu pierwszego miejsca w zawodach decyduje suma miejsc trzech najlepszych zawodników z jednego Klubu lub Koła PZW (mniejsza ilość punktów decyduje o wyższym miejscu)
 9. Za brak złowionej ryby przez zawodnika „0" drużynie doliczone będą punkty wg zasady: ilość zawodników sklasyfikowanych +1 (zawodników którzy złowili ryby +1).
 10. Za brak zawodnika w składzie drużynie dodatkowo będą doliczone punkty wg zasady: ilość zawodników sklasyfikowanych biorących udział w zawodach +1
 11. Punktacja w klasyfikacji Indywidualnej Grand Prix: w zawodach punktami premiowane są miejsca  od 1 - 30. tj. za zajęcie pierwszego miejsca - 30 punktów  itd.
 12. Klubowa Klasyfikacja Generalna: o zajętym miejscu decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę klubową w całym cyklu zawodów Grand Prix Okręgu.
 13. Nagrody zdobywane w zawodach
  We wszystkich zawodach  przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców:
 • od 1 - 3 miejsca: puchary + dyplomy oraz medale w przypadku Mistrzostw Okręgu
 • od 4 - 6 miejsca dyplomy

UWAGA! We wszystkich zawodach sponsorzy mogą fundować upominki rzeczowe.

 

Ryby łowione w zawodach

 • zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z uwzględnieniem wymiarów i okresów ochronnych w tym wymiaru ochronnego okonia 18 cm. jak również z innymi dodatkowymi ustaleniami prawnego użytkownika danej wody.  
 • w zawodach nie obowiązuje limit ilościowy ryb.

Ryby zaliczane do punktacji oraz wymiary ochronne:

głowacica i sum - 70 cm
- za wymiar określony przez regulamin 700 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt
łosoś, troć, troć jeziorowa - 50 cm,   szczupak i sandacz  - 45 cm:
- za wymiar określony przez regulamin 500 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt
boleń i brzana - 40 cm.
- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 40 pkt
lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany - 30 cm
- za wymiar określony przez regulamin 300 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 30 pkt
jaź i kleń - 25 cm
- za wymiar określony przez regulamin 250 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 25 pkt
okoń - 18 cm    
- za wymiar określony przez regulamin 50 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt
wzdręga- 15 cm
- za wymiar określony przez regulamin 50 pkt
- za każdy dodatkowy centymetr 10 pkt

Złowiona ryba - gatunek oraz jej faktyczny wymiar, z dokładnością do 1 mm, muszą być wpisane do karty startowej zawodnika oraz potwierdzone przez sędziego miarowego czytelnym podpisem.

 • Ryby wpisane i nie potywierdzone przez  sędziego nie będą zaliczane do wyniku.
 • Ryby zmierzone i odnotowane w karcie, powinny być z najwyższą ostrożnością, natychmiast wypuszczone do wody przez sędziego potwierdzającego ten fakt w karcie zawodnika.
 • Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość złowionych ryb, ma obowiązek przetrzymać ryby w dobrej kondycji do chwili pomiaru, oraz łowienie ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
 • W obliczaniu punktacji obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra     (czynności tej dokonuje Główna Komisja Sędziowska)
 • Uwaga! zaokrąglanie „w górę" nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.



FINANSOWANIE  SPINNINGOWYCH ZAWODÓW  WĘDKARSKICH



1.Koszty uczestnictwa w Okręgowych Sinningowych Zawodach Wędkarskich
Opłata za uczestnictwo we wszystich  zawodach wynosi:

 • 30,00zł.    seniorzy
 • 10,00zł        juniorzy

W ramach tej opłaty organizator zapewnia wszystkim uczestnikom: ciepły posiłek, napoje oraz pokrywa całość kosztów związanych obsługą zawodów przez zespół sędziów miarowych.
Ilość osób - sędziów miarowych będzie dostosowana do ilości zgłoszonych zawodników wg. następującej zasady: 1 sędzia miarowy na 4 zawodników.
Praca Głównej Komisji Sędziowskiej w składzie 4 osobowym oraz zakup pucharów, medali i dyplomów finansowana będzie ze środków Okręgowego Funduszu Sportu Kwalifikowanego kwotą przewidzianą w Preliminarzu Budrzetowym.

2. Finansowanie uczestnictwa w Ogólnopolskich Spinningowych Zawodach Wędkarskich
Z funduszu sportu kwalifikowanego finansowany będzie udział w następujących zawodach:

 • Indywidualne Mistrzostwa Polski
  Mistrz Okręgu w kategorii Seniorów - opłata startowa + zakwaterowanie i wyżywienie
  Mistrz Okręgu w Kategorii Juniorów - opłata startowa + zakwaterowanie i wyżywienie, dodatkowo koszty pobytu trenera    
 • Klubowe Mistrzostwa Polski
  Klubowy Mistrz Okręgu - opłata startowa + zakwaterowanie
  Ogólnopolskie Zawody z cyklu Grand Prix Polski
 • Zawodnicy uprawnieni do startu w GPP - opłata startowa


Koszty uczestnictwa w zawodach "Eliminacyjnych" do Grand Prix Polski nie będą finansowane z Okręgowego Funduszu Sportu.

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE



Przed każdymi zawodami na 7 dni przed datą zawodów, obowiązuje bezwzględny zakaz przeprowadzania treningu przez zawodników zgłoszonych do zawodów ( pod rygorem niedopuszczenia do zawodów) na terenie wyznaczonym do zawodów  tj. 5 km w górę i dół rzeki po obydwu jej brzegach licząc od miejsca zbiórki podanego w komunikacie przez organizatora.
Organizator jest zobowiązany do przesłania uczestnikom komunikatu w terminie nie krótszym niż trzy tygodnie przed zawodami oraz przesłania komunikatu do Biura ZO w celu zamieszczenia na stronie internetowej Okręgu.

 • Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać u organizatora zawodów lub w punktach:
 1. Sklep Wędkarski  „www Leszcz" w Poznaniu, ul. Ślężańska 1           tel. 061 879 50 92
 2. Sklep - Pracownia „ART-ROD" w Poznaniu, ul. Piątkowska 84E         tel. 061 848 55 30

 

 • Dojazd na zawody we własnym zakresie.
 • Każdy zawodnik musi być wyposażony w miękką siatkę do czasowego przetrzymywania ryb o średnicy obręczy nie mniejszej jak 40 cm.
 • Zaleca się stosowanie kotwiczek i haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
 • Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.
 • Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 metrów liczone wzdłuż linii brzegowej.  Za zgodą zainteresowanych odległość ta może być zmniejszona.
 • Podczas zawodów zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach.
 • Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.
 • Podczas zawodów dopuszcza się brodzenie w wodzie tylko za zgodą organizatora.

Sygnały obowiązujące w zawodach
W każdych spinningowych zawodach obowiązują trzy sygnały hukowe

 • pierwszy - na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, czas na dojście do miejsca rozpoczęcia zawodów.
 • drugi - oznacza rozpoczęcie zawodów
 • trzeci - oznacza zakończenie zawodów.

Po tym synale w ciągu 30 minut zawodnik jest zobowiązany zdać kartę startową komisji sędziowskiej.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia Sędziego Głównego który podejmuje odpowiednią decyzję.
W sprawach spornych odwołanie na piśmie (protest) powinno być złożone przez kierownika drużyny do Głównej Komisji Sędziowskiej w ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników zawodów.
Warunkiem rozpotrzenia protestu jest wpłacenie wadium ( za pokwitowaniem) w wysokości 100zł.
Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów a jego decyzja jest ostateczna.
W przypadku uznania zgłoszonego protestu wadium jest  bezzwłocznie zwracane.

Kary porządkowe
Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 1. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie  środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów ( alkohol, narkotyki, środki odurzające)
 2. Nie sportowe  i nie etyczne zachowanie się  w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi) przez  sędziego lub organizatora.
 3. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
 4. Przedłożenia do pomiaru ryb będących pod ochroną lub ryb złowionych w innym miejscu niż  wyznaczony teren zawodów, oraz ryb z widocznymi oznakami „śniętej lub nieświeżej ryby".
 5. Przemieszczanie się na terenie zawodów inaczej niż pieszo.
 6. Nie zdanie „karty startowej" komisji sędziowskiej w określonym czasie.
 7. Używanie osęki do lądowania ryb
 8. Używania żywej lub martwej rybki jako przynęty
 9. Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej  lub innych poniesionych kosztów.


W przypadku ciężkiego naruszenia powyższych zasad przez zawodnika lub uczestnika zawodów Główna Komisja Sędziowska sporządza notatkę i przekazuje ją do rozpatrzenia przez Okręgowy Kapitanat Sportowy.

Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego i  został  uzgodniony z Radą Klubów Spinningowych w dniu 16 lisopada 2009r.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.