Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO


§ 1 

Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, zwany w skrócie OKS, jest komisją Zarządu Okręgu PZW powołaną w oparciu o §46 i § 67 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu. 
§ 2 
OKS realizuje zadania Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie sportu w następujących dyscyplinach: -wędkarstwo spławikowe -wędkarstwo spinningowe -wędkarstwo pod lodowe -wędkarstwo muchowe -wędkarstwo morskie 
§ 3 
OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z: -ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w kraju i okręgu -Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego -uchwałami Zarządu Głównego PZW i Zarządu Okręgu PZW -własnymi decyzjami § 4 
Do zadań OKS należy w szczególności:

 1. Opracowanie:
 1. planów oraz programów rozwoju dyscyplin wymienionych w §2.
 2. regulaminów sportowych ich aktualizację i uzupełnienie.
 3. rocznego preliminarza budżetowego w dziedzinie dyscyplin sportowych wymienionych w§2, zgodnie z zasadami gospodarności na poziomie szczebla okręgu.
 4. Komunikatów.
 1. nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów, preliminarzy budżetowych, programów, regulaminów i instrukcji.
 2. Podejmowanie działań wynikających z umów i porozumień zawartych przez PZW w zakresie sportu wędkarskiego.
 3. Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządom Okręgów PZW oraz Klubom PZW.
 4. Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Kół PZW w zakresie sportu wędkarskiego.
 5. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników
 6. Występowanie z wnioskami do ZO PZW w sprawach:
 1. Rocznych kalendarzy Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx .
 2. Rocznego preliminarza budżetowego.
 3. Skład ekip sportowych na zawody krajowe.
 4. Powierzanie organizacji imprez okręgowych i krajowych.
 1. rozpatrywanie protestów , odwołań i sporów oraz wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach prowadzonych dyscyplin wymienionych w §2, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W sprawach o charakterze dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o uchwalone przez ZG PZW przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego.
 2. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzonych dyscyplin sportu wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania tych dyscyplin.
 3. Analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego OKS i podejmowanie odpowiednich działań i decyzji dla racjonalizacji wydatków i maksymalizowania dochodów.
 4. Składanie wniosków, propozycji i wystąpień z inicjatywy własnej do ZO PZW.
 5. Składanie sprawozdań z działalności.
 6. Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Zarząd Okręgu PZW

dotyczących sportu. 
§ 5 Uprawnienia OKS scedowane na niego przez Zarząd Okręgowy PZW, nie podlegające dalszemu substytuowaniu, obejmują:

 1. Szkolenie oraz nadawanie licencji Sędziego Klasy Okręgowej i Podstawowej dyscyplin wędkarskich.
 2. Zatwierdzenie obsad sędziowskich zawodów okręgowych ,analiza i ocena ich pracy.
 3. Zatwierdzenie regulaminów sportowych Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx.
 4. Weryfikacje wniosków Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx.
 5. Nakładanie kar za przewinienia sportowe i zatwierdzanie kar, nakładanych w trybie obowiązujących przepisów sportowych.
 6. Powierzanie organizacji zawodów sportowych.
 7. Interpretowanie krajowych, okręgowych regulaminów sportowych.
 8. Realizacja terminarzu imprez.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawach nieujętych w regulaminach sportowych.
 10. Wnioskowanie o przyznanie licencji zawodnikom i klubom do GKS.
 11. W przypadku powołania kadr okręgu ustalania ich składu a w tym przypadku uchwalenie regulaminu powołania kadry.

Decyzje OKS podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące. Odwołanie od tych decyzji mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium Zarządu Okręgu PZW-co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem OKS. Jeśli odwołanie zdaniem OKS jest rzeczywiście uzasadnione, OKS może, nie przesyłając akt sprawy do Prezydium Zarządu Okręgu PZW, uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Okręgu PZW. 
§ 7

 1. OKS składa się z nie więcej niż 12 członków, natomiast Prezydium OKS składa się z 6 osób.
 2. Skład OKS ustala Zarząd Okręgu PZW.
 3. Bezpośredni nadzór nad pracami OKS sprawuje Wiceprezes ZO ds. Sportu.
 4. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW, z tym że jego członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu określenia ostatecznego składu nowego OKS przez ZO PZW.
 5. Zarząd Okręgu PZW ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład OKS- na ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy.
 6. OKS wnioskuje do ZO PZW o dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy

Ubyli ze składu OKS w czasie kadencji.

 1. W ramach OKS działa Kolegium Sędziów Sportu Wędkarskiego.
 2. Członkostwo w OKS ustaje w przypadku:
 1. Śmierci.
 2. Przyjęcie przez OKS złożonej na piśmie rezygnacji.
 3. Uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z OKS.
 4. Bezczynności.

§ 8

 1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji.
 2. Członek OKS nie wykonujący systematycznie obowiązków, o których mowa w ust.1 obowiązany jest przedstawić OKS stosowne wyjaśnienia.
 3. W stosunku do swych członków naruszających statut PZW oraz nie przestrzegających wymogów w ust.1i2-ZO PZW na wniosek OKS może podjąć uchwałę o usunięciu takich członków z grona OKS.

§ 9

 1. Posiedzenia OKS odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku kalendarzowym.
 2. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKS za pośrednictwem Prezydium, a jego posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącu.
 3. Przewodniczący OKS informuje członków OKS na najbliższym posiedzeniu o decyzjach podjętych w trybie ust.2.
 4. Posiedzenia OKS zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go wiceprzewodniczący.
 5. W okresach między posiedzeniami OKS prawo podejmowania decyzji w pilnych sprawach bieżących wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przysługuje Przewodniczącemu OKS. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu OKS do akceptacji.
 6. Terminy posiedzeń OKS ustala Przewodniczący lub jego zastępca.

§ 10

 1. Porządek dzienny posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje Przewodniczący lub zastępujący o wiceprzewodniczący.
 2. O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku dziennym Przewodniczący poprzez Biuro Zarządu Okręgu PZW zawiadamia uczestników z wyprzedzeniem 14 dni.
 3. Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez OKS przed przystąpieniem do obrad. Proponowane przez członków OKS zmiany w porządku dziennym podlegają przegłosowaniu przez OKS.

§ 11

 1. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu poprzedniego zebrania, Przewodniczący lub osoba go zastępująca przedstawia informację ,o której mowa w § 9 ust.3 Regulaminu oraz o sposobie wykonania uchwał OKS z poprzedniego zebrania.
 2. W dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przy głosowaniu jako pierwszy przegłosowuje się wniosek najdalej idący.


§ 12 
Uchwały OKS zapadają zwykłą większością głosów , w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków OKS. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 
§ 13

 1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokółowane. Protokół sporządza wyznaczony na początku posiedzenia przez Przewodniczącego członek OKS.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący i osoba protokołująca.
 3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu, podając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone poprawki podlegają również przegłosowaniu.
 4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności.
 5. Protokoły i dokumentację OKS sporządza i przechowuje Biuro ZO PZW.


§14

 1. Pracownicy Biura ZO PZW mogą brać udział w posiedzeniach OKS. Mogą zgłaszać wnioski i rozwiązania zgodne z zadaniami i polityką PZW.
 2. W pracach OKS mogą ponadto brać udział członkowie ZO PZW , którzy wyrazili chęć współpracy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
 3. W pracach OKS mogą brać udział zaproszeni goście bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 15 
OKS powołuje w miarę potrzeb podkomisje lub zespoły robocze dla wykonywania zadań lub powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swego składu. OKS ustala regulaminy podkomisji, określające zakres powierzonego zadania i czas działania. 
§ 16

 1. Decyzje OKS lub jego Prezydium wprowadza w życie i realizuje Biuro ZO PZW, spełniając jednocześnie rolę jego Sekretariatu.
 2. Decyzje finansowe OKS lub jego Prezydium i realizacje jego preliminarza budżetowego wykonuje Biuro ZO PZW, w oparciu o środki Funduszu Sportowego.


§ 17 Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego jest spójny z Regulaminem Kapitanatu Sportowego zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZW. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Uchwała Prezydium ZO PZW w Olsztynie nr.