Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Załącznik

do uchwały Nr  LIV/326/10

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 26 października 2010 roku

 

 

REGULAMIN

SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§1

1.    Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej, zwanej dalej ,,SSR'', jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

2.    Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe w obrębie Powiatu Dzierżoniowskiego.

3.    Koła Polskiego Związku Wędkarskiego i Stowarzyszenia Wędkarskie działające na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego są jednostkami organizacyjnymi tworzącymi Społeczną Straż Rybacką Powiatu Dzierżoniowskiego.

4.    Jednostki organizacyjne tworzące Społeczną Straż Rybacką zapewniają strażnikom środki i wyposażenia niezbędnie do wykonywania ich zadań w następujący sposób:

a) działalność Komendanta Społecznej Straży Rybackiej finansuje organizacja, z której wywodzi się komendant SSR;

b) koszty działalności Komendantów Grup i Strażników SSR ponoszą organizacje tworzące grupy terenowe SSR;

c) koszty wspólnych szkoleń, ćwiczeń i patroli pokrywają odpowiednio zainteresowane organizacje tworzące SSR.

5.    Komendant Społecznej Straży Rybackiej do 15 stycznia każdego roku składa Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego za rok ubiegły.

6.    Nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda Dolnośląski poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

 

II. Organizacja Społecznej Straży Rybackiej

§ 2

1.    Społeczną Straż Rybacką tworzą:

-         Komendant Społecznej Straży Rybackiej zwani dalej ,,komendantem SSR'';

-         Komendanci Grup terenowych Społecznej Straży Rybackiej zwani dalej ,,komendantami grup SSR'';

-         Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zwani dalej ,, strażnikami SSR''.

2.    Społeczną Strażą Rybacką kieruje komendant SSR.

3.    W ramach Społecznej Straży Rybackiej mogą być tworzone grupy terenowe.

4.    Strażnicy SSR są bezpośrednio podporządkowani komendantowi SSR, a w wypadku utworzenia grupy terenowej komendantowi grupy SSR.

5.    Komendanci grup SSR są podporządkowani bezpośrednio komendantowi SSR.

6.    Patrol Społecznej Straży Rybackiej składa się co najmniej z dwóch strażników SSR.

7.    Strażnicy SSR mogą działać samodzielnie lub wchodzić w skład patrolu Państwowej Straży Rybackiej.

8.    Patrolem Społecznej Straży Rybackiej kieruje strażnik SSR wyznaczony przez komendanta SSR lub komendanta grupy SSR, a w przypadku wspólnych działań z Państwową Strażą Rybacką - dowódca Patrolu Państwowej Straży Rybackiej.

 

III Tryb powołania, odwołania oraz zakres obowiązków komendanta, komendanta grupy

§ 3

1.    Komendanta SSR powołuje i odwołuje Rada Powiatu na wniosek większości Zarządów Kół Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) i Stowarzyszeń Wędkarskich działających na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

2.    Komendanci grup SSR spośród siebie wybierają osobę, która będzie zastępować Komendanta SSR w czasie jego nieobecności.

3.    W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu może odwołać komendanta SSR na wniosek Komendanta Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

4.    Komendanta grupy SSR powołuje i odwołuje komendant SSR w oparciu o uchwałę Zarządu Koła PZW lub Stowarzyszenia Wędkarskiego, które jest zainteresowane utworzeniem grupy terenowej SSR.

5.    Do obowiązków komendanta SSR należy w szczególności:

a) ustalenie planów i harmonogramów działań Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu oraz współpraca w tym zakresie z Państwową Strażą Rybacką,

b) wyznaczenie zadań dla komendantów grup SSR i nadzorowanie ich wykonania,

c) kontrolowanie realizacji zleconych strażnikom SSR zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania,

d) organizowanie w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej wspólnych akcji mających na celu zapobieganie wykroczeniom przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

e) współdziałanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej w zakresie organizowania szkoleń i ćwiczeń specjalistycznych dla strażników SSR,

f) sporządzenie sprawozdań kwartalnych z działalności Społecznej Straży Rybackiej i przekazywanie ich Wojewodzie Dolnośląskiemu,

g) udzielanie informacji na żądanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu o działalności Społecznej Straży Rybackiej, występujących zagrożeniach oraz rejonach wymagających szczególnej ochrony,

h) zapewnianie niezbędnych warunków do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych oraz przedstawienie na żądanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,

6.    Do obowiązków komendanta grupy SSR należy:

a) sporządzanie planów i harmonogramów działania grupy terenowej SSR w porozumieniu z komendantem SSR,

b) organizowanie i kierowanie pracą strażników SSR wchodzących w skład grupy terenowej SSR zgodnie z wytycznymi komendanta SSR,

c) terminowe dostarczanie komendantowi SSR sprawozdań kwartalnych z działalności grupy terenowej SSR,

d) kontrolowanie realizacji zleconych strażnikom SSR zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania.

IV. Tryb powołania i odwołania oraz zakres obowiązków strażnika

§ 4

1.    Strażnikiem SSR może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

2.    Strażnik SSR jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydawanych na jej podstawie oraz sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań.

3.    Strażnika SSR powołuje komendant SSR na wniosek zainteresowanego Koła PZW lub Stowarzyszenia Wędkarskiego działającego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (załącznik nr 1), do którego dołącza się kwestionariusz kandydata (załącznik nr 2).

4.    Strażnika SSR odwołuje komendant SSR na wniosek komendanta grupy SSR oraz zainteresowanego Koła PZW lub Stowarzyszenia Wędkarskiego działającego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

5.    Strażnika SSR może odwołać komendant SSR z własnej inicjatywy uzasadniając pisemnie swoją decyzję.

6.    Od decyzji komendanta SSR można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Komendanta Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

7.    Strażnik SSR jest odpowiedzialny materialnie za przydzielone mu wyposażenie.

8.    W czasie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających strażnik SSR jest obowiązany do noszenia na widocznym miejscu odznaki Społecznej Straży Rybackiej oraz posiadania ważnej legitymacji strażnika SSR.

9.    Strażnik SSR wchodzący w skład patrolu Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany do wykonywania poleceń dowódcy patrolu.

10. Z przeprowadzonych kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu, kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu, przeprowadzający je strażnik SSR lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie.

11. Z przeprowadzonych czynności:

-         zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,

-         żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełniania przestępstwa lub wykroczenia odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa a przedmioty zabezpieczyć

-         strażnik SSR lub kierujący patrolem sporządza notatkę.

12. Notatka powinna zawierać:

a) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,

b) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,

c) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,

d) dane uprawnionego do rybactwa, jeżeli przekazywano mu zabezpieczone ryby, raki, minogi lub sprzęt służący do ich połowu,

e) czytelny podpis strażnika SSR kierującego patrolem.

 

V. Sposób postępowania strażnika SSR w trakcie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających

§ 5

1.    Podczas dokonywania kontroli strażnik SSR obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.

2.    Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik SSR jest obowiązany przedstawić się osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika SSR.

3.    W razie uniemożliwienia strażnikowi SSR wykonania czynności kontrolnych przez osobę kontrolowaną, strażnik SSR odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta grupy.


VI. Postępowanie strażnika SSR z odebranymi lub porzuconymi rybami i przedmiotami służącymi do ich połowu

§ 6

1.    W wypadku odebrania ryb, raków lub minogów od osoby kontrolowanej strażnik SSR w wydanym jej pokwitowaniu powinien wyszczególnić ogólną ilość i masę ryb, raków i minogów z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia strażnik SSR powinien podać ilość poszczególnych gatunków w sztukach a masę określić orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie w pokwitowaniu, że masa ryb została określona szacunkowo.

2.    Odebrane lub porzucone ryby, raki i minogi strażnik SSR jest obowiązany przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.

3.    Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możliwe, strażnik SSR jest obowiązany dokonać komisyjnego ważenia ryb przed ich przekazaniem.

4.    Odebrane lub porzucone ryby, raki i minogi złowione z naruszeniem przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym jeżeli są żywe, strażnik SSR powinien niezwłocznie wypuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności. Fakt wypuszczenia tych ryb, raków i minogów strażnik SSR jest obowiązany odnotować w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej. Jeżeli wspomniane wyżej ryby, raki i minogi są śnięte strażnik SSR wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

5.    Kopię pokwitowania strażnik SSR dołącza do notatki.

6.    W wypadku odebrania osobie kontrolowanej przedmiotów służących do połowu ryb strażnik SSR w wydanym pokwitowaniu jest obowiązany określić rodzaj, liczbę oraz inne charakterystyczne cechy tych przedmiotów.

7.    Odebrane lub porzucone przedmioty służące do połowu ryb strażnik SSR jest obowiązany niezwłocznie przekazać za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej. W wypadku, gdy nie ma możliwości niezwłocznego przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, strażnik SSR może za pokwitowaniem czasowo zdeponować je u uprawnionego do rybactwa lub w najbliższym posterunku Policji.

8.    Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strażnik SSR sporządza w trzech egzemplarzach, z tym że oryginał pokwitowania wręcza osobie kontrolowanej, jedną z kopii dostarcza komendantowi SSR, a drugą załącza do notatki, którą niezwłocznie przekazuje Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej w nieprzekraczalnym terminie trzech dni.

VII. Zasady współdziałania Społecznej Straży Rybackiej z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i uprawnionymi do rybactwa

§ 7

Współdziałanie Społecznej Straży Rybackiej z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i uprawnionymi do rybactwa polega w szczególności na:

a) wzajemnym informowaniu się o występujących zagrożeniach naruszenia przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz podejmowanych i wykonywanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających,

b) opracowaniu wspólnych programów i uzgodnieniu okresowych planów kontroli,

c) organizowaniu wspólnych działań kontrolnych i zabezpieczających.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy chciałbyś aby na terenie twojego powiatu funkcjonowało łowisko na którym jedyną dopuszczoną metodą byłaby metoda złów i wypuść (No Kill)
tak
nie
nie mam zdania
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin