Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin wędkowania na Zbiorniku Stara Morawa

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH ZBIORNIKA W STAREJ MORAWIE.

 

1.Regulamin niniejszy określa zasady amatorskiego połowu ryb na wodach zbiornika w Starej Morawie.

2.Nadzór i opiekę nad łowiskiem zbiornika w Starej Morawie sprawuje Miejsko-Gminne Koło Nr 23 w Stroniu Śląskim.

3.Wędkowanie ma odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.

4.Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej t.j. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem za wyjątkiem miesiąca czerwca , lipca i sierpnia w tych miesiącach wędkowanie jest dozwolone od wschodu słońca do godz.10.00.

5.Prawo do wędkowania na wodach zbiornika mają osoby, które posiadają aktualną kartę wędkarską i wykupili bilet wstępu upoważniający do wędkowania.

6.Wędkarze do wędkoiwania mają prawo używać tylko jednej wędki.

7.Wędkujący obowiązkowo powinien posiadać siatkę do przetrzymywania ryb,podbierak,wypychacz do wyczepiania haczyków.

8.W czasie wędkowania wędkarz powinien mieć przy sobie kartę wędkarską i bilet wstępu uprawniający do wędkowania.

9.W/w dokumentynależy okazywać na żądanieosób osób do tego upoważnionych, oraz osób wyznaczonych przez Koło PZW w Stroniu Śl. i upoważnionych przez Burmistrza Stronia Śląskiego.

10.Wędkujący na żądanie kontrolującego, musi okazać złowione ryby oraz używany sprzęt do wędkowania.

11.W przypadku podejżenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, kontrolujący ma prawodo sprawdzenia środków transportu używanego przez wędkującego.

12.Do wędkowania wolno używać przynęty zwierzęcej i sztucznej.

13.W przypadku przynęt zwierzęcych można stosować tylko takie , które nie podlegają szczególnej ochronie wynikającej z obowiązujących krajowych przepisów.

14.Bezwzględny zakaz stosowania przynęty żywej (żywca)

15.Zakaz wędkowania ze środków pływających.

16.Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt, posiadanie zanęty podczas łowienia będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

17.Złowione ryby winne być przechowywane w odpowiednich siatkach do tego przeznaczonych.

18.Wędkarzom wolno łowić ryby i raki tylko poza okresem ochronnym, posiadające odpowiedni wymiar ochronny i w ilościach ustalonych limitem.

19.Wędkarz ma obowiązek opuszczenia zajmowanego stanowiska w przypadku rozgrywania na tym łowisku wędkarskich zawodów sportowych.

20.Uczestników wędkarskich zawodów sportowych obowiązują przepisy ustalone w oparciu o Regulamin Wędkarstwa Sportowego.

21.Wędkarza na łowisku obowiązuje wysoka kultura zachowania, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz uprzejmość w stosunku do kontrolujących i kolegów.

22.Do obowiązku wędkarza należy po zakończonym wędkowaniu posprzątać swoje stanowisko.

23.W przypadku zauważenia jakichkolwiek przejawów kłusownictwa, bądz niestosownego zachowania się na łowisku wędkarz ma obowiązek powiadomienia odpowiednich instytucji.

24.Obowiązują okresy ochronne ryb dla poszczególnych gatunków zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

25.Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

A) Szczupak                                 - 60cm

B) Sandacz                                  - 60cm

C) Sum                                       - 80cm

D)Pstrąg potokowy                      - 35cm

E) Okoń                                      - 18cm

F) Płoć                                        - 25cm

G) Leszcz                                    - 35cm

H) Lin                                          - 30cm

I) Jaź                                           - 25cm

J) Karp                                         - 40cm

K) Karaś                                       -25cm

26. Obowiązują następujące dzienne limity ilościowe:

A) szczupak                    - 1szt

B) sandacz                      - 1szt

C) sum                            - 1szt

D) Pstrąg potokowy         - 1szt

DRUGA GRUPA ( łącznie 10szt)

A) okoń                            - 10szt

B) płoć                             - 10szt

C) leszcz                          - 10szt

D) karaś                           - 5szt

E) lin                                - 3szt

F) jaź                                - 3szt

G) karp                              - 1szt

H) pozostałe zgodnie z ustawą o rybołóstwie śródlądowym.

27. Bezwzględny zakaz zabierania amura i tołpygi.

28. Cena biletu wstępu upoważniającego do wędkowania na zbiorniku w Starej Morawie.

A) W miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień od wschodu słońca do godz 10.00

1 dzień                               - 10 PLN

3 dni                                  - 25 PLN

7 dni                                  - 40 PLN

B) W pozostałych miesiącach od wschodu do zachodu słońca:

1 dzień                                - 15 PLN

3 dni                                   - 30 PLN

7 dni                                   - 55 PLN

C) Członkom Miejsko - Gminnegi=o Koła PZW Nr 23 w Stroniu Śl. przysługuje 50% rabat.

29.Miejsce sprzedaży biletów wstępu uprawniających do wędkowania :

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia"SP.Z.O.O ul. Kościuszki 20A

Zbiornik w Starej Morawie.

30. Wędkarze i inne osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu ponoszą odpowiedzialność karną ( Grzywna, Sąd Grodzki) , administracyjną ( przepadek sprzętu wędkarskiego, zakaz wędkowania na zbiorniku w Starej Morawie) i cywilną ( pokrycie poniesionej szkody)

31.Zarząd Miejsko -Gminnego Koła PZW nr 23 w Stroniu Śl. zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

32. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2016 r.