Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady wędkowania w Okręgu PZW Wałbrzych

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 4/2001 z dnia 26.07.2001 r. oraz nr 6/2002 z dnia 29.11.2002 r. określająca zasady użytkowania wód wędkarskich  zarybianych z limitu ZO PZW.


1. Wszystkie zbiorniki wędkarskie zarybiane z funduszu Rady Gospodarczej ZO PZW  w Wałbrzychu są ogólnodostępne.
2. Plenum ZO PZW, mając na względzie racjonalną gospodarkę rybami, określiło zasady wędkowania na wymienionych zbiornikach.
3. Podstawą do łowienia jest opłata członkowska i opłata za wędkowanie w Okręgu Wałbrzych / lub w Okręgach, które podpisały z Nami umowę na warunkach tzw. ''Porozumienia między poszczególnymi Okręgami kraju''/.
4. Poza ustalonymi ograniczeniami, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
5. Prezesi wymienionych w powyższej uchwale Kół PZW, są zobowiązani do przekazywania jej treści w drodze zamieszczania stosownych tablic i komunikatów ogółowi wędkarzy.

 

Dodatkowe zasady (zakazy) obowiązujące wędkarzy na zbiorniku wodnym w Radkowie ----> KLIKNIJ

 

- Uchwała nr 53/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 6/2011 z dn. 20.04.2011 r.
§ 2 - Na wszystkich wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez ZO PZW w Wałbrzychu obowiązuje: Ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, Informator wód krainy pstrąga i lipienia oraz regulaminy łowisk zatwierdzone Uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 - Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 54/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 10/2014 z dn. 12.02.2014 roku.
§ 2 - Wprowadza się wykaz wód tzw. "drobnych do 1 ha" będących w użytkowaniu przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu (w załączeniu uchwały ---> KLIKNIJ ).
§ 3 - Zatwierdza się nowy regulamin połowów wędkarskich na ww. zbiornikach "drobnych do 1 ha" znajdujących się na terenie działania ZO PZW w Wałbrzychu (regulamin w załączeniu ---> KLIKNIJ ).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

****

 

UWAGA !!!

 

W dniu 8 października 2014 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 35/2014, którą wprowadził tzw. zasadę "złów i wypuść"  - zakaz zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na stawie Dolnik w Międzylesiu.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do odwołania.

 

****

 

 

W dniu 4 marca 2015 roku ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 11/2015, którą wprowadził na stawie nr 9 w kompleksie Stawy Pilce zasadę "złów i wypuść" - zakaz: zabierania, zabijania i posiadania złowionych ryb. Załącznikiem do uchwały jest zatwierdzony specjalny regulamin powyższego łowiska (kliknij) . Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia !!!

 

 

*** *** ***

 

 

W dniu 30 listopada 2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu wprowadził Uchwałą nr 48/2016 zasady połowu ryb na "Stawie Leśnym" w Bratoszowie, którego opiekunem jest Koło PZW PAFAL Świdnica:

 

- wprowadza się w granicach łowiska zakaz: połowu z łodzi, połowu spod lodu, kąpieli i palenia ognisk.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia do odwołania.

Pozostałe zasady wędkowania na zbiorniku zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb !

 

 

*** *** ***

- Uchwała 71/2017 (z dn. 29.11.2017 r.)

§ 1

Na wniosek Koła PZW w Głuszycy wprowadza się na zbiorniku Leśna w miejscowości Głuszyca wymiar ochronny leszcza do 35 cm i limit ilościowy wynoszący 2 szt. na dobę.

§ 2

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do odwołania.

 

*** *** ***

 

Zbiorniki użytkowane przez Okręg PZW w Wałbrzychu, na których wprowadzono zakaz połowu w nocy zgodnie z wykładnią zamieszczoną w rozdz. IV. (zasady wędkowania) pkt.3 p.pkt. 3.1. RAPR są dopuszczone do wędkowania w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) !!!

 

- Uchwała nr 38/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.05.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Wprowadza się możliwość wędkowania ze środków pływających z użyciem silnika elektrycznego na dzierżawionym (w części) przez PZW Okręg w Wałbrzychu zbiorniku wodnym Dzbanów.
§ 2
W związku z wprowadzeniem możliwości wędkowania ze środków pływających zmienia się indeks zbiornika Dzbanów na 3310 P1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

 

- Uchwała nr 60/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu wprowadził bezwzględny zakaz zabierania, posiadania i zabijania amura na tzw. ''małym'' stawie w m. Dobrocin. Staw znajduje się pod opieką Koła PZW Diora Dzierżoniów. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 


 

Obowiązujące Uchwały, które regulują uprawianie połowu ryb na

wodach użytkowanych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) przez ZO PZW w Wałbrzychu

 


 

 

Zbiorniki zaporowe Kozielno i Topola:

Zgodnie z Uchwałą 8/2006 Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 18.11.2006 r. postanowiono:


-
Wprowadzić na zbiornikach wodnych Kozielno i Topola wymiary ochronne na następujące gatunki ryb:
płoć do 15 cm
okoń do 18 cm

- Wprowadza się zakaz połowu szczupaka na zb. Kozielno i Topola od dnia 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

- Wprowadzić na zbiornikach Kozielno i Topola limit do 5 kg ryb nielimitowanych w szt. w dziennych połowach.

****    ***    ****

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 07 października 2008 roku podjął Uchwałę 14/2008 i tym samym postanowił:

§ 1

Wprowadzić zakaz wędkowania z wysp na zbiorniku Kozielno.

 

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2009 r.

****    ***    ****

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu w dniu 11.02.2010 roku podjęto Uchwałę 8/2010, w której wprowadzono zakaz spinningowania 100 m w górę rzeki Nysy Kłodzkiej od tzw. ''Mostu Garbatego'' (strefa przyujściowa do zbiornika zaporowego Topola k/ Kamieńca Ząbkowickiego).

***  ***  ***

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. ZO PZW wprowadził Uchwałą nr 47/2012 zasadę ''Złów i wypuść'' tj. zakaz: zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od ujścia rzeki Biała Lądecka do jazu w granicach m. Kłodzko - III.2. obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2.

*** *** ***

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu w dniu 10 stycznia 2013 roku podjęto Uchwałę nr 3/2013, która wprowadza (od dnia jej podjęcia) obowiązek stosowania na odcinku ''Złów i wypuść'' wyłącznie haczyków bezzadziorowych oraz obowiązek posiadania podbieraków bezwęzłowych.

*** ***

Szczegółowy Informator oraz pozostałe Uchwały dot. połowu ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia znajdują się pod linkiem (kliknij)

*** *** ***

Na posiedzeniu w dniu 07.08.2013 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zawarł Uchwałę nr 36/2013, w której zawarł:

§ 1

Zabrania się wędkowania, biwakowania i parkowania pojazdów w wyznaczonych odległościach (w promieniu) od strefy wodowania środków pływających - slipu:

10 metrów - wędkowanie z brzegu,

50 metrów - wędkowanie z łodzi,

50 metrów - w przypadku biwakowania i parkowania pojazdów.

Zakaz ma zastosowanie na zbiornikach zaporowych Kozielno i Topola.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2013 r. do odwołania.

 

*** *** ***

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na kolejnych posiedzeniach postanowił:

 

- Uchwała 49/2013 (z dn. 06.11.2013 r.)

§ 1 Wprowadza się na rzece Włodzicy poniżej granic administracyjnych m. Nowa Ruda do ujścia do rzeki Ścinawki wędkowanie jedynie metodą muchową i spinningową.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do odwołania.

 

- Uchwała 34/2014 (z dn. 08.10.2014 r.)

 

§ 1 - Karp o długości równej i powyżej 65 cm złowiony na wszystkich wodach nizinnych (wody drobne i zbiorniki zaporowe) użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu  zostaje z powrotem wpuszczony do wody.

- Na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów rybackich obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

 

- Uchwała 39/2014 (z dn. 12.11.2014 r.)

§ 1 Wprowadza się zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach zaporowych Topola, Kozielno, Dzbanów i Zagórze Śląskie (jezioro Bystrzyckie) od dnia 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

§ 2 Odcinek rzeki Nysy Kłodzkiej na wysokości byłego stawu tzw. „Cmentarnego” stanowi o ciągłości obwodu III.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2, którego użytkownikiem rybacko-wędkarskim jest ZO PZW w Wałbrzychu. Zasady połowu ryb odbywają się na w/w łowisku zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia.

§ 3 Rzeka Piława na odcinku poniżej granic administracyjnych m. Dzierżoniów do ujścia do rzeki Bystrzycy (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2) jest odcinkiem nizinnym, na którym dopuszcza się metody połowu przewidziane przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb ZG PZW w Warszawie (z późniejszymi zmianami). Powyższy odcinek figuruje w rejestrze połowu ryb pod numerem 318 N. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2015 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 8/2015 (z dn. 11.02.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się wymiar ochronny dla amura na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu do 45 cm i powyżej 80 cm (włącznie) oraz limit 1 szt.w ciągu doby. Zapis nie dotyczy wód wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich.

§ 2 Znosi się limit połowu dla suma (Silurus glanis) oraz limit połowu i okres ochronny dla bolenia (Aspius aspius) na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od dnia 11 lutego 2015 roku do odwołania.

 

- Uchwała 30/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się zakaz używania środków pływających z silnikami spalinowymi na kompleksie stawów Pilce.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku do odwołania.

 

- Uchwała 31/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się na zbiorniku zaporowym w Zagórzu Śląskim (Jezioro Bystrzyckie) limit leszcza wynoszący 10 szt. w ciągu doby oraz wymiar ochronny do 30 cm.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku aż do odwołania.

 

- Uchwała 32/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się tarlisko na zbiorniku Witoszówka II (przy ul. Polna Droga w Świdnicy) w strefie ujścia potoku Witoszówka. Tarlisko powyższe oznakowane jest stosownymi tablicami i obowiązuje w jego granicach bezwzględny całoroczny zakaz wędkowania.

§ 2 W okresie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania na odcinku od ujścia potoku Witoszówka (strefa tarliska) do cypla za drugą wyspą.

§ 3 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku aż do odwołania.

 

- Uchwała 38/2016 (z dn. 30.11.2016 r.)

 

§ 1 - Wprowadza się na rzece Ścinawce na odcinku od granicy Państwa (w m. Tłumaczów) do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej wędkowanie jedynie metodą muchową i spinningową.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

 

 

- Uchwała 40/2016 (z dn. 30.11.2016 r.)


§ 1 - Wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu drogowego w Zagórzu Śląskim do mostu wiszącego (zbiornik zaporowy Lubachów) w okresie od 01.03 do 15.05 każdego roku – z uwagi na miejsce wiosennego tarła ryb występujących w zbiorniku zaporowym.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

 

- Uchwała 14/2017 (z dn. 08.02.2017 r.)

 

§ 1 - Zatwierdza się w całości regulamin połowu ryb na zbiorniku zaporowym Sudety (nr rej. 336 P) przesłany przez Koło PZW Bielawa. Zbiornik wchodzi w skład IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 --> KLIKNIJ

§ 2 Uchwała obowiązuje od 8 lutego 2017 roku.

 

- Uchwała 37/2017 (z dn. 10.05.2017 r.)

§ 1 - Zatwierdza się Regulamin PZW na zbiorniku Owiesno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały --> kliknij.

§ 2 Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 38/2017 (z dn. 10.05.2017 r.)

§ 1 - Wprowadza się całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających na zbiorniku zaporowym Sudety (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2).

§ 2 - Zmienia się indeks oznaczenia zbiornika zaporowego Sudety, obowiązujący dotychczas w opracowanym "Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2017 rok" tj. z 336 P na 336.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 10 maja 2017 roku do odwołania.

 

 

- Uchwała 61/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 1.) Znosi się zapisy wynikające z § 1 pkt. 2 i 3 Uchwały nr 40/2016 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 30.11.2016 r.

2.) Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 300 m od tzw. "Mostu Garbatego" poniżej tj. w kierunku zbiornika zaporowego Topola (strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 01.03 do 31.05 każdego roku.

3.) Wprowadza się na zbiornikach zaporowych Topola i Kozielno limit dla leszcza tj.:

- do 5 kg na dobę (dla szt. o długości do 35 cm włącznie),

- do 4 szt. na dobę (dla szt. powyżej 35 cm).

Powyższe limity obowiązują łącznie (nie wykluczają się wzajemnie).

§ 2 Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017 z dn. 29.03.2017 r. wprowadza się na zbiornikach zaporowych Topola i Kozielno (w granicach III.2. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 2) obowiązek rejestracji złowionego leszcza na zasadach rejestracji ryb limitowanych tj. ryby wpisujemy zaraz po złowieniu i umieszczeniu w siatce (dla sztuk powyżej 35 cm). Ponadto w siatce można przetrzymywać ryby w ilości nie przekraczającej limitu bieżącej doby.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 62/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz jest zobowiązany wpisać w rejestrze: "datę połowu" i "numer łowiska" - zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na dany rok.

§ 2 Wprowadza się dla wszystkich wód tzw. "drobnych" udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Wałbrzychu odrębną numerację (indeksowanie) zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik do przedmiotowej Uchwały ZO PZW w Wałbrzychu. Stosowny wykaz wód wraz z indeksami zamieszcza się w zezwoleniach na lata kolejne.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 6/2018 (z dn. 10.01.2018 r.)

§ 1 W związku z ustanowionym obrębem ochronnym w m. Kłodzko (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia) wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania w granicach kanału tzw. "Młynówki" w m. Kłodzko.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się ZO.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 60/2018 (z dn. 24.10.2018 r.)

 

§ 1 - Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2019) limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- Wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 szt. na dobę od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2019).

- Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł do ujścia rzeki Piławy (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2019) w granicach obwodów: IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1 i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2, limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 61/2018 (z dn. 24.10.2018 r.)

 

§ 1 - Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka Radkowska do zabudowań tzw. "starego młyna" w tej miejscowości. Na pozostałym odcinku tj. od źródeł do w/w jazu oraz zabudowań "starego młyna" do ujścia rzeki Posna - wędkowanie wyłącznie metodą muchową. Zapis obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019.

- Wprowadza się zakaz  połowu ryb w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 tj. na rzece Bystrzycy od progu zapory wodnej w Lubachowie do ujścia rzeki Piławy od dnia 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 64/2018 (z dn. 24.10.2018 r.)

 

§ 1 - Zezwala się na rzece Bystrzycy w granicach IV.1. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 1 tj. od ujścia potoku Rybnego w Głuszycy do mostu drogowego w Zagórzu Śląskim na połów ryb metodą muchową i spinningową.

- Zezwala się na rzece Bystrzycy w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 od progu zapory wodnej zbiornika w Lubachowie (jezioro Bystrzyckie) do ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Piławy na połów ryb metodą muchową i spinningową.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 65/2018 (z dn. 24.10.2018 r.)


§ 1 Wprowadza się bezwzględny zakaz połowu ryb na przynęty naturalne zwierzęce tzw. "żywca" (na żywą bądź martwą rybę lub jej część - w tym filet) w okresie:
1.) od 01.01 - 30.04 - na zbiornikach drobnych,
2.) od 01.01 - 31.05 - na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich).
§ 2 Zabrania się wywożenia zestawów i nęcenia środkami pływającymi na zbiornikach o powierzchni do 10 ha. Powyższy zapis nie obowiązuje na zbiornikach oraz w kompleksie wód dopuszczonych do wędkowania ze srodków pływających zgodnie z wykazem (oznaczonych indeksem P i P1). Wyjątek stanowią również zbiorniki Owiesno i Sudety, na których dopuszcza się użycie łódek zanętowych (modeli zdalnie sterowanych przystosowanych do wywożenia przynęt i nęcenia).
§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 67/2018 (z dn. 24.10.2018 r.)

§ 1 - Zatwierdza się zmiany do Informatora wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2019 (obowiązujący Informator 2019 --> KLIKNIJ)
§ 2 - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przypominamy, że na wodach górskich (ujętych w powyższym wykazie Informatora) obowiązuje bezwzględny zakaz nęcenia !!!

 

 


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin