Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2009 r.

Akty prawne | 2009-07-10 | Publikujący: Okręg PZW w Wałbrzychu

zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 160) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1) w ust. 1 po pkt. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

 

   '' 4a) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus Mitchill) - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, '';

 

 

 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

   '' 2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.''.


 

 

§ 2. W 2009 r. okres ochronny jesiotra ostronosego rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

                                                                                           M. Sawicki

 

 

 

 

  

  

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.