Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Tematyka posiedzeń Zarządu Okręgu

Aktualności | 2017-09-25 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Stosownie do ustaleń podjętych na Prezydium ZO w dniu 17.07.2017r. uzupełniamy informację o pracy i tematyce posiedzeń Zarządu.

 

Posiedzenie ZO PZW we Wrocławiu w dniu 09.03.2017r.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgu powołał za swojego składu:

- Prezydium Zarządu Okręgu

- Komisje Problemowe ZO: Finansową, Inwestycyjną, Młodzieżową, Morską, Ochrony Wód, Odznaki, Organizacyjną, Sportu, Pozyskiwania Środków Unijnych i Samorządowych, Zagospodarowania Wód. W skład Komisji oprócz członków zarządu weszli eksperci poszczególnych dziedzin działalności.

Powołano także Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu.

 

Zarząd ustalił częstotliwość posiedzeń:

- Zarządu Okręgu raz na kwartał,

- Prezydium ZO raz na miesiąc.

 

Dyskutowano na tematy:

- potrzeby odrodzenia Porozumienia Dolnośląskiego – do rozmów w tym przedmiocie upoważniono Prezesa, Skarbnika i Dyrektora,

- organizacji w br. Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym oraz w roku 2018 Mistrzostw Świata Kobiet – zdecydowano o podtrzymaniu organizacji tych imprez,

- powołania Komisji Egzaminacyjnych dla Kół PZW Trzebnica, Piechur, Smolec, Kolejarz, Oborniki Śl., Sobótka, Bersz, MPK, Kobierzyce, Okoń Strzelin, Lotnik, Oława, Hutmen – powstaną składy osobowe tych Komisji uchwałą ZO.

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW w dniu 03.04.2017r.

 

Prezydium ZO dyskutowało na tematy:

- powołania Rzecznika Prasowego Okręgu,

- regulaminu ZO PZW we Wrocławiu,

- rozdzielenia funkcji: Wiceprezesów ds. Sportu i ds. Młodzieży,

- sprawy te zostały uregulowane uchwałami Prezydium ZO,

oraz na temat podziału składki członkowskiej, Zarządzenia Pełnomocnika Zarządu Głównego wymagających anulowania – co uregulowano w formie stosownych uchwał. Przewodniczący Komisji Problemowych ZO przedstawili składy osobowe swych Komisji ( po ich ukonstytuowaniu się ) – co zostało zatwierdzone uchwałą Prezydium ZO.

 

Na wniosek Prezesa ZO Prezydium zatwierdziło:

- Wiceprezesa ds. Organizacyjnych na funkcję jego zastępcy tj. I Wiceprezesa,

- plan pracy ZO i Prezydium ZO na rok 2017.

 

Na wniosek skarbnika ZO podjęto uchwałę o wypłacie pracownikom Okręgu zaległej części premii produkcyjnej za 2016 rok.

 

W ramach rozpatrywania spraw różnych postanowiono:

- nadać Kol. Józefowi Jagodzińskiemu tytuł Honorowego Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

- uchylić zarządzenie Pełnomocnika Zarządu Głównego w sprawie Koła Perkoz,

- wyrazić zgodę na organizację przez Okręg PZW Jelenia Góra i Okręg PZW Legnica zawodów wędkarskich na rz. Odrze.

 

Kol. Wiceprezes ds. Sportu poinformował zebranych o sukcesie indywidualnym i drużynowym naszych wędkarzy w Mistrzostwach Polski w dyscyplinie Feeder – I miejsce.

 

Posiedzenie ZO PZW we Wrocławiu w dniu 03.04.2017r.

 

Po przedstawieniu protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz projektu uchwały Zarządu Okręgu zatwierdził w formie uchwał ZO:

- protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia,

- uchwały Prezydium ZO w sprawach: powołania Rzecznika Prasowego Okręgu, zatwierdzenia regulaminu ZO, powołania Wiceprezesa ds. Sportu i Wiceprezesa ds. Młodzieży, anulowania zarządzeń Pełnomocnika Zarządu Głównego Nr 16 i Nr 24, zatwierdzenia składów osobowych Komisji problemowych ZO, powołania I Wiceprezesa ZO, planu pracy ZO i Prezydium ZO na rok 2017, wypłacenia zaległej rocznej premii dla pracowników Okręgu, nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego OSK, zgody dla Okręgów PZW Jelenia Góra i Legnica na organizację zawodów na rz. Odrze.

Prezes ZO poinformował o pozytywnych efektach rozmów z Okręgiem PZW Legnica w sprawie odrodzenia porozumienia.

 

Dyskutowano także na tematy:

- odzyskania zaległości finansowych od byłych działaczy Okręgu,

- powołania komisji egzaminacyjnej dla Koła Harpun ,

- wsparcia dotacją akcji sprzątania brzegów Odry i Oławy we Wrocławiu,

sprawy te uregulowano w formie uchwał ZO. Postanowiono, że następne posiedzenie ZO w czerwcu odbędzie się w Ośrodku Zarybieniowym Szczodre.

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w dniu 15.05.2017r.

 

Po przyjęciu protokołu za swojego poprzedniego posiedzenia członkowie Prezydium ZO dyskutowali na tematy:

 

- Koła PZW Zieloni – pozytywnie rozpatrując wniosek o wznowienie działalności tego Koła pod warunkiem wypełnienia zaleceń pokontrolnych OKR,

- wniosku Koła PZW Oborniki Śl. o dofinansowanie remontu lokalu Koła

( własność PZW ) – przyznając na ten cel kwotę 2500,00 zł,

- spraw Koła PZW Milicz związanych z ochroną wód oraz działalnością Stanicy w Sławoszowicach postanawiając: rekomendować na funkcję Komendanta Powiatowego SSR Kol. R. Staniszewskiego oraz przyjmując, że kosztami podatku od nieruchomości należy obciążyć Koło,

- uchwały nr 185 ZO z dnia 21.04.2016r. dotyczącej dysponowania bezosobowym funduszem płac – anulując tę uchwałę jako niezgodną  ze Statutem PZW,

- uchwały nr 167 ZO z dnia 14.01.2016r. likwidującą funkcję Zastępcy Dyrektora  – anulując tę uchwałę jako niezgodną z Regulaminem Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW – zatwierdzonym uchwałami Zarządu Głównego i ZO,

- preliminarza budżetowego ZO na rok 2017 wymagającego korekty,

- przejścia w ustawowym terminie , po wieloletniej nienagannej pracy, na emeryturę Kol. Dyrektora – postanawiając podnieść Dyrektorowi wynagrodzenie zasadnicze w końcowym okresie pracy,

- zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Okręgu na ostatni dzień miesiąca,

- wniosku Koła PZW Góra o dofinansowaniu festynu wędkarskiego ( zakup nagrody dla zwycięzcy ) – przyznano 300,00 zł,

- dofinansowania transportu dzieci na imprezę z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku Zarybieniowym Szczodre – dofinansowano kwotą 1500,00 zł,

- wniosków Przewodniczącego Komisji Ochrony Wód o zwiększenie limitu odznak dla zasłużonych strażników oraz dokoptowania do tej Komisji Kol. Adama Suchoraba.

Powyższe sprawy zostały rozstrzygnięte w formie stosownych uchwał.

 

W ramach omawiania spraw różnych zdecydowano także o:

- wyrażeniu zgody na wstęp na teren stawów OZ pracownikom i studentom Uniwersytetu Wrocławskiego,

- wydzierżawieniu stawu w okolicach Malczyc,

- udostępnieniu Kołu PZW Astra 5 łodzi ze Stanicy Mietków na zawody w dniu 22.10 br.,

- odmowie dofinansowania zawodów Muchowych Kołu PZW Astra,

- wydaniu 200 dodatkowych zezwoleń porozumienia przygranicznego z Okręgiem PZW Opole,

- zmniejszeniu wymiaru ochronnego okonia do 15 cm w czasie zawodów Spławikowych Mistrzostw Polski.

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW we Wrocławiu w dniu 19.06.2017r.

 

Po przyjęciu protokołu ze swojego poprzedniego posiedzenia zebrani omawiali:

 

- sytuację w Kole PZW Rokita Brzeg Dolny, które wg informacji kol.Prezesa Koła wymaga interwencji ZO. Dotyczy to działalności SSR ( liczne nieprawidłowości ) oraz działalności kol. Piszczyka pełniącego funkcję skarbnika,

- działalność „grupy realizacyjnej SSR”,

- przebieg Spławikowych Mistrzostw Polski. Wiceprezes ds. Sportu krytycznie ocenił stwierdzone niedociągnięcia, przedstawił także wnioski Kapitanatu Sportowego dotyczące klasyfikacji w sekcji „Fedder”, podniesienia opłat startowych w zawodach spławikowych i feederowych – wnioski te zostały przyjęte w formie uchwał,

- odejście dotychczasowej Głównej Księgowej po 25 letnim czasie pracy – postanowiono nagrodzić Główną Księgową nagrodą finansową,

- konieczności zatrudnienia nowej Głównej Księgowej od 03.07 br. Dyrektor przedstawił kompetentną kandydaturę na to stanowisko proponując stosowne wynagrodzenie na okres próbny ( 3 miesiące ) – propozycję dyrektora przyjęto w formie uchwały.

 

Postanowiono także:

- na funkcję sekretarza Komisji Ochrony Wód powołać kol. Adama Suchoraba,

- dofinansować kwotą 4000,00 zł start w Spławikowych Mistrzostwach Polski U-15 swego przedstawiciela,

- przyznać dla Koła PZW Środa Śląska dotacji w wysokości 3000,00 zł na zakup komputera z drukarką ,

- zgodnie z Regulaminem Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW ( zatwierdzonym uchwałami ZG i ZO PZW ) zwiększyć fundusz nagród z 30 tys. zł do 100 tys. zł,

- reaktywować Fundusz Pomocy Kołom w wysokości 1 % składki członkowskiej.

 

Posiedzenie ZO PZW we Wrocławiu w dniu 19.06.2017r.

( posiedzenie wyjazdowe na terenie OZ Szczodre )

 

Po przyjęciu protokołu ze swojego poprzedniego posiedzenia Zarząd Okręgu po dyskusji na temat poszczególnych uchwał Prezydium ZO zatwierdziło uchwałą Zarządu Okręgu uchwały Prezydium z dnia 15.05. oraz 19.06 br.

 

Po krótkiej przerwie Prezes ZO podziękował działaczom zaangażowanym w organizację Mistrzostw Polski tj. kol. J. Tulowi, kol. E. Pietkiewiczowi, kol. L. Wawerczykowi, kol. P. Cieślakowi, kol. M. Czok i pracownikowi ZO kol. A. Suchorabowi proponując gratyfikacje finansowe dla w/wym. Zarząd Okręgu przyznał na ten cel kwotę 3500,00 zł.

 

Przewodniczący komisji ochrony wód kol. D. Radziemski omówił działalność „grupy realizacyjnej SSR”, zasady jej działalności, wyposażenie, umundurowanie itp. oraz stwierdził nieprawidłowości w jej działaniu.

Po dyskusji na powyższy temat większością głosów ( 1 przeciwko, 3 wstrzymujące się ) Grupa ta została rozwiązana uchwałą ZO.

W sprawach różnych omawiano także sprawy:

- zaleganie Kół PZW w uzupełnianiu dokumentacji z zebrań sprawozdawczo – wyborczych, rejonizacji i oceny kół,

- organizacji w 2018r. Mistrzostw Świata Kobiet podkreślając konieczność koordynacji działań pomiędzy Okręgiem, Urzędem Miasta, Marszałkiem Województwa, RZGW – powołano w tym celu grupę organizacyjną w składzie: B. Krawczyk, J. Tul, B. Ożga, W. Szmajda.

 

  

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin