Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Odstępstwa regulaminowe na 2019 rok

Aktualności | 2019-03-16 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

okresy wymiary ochronne  limity połowu

WYKAZ ODSTĘPSTW

od zasad określonych w „Regulaminie Amatorskiego

 Połowu Ryb PZW”.

 

Przepisy Dotyczące obwodów rybackich ( zbiorniki zapo-

rowe    i rzeki Okręgu We Wrocławiu).                            .

1.            Na rzece Odrze dopuszcza się wędkowanie metodą trol-

    lingową w okresie od 1 czerwca do 31 października (na

    innych wodach zakaz trollingu).                                     .

2. Na rz. Odrze nr 5 obowiązuje zakaz wędkowania ze środ-

    ków pływających od 1 stycznia do 31 maja.                  .

3.            Maksymalna moc silników spalinowych dopuszczonych

    do użytku wynosi 5 KM (nie dotyczy Odry).                   .

4.            Zakaz połowu ze środków pływających do 200 m poniżej

    progów jazów na rzekach w Okręgu PZW we Wrocławiu.

5.            Zakaz wędkowania w obrębie hodowlanym Szczodre tj.

    na rzece Dobra od miejscowości Dobra do mostu na dro-

    dze nr 98 (obwodnica).                                                  .

6.            Rzeka Oława - zakaz wędkowania od tablic terenów wo-

    donośnych w Siechnicach (wschodnia obwodnica Wro-

    cławia) do jazu w parku wschodnim (tereny wodonośne)

    i kanale łączącym Nysę Kłodzką z Oławą. Zakaz obliga-

    toryjny.     

7. Zabrania się przegradzania w całej szerokości cieków wo-

   dnych zestawami sumowymi (tzw. „zrywka”), maksymal-

   nie dozwolone przegradzanie do połowy cieku wodnego.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH  .

             -MIETKÓW, STRADOMIA oraz zb. RYCZEŃ

 

1.            Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1 stycz-

    nia do 31 maja.                                                               .

2.            Zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 100 m od

    wysp w okresie od 15 marca do 31 lipca- dotyczy Miet-

    kowa.                                                                             .

3.            Całkowity zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej

    część od 1 stycznia do 31 maja. 

 

PRZEPISY OGÓLNE                                .

1.            Na rzece Bystrzycy od progu wodnego w Siedlimowicach

    do ujścia rz. Bystrzycy do zbiornika mietkowskiego - cał-

    kowity zakaz wędkowania od 1marca do 31 maja (tarlisko).

3.            Wody oznaczone literą >P< są dopuszczone do wędkowa-

    nia ze  środków pływających z  silnikiem  elektrycznym i

    spalinowym.                                                                  .

4.            Wody oznaczone literą >P1< są dopuszczone do wędko-

    wania ze środków pływających wyłącznie z silnikiem ele-

    ktrycznym.  

5. Wody nie oznaczone „P” lub „P1" - zakaz wędkowania

     z jednostek pływających załogowych.                          .

6.  Zakaz stosowania ryby z gatunku czebaczek amurski

     jako przynęty.

PRZEPISY DOTYCZĄCE RZEKI BYSTRZYCA

OBWÓD RYBACKI NR 4 – między mostami (woda nizinna).

Odcinek Bystrzycy między mostem drogowym z miejsco-

wości Borzygniew do miejscowości Maniów Mały a mos-

tem z miejscowości Mietków do miejscowości Maniów jest

wodą nizinną.                                                                      .

Dopuszczone jest wędkowanie wszelkimi metodami na przy-

nęty naturalne i sztuczne w tym połów na żywca.                .

 

OBWÓD RYBACKI NR 4 ( WODA GÓRSKA)                       .

1. Na rzece Bystrzycy obwodu rybackiego nr  4 obowiązuje:

    -  okoń bez wymiaru i limitu połowu, szczupak bez limitu

    połowu, wymiar ochronny 45 cm.

2. Na odcinku rzeki Bystrzycy  od mostu drogowego mię-

    dzy miejscowościami Mietków i Maniów do dopływu Czar-

    nej Wody  do Bystrzycy                                                  .

  a) obowiązują  - przynęty sztuczne i roślinne                   .

  b) zakaz zabierania i posiadania pstrąga potokowego

    i lipienia 

. Od dopływu Czarnej Wody do Bystrzycy do  elektrowni

    w Marszowicach

 a) obowiązują  - przynęty sztuczne i roślinne

 b) 3 szt. dotyczy lipienia i pstrąga potokowego łącznie

Rz. Bystrzyca od Elektrowni w Marszowicach do ujścia -

    dopuszczone wszelkie

   przynęty z zastrzeżeniem:

 a) całkowity zakaz wędkowania od 1 października

   do 31 stycznia - tarlisko

4. Obwód rybacki rz. Bystrzyca nr 3: od dopływu rz. Piła-

    wy do progu w Siedlimowicach  - woda górska, limit

    pstrąga i lipienia - 3 szt. na dobę (łącznie), obowiązują

   przynęty sztuczne i roślinne.

 

ŻWIROWNIA CZERNICA ODRA NR 3

  Na zbiorniku Czernica w jego północno - zachodniej część

  obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w okresie od

  1 marca do 31 maja (tarlisko oznakowane tablicami).

  PORT w Ścinawie- zakaz wędkowania od 1 marca

  do 31 maja- tarlisko

 

  Przepisy Dotyczą tzw. wód drobnych tzn. nie będących

  częścią obwodów rybackich Okręgu we Wrocławiu

1. Limit pstrąga tęczowego 3 szt./dobę, nie dotyczy

bwodów rybackich (rzek i zbiorników zaporowych).

2. Na zbiornikach poniżej 10 ha obowiązuje zakaz wędko-

  wania z wszystkich środków pływających załogowych

  (dozwolone jedynie za zgodą użytkownika rybackiego)

  - nie dotyczy obwodów rybackich. Na zb. poniżej 10 ha

   zakaz wędkowania z jednostek pływających ustalany jest

   indywidualnie dla każdego zbiornika.

3. Wymiar ochronny karpia wynosi 35 cm.

4. Zakaz połowu na żywca od 1 stycznia do 30 kwietnia.

  

   Na akwenach niżej wymienionych obowiązują odrębne

   przepisy  na wniosek  Zarządów KÓŁ PZW, które zostały

   potwierdzone uchwałą  Z.O.

 

STAW Boguszyce - zakaz wędkowania ze środków pływają-

  cych, dolny wymiar ochronny karpia 35, oraz górny wy-

  miar ochronny 65 cm .

STAW w KOBIERZYCACH - wymiar ochronny karpia 35 cm,

  limit 2 szt./dobę, wymiar ochronny szczupaka 55 cm,

  limit 1 szt./dobę, żywiec o długości minimum 15 cm,

  może być uzbrojony w hak o pojedynczym ostrzu.

Staw w Brodnie – całkowity zakaz zabierania jesiotra.

ozlewiska w Gosławicach ( ob. ryb. Odra nr 5)   

- wprowadza się dolny wymiary ochronny i limit dziennego

  połowu dla następujących gatunków ryb:

  karp 35 cm 1szt, szczupak 60 cm 1szt, węgorz 65 cm 2 szt,

  sandacz 60 cm 1szt, lin 30 cm 2szt,  okoń 20 cm,

  leszcz 15 cm.

  Okresy ochronne, wymiary i ilości pozostałych gatunków

  ryb określa RAPR.

 

Biały Kościół – dolny staw

1.            Obowiązuje całoroczny zakaz stosowania zanęt od 15 czer-

  wca do 31 września. Przynęta nie jest uważana za zanętę.

2.            Wędkowanie w okresie od 15 czerwca do 31 września mo-

  żliwe jest w godzinach 22:00-6:00

3.            Wędkowanie w okresie od 1 października do 14 czerwca

  możliwe jest całą dobę.

4.            Limity dobowe:

a)            Karp – 1 szt./dobę,

b)           Sandacz – 1 szt./dobę,

c)            Szczupak – 1 szt./dobę,

d)           Lin – 1 szt./dobę,

e)           Jaź – 2 szt./dobę,

f)            Węgorz -1 szt./dobę,

g)            Ryby spokojnego żeru ( w tym kleń) łącznie do 3 kg/dobę,

h)           Ryby niewymienione w niniejszym regulaminie zgodnie

   z zapisami niniejszego zezwolenia oraz RAPR

5.            Wymiary ochronne:

a)            Karp – do 35 cm, powyżej 50cm

b)           Sandacz – do 50 cm, powyżej 80 cm

c)            Szczupak – do 50 cm, powyżej 80 cm

d)           Lin – do 30 cm, powyżej 50cm

e)           Jaź – do 25 cm, powyżej 40cm

f)            Węgorz –do 60 cm

g)            Ryby nie wymienione w regulaminie zgodnie z zapisami

   Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

6.            Zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.

7.            Poza w/w przepisami obowiązują przepisy Ustawy o Ry-

  bactwie Śródlądowym, oraz zapisy RAPR.

 

 ZBIORNIK ZAPOROWY ŁAGIEWNIKI:

 a) Zakaz połowu  ryb w godzinach nocnych

    tj. od zachodu do wschodu słońca

 b) Wymiar ochronny karpia 45 cm, limit 1 szt./dobę

 c) Wymiar ochronny lina 40 cm limit 1 szt./dobę

 d) Wymiar ochronny karasia pospolitego (złocistego)

  30 cm, limit 2 szt./dobę

 e) Wymiar ochronny jazia 35 cm, limit 2 szt./dobę

f) Wymiar ochronny klenia 35 cm limit 2 szt./dobę

 g) Wymiar ochronny amura 60 cm limit 1 szt./dobę

 h) Wymiar ochronny szczupaka 60 cm, limit 1 szt./dobę

 i) Wymiar ochronny sandacza 60cm limit 1 szt./dobę

 j) Dzienny limit zabranych z łowiska ryb - 5kg

 

Wilczków:

  Szczupak – limit dobowy 1 szt., dolny wymiar ochronny

  do 55 cm, górny wymiar ochronny od 80 cm

  Karp – limit dobowy 1 szt., dolny wymiar ochronny

  do 35 cm, górny wymiar ochronny od 60 cm

  Lin – limit dobowy 2 szt., dolny wymiar ochronny do 30,

  górny wymiar ochronny od 45 cm

  Sandacz – limit dobowy 1 szt., dolny wymiar ochronny

  do 55cm, górny wymiar ochronny od 80 cm

  Węgorz –limit dobowy 1 szt., dolny wymiar ochronny

  do 70 cm

  Amur – zakaz zabierania

  Okoń – zakaz zabierania

  Karaś pospolity (złocisty) – zakaz zabierania

Wędkarz dokonujący połowu ze środków pływających

  musi przed rozpoczęciem wędkowania zapoznać się

  z przepisami obowiązującymi na danym akwenie.

 

1. Żywe ryby przeznaczone na przynętę,

     można przechowywać wyłącznie w specjalnym sadzyku*

     lub w siatce wykonanej z miękkiej nici rozpiętej na szty-

     wnych obręczach zanurzone w akwenie, w którym doko-

     nuje się połowu.

2. Glinianki nr 2 w Wołowie ( własność Okręgu) - zakaz

    zabierania amura do końca 2019r.  

3. Zakaz przetrzymywania ryb na tzw. „agrafce”.     

4. Odległość wędkowania od końca budowli hydrotechni-

    cznych piętrzących wodę, śluzy lub przepławki wynosi

    nie mniej niż 50m. Nie dozwolone jest skracanie tej od-

    ległości rzucając przynęta w kierunku w/w budowli.

5. Biały Kościół dolny staw – zakaz wędkowania do 1. lipca

   2019r. (Nie dotyczy Instruktorów Wędkarstwa Młodzieżo-

   wego, oraz ich podopiecznych w trakcie prowadzenia za-

   jęć szkoleniowych. Każdy instruktor musi posiadać przy

   sobie kartę wędkarską, zezwolenie oraz ważną legityma-

   cję Instruktora).

6. Rozlewiska rzeki Krynki w Cierpicach: zakaz wędkowania

 

brodząc i łowienia ze środków pływających.

    *sadzyk: pojemnik dostosowany wielkością do przecho-

     wywanych w nim ryb z otworami umożliwiającymi swo-

     bodny przepływ wody (sadzyk w którym są ryby powi-

     nien być zanurzony w akwenie, w którym dokonuje

     się połowu).

 

 

WODY OKRĘGU PZW WE WROCŁAWIU

421 P   Rzeka Odra od  jazu w m. Lipki do jazu opatowiec-

      kiego wraz z kanałami żeglownymi w Lipkach,

      Oławie, Ratowicach, Gajkowie, dopływami, wyrobis-

      kiem Czernica - obw. ryb. nr I. 3. rzeki Odry nr 3

421 a  rozlewisko Stary Otok i żółta  Woda -  obw. ryb.

      rz. Odra nr 3

421 b Łach Jelcz-  obw. ryb. rz. Odra nr 3

421 c   starorzecze Stara Odra OTL Kotowice - obw. ryb.

      rz. Odra nr 3

421 d  rozlewisko Stary Górnik - obw. ryb. rz. Odra nr 3

 

422     Rzeka Smortawa obw. ryb. nr I. 3. rzeki Odry nr 3

422 a  rozlewisko Leśna Woda na rzece Smortawie - obw.

      ryb. rz. Odry nr 3

422 b  rozlewisko Janików na rzece Smortawie - obw.

      ryb. rz. Odry nr 3 

423 P  Rzeka Odra od jazu opatowieckiego do ujścia

      rzeki Bystrzycy wraz z kanałami:  opatowieckim,

      żeglownym, powodziowym, miejskim i „Stara

      Odra” - obw. ryb. nr I. 4. rz. Odra  nr 4

424 P  Rzeka Odra od ujścia rzeki Bystrzycy do stopnia

      jazu Wały Śląskie wraz z zbiornikiem Wały Śl. oraz

połączonymi z nim żwirowniami, dopływem

     z Wilkszyna - obw.   ryb. Nr I. 5. rzeki Odra nr 5

424 a rozlewiska w m. Gosławice - obw.   ryb. Nr I. 5.

     rzeki Odra nr 5

425 P  Rzeka Odra od jazu w Wałach Śl. do ujścia rzeki

     Jezierzycy wraz z połączonymi z nią starorzecza-

     mi i rozlewiskami - obw. ryb. nr I. 6 rz. Odry nr 6

425 a   rzeka Średzka Woda - obw. ryb. rz. Odry nr 6

425 b   rzeka Jeziorka - obw. ryb. rz. odry nr 6                 .

425 c   rzeka Jezierzyca wraz z dopływami- obw. ryb.

      rz. Odry nr 6 

426      rzeka Oława od Źródeł do jej ujścia do Odry -

     - obw. ryb. nr I. 12. rz. Oława nr 1

426 a   rzeka Krynka - obw. ryb. rz. O³awy nr 1

426 b   rozlewiska rz. Krynki – m. Cierpice k. Przeworna -

     - obw. ryb.  rzeki Oławy nr 1

426 c P1  rozlewisko Niskie Łąki na rz. Oława - obw. ryb.

     rz. Oławy nr 1 

427    Rzeka Ślęza od Źródeł do ujścia do rz. Odry wraz

z jej dopływami - obw. ryb. nr I. 13. rz. Ślęza nr 1

428    Rzeka Bystrzyca od ujścia rzeki Piława do mostu w

m. Domanice -obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzycy nr 3 

429  Rzeka Bystrzyca od progu zapory zb. Mietków do

ujścia do Odry oraz rz. Czarna Woda - obw. ryb.

      nr IV. 4. rz. Bystrzyca nr 4 

429 a  rzeka Bystrzyca od mostu drogowego między m.

     Borzygniew a m. Maniów Mały do mostu drogowego

     między m. Mietków a m. Maniów - woda nizinna

429 b   rzeka Strzegomka - obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 -

      - WODA KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA  

429 c   rzeka Bystrzyca - od mostu drogowego

      z m. Mietków do m. Maniów do zespołu stopni

      wodnych elektrowni Marszowice we Wrocławiu - 

      - obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 -  WODA KRAINY

      PSTRĄGA I LIPIENIA 

429 d  rzeka Bystrzyca od zespołu stopni wodnych elektro-

      wni Marszowice do ujścia do rz. Odra

4210  Rzeka Widawa wraz z jej dopływami- obw.

      ryb. nr V. 3. rz. Widawy nr 3

4210 a  rzeka Dobra - obw. ryb. rz. Widawa nr 3       

4211  Rzeka Barycz od ujścia rz. Złotnica do ujścia rz.

      Sąsiecznica, wraz z jej dopływami - obw. ryb. nr VII.2.

      rz. Barycz nr 2          

4211 a  rzeka Sąsiecznica - obw. ryb. rz. Barycz nr 2 

4212   Rzeka Barycz od ujścia rz. Sąsiecznicy do

      ujścia do Odry wraz z jej dopływami oprócz rz. Orla -

      - obw. ryb. nr VII. 3. rz. Barycz nr 3

ZBIORNIKI ZAPOROWE I WODY STOJĄCE:

ZBIORNIKI ZAPOROWE:

431 P   Zbiornik Mietków na rz. Bystrzyca - obw. ryb.

      nr IV. 3. rz. Bystrzyca nr 3  (od 01.06. do 31.12.) 

432 P1 Zbiornik Stradomia na rz. Widawa - obw. ryb.

      nr V. 1. rz. Widawa nr 1 -

433 P Zbiornik Ryczeń na rz. Barycz - obw. ryb. nr VII. 3.

     Rz. Barycz nr 3

434  Zbiornik Łagiewniki na rz. Krzywuli - obw. ryb.

      nr  I.13. rzeki  Ślęza nr 1

 

WODY STOJĄCE:

435      Zbiornik Wilczków (odrębny regulamin) 

436      Zbiornik (górny staw) Biały Kościół

797      Zbiornik (dolny staw) Biały Kościół (odrębny regu-

     lamin) wędkowanie możliwe od 1 lipca 2019r.

437      Akwen Brodno

438      Glinianki w Wołowie

439      Glinianka przy ul. Mącznej i Koszykarskiej

            we Wrocławiu

440      Glinianka przy ul. Głównej, Stabłowickiej

  i Towarowej we Wrocławiu

441      Glinianki przy ul. Średzkiej we Wrocławiu (Leśnica)

442      Glinianka przy ul. Źródlanej we Wrocławiu

443      zbiornik w Biedaszkowie Małym

444      zbiornik w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa

446      zbiornik w Domaszkowie

447      zbiorniki w Głowaczowie

448      zbiornik w Goszczu

449      zbiorniki „Kręsko”

450      zbiornik w Lubiążu

451      zbiornik w Luboszycach

452      zbiornika w Malczycach

454      zbiornik przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

455      zbiornik w Oleśnicy (Lucień)

456      zbiornik w Oławie (tzw „Piaski”)

457      zbiornik w Osolinie

458      zbiornik w Piersnie

461      zbiornik w Środzie Śląskiej tzw. „Kajaki”

462     zbiorniki w Tarchalicach

463     zbiornik w Trzebnicy (przy ul. Wrocławskiej i Łąkowej)

464     zbiornik w Wałach Śląskich

465     zbiorniki w Wyszonowicach

466     glinianka w Wyszonowicach tzw. „Kaolina”

467      zbiornik w Zajączkowie (duży)

468      zbiornik w Zajączkowie (mały) – woda zamknięta

      Koła Oborniki Śląskie

469      zbiornik w Budkowie

470      zbiorniki w Górze tzw. „Balejki” i „Kolejowy”

471      zbiorniki w Grabownie Wielkim

473      zbiornik w Ligocie

474      zbiornik w Ratowicach

475      zbiornik w Sławoszowicach - ogólnodostęny

476      zbiornik w Sławoszowicach – zezwolenie za dodat-

      kową opłatą w Kole Milicz (odrębny regulamin)

477      zbiorniki w Wabienicach

478      zbiornik w Kobierzycach (odrębny regulamin)

479      zbiornik w Tyńcu Małym

480      zbiornik w Budziszowie

781      zbiornik w Damianowicach

782      zbiornik w Małuszowie

783      zbiornik w Solnej

784      zbiornik w Szczepankowicach

785      zbiornik w Tyńcu nad Ślęzą

786      zbiornik w Ryczeniu

787     zbiornik Proszkowice-Maniów (zakaz połowu ze

      środków pływających)

788      zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Góra

789      zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Oława

790      zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Wołów

791      zbiornik w pobliżu m. Mleczna-Masłów

792      zbiornik przy ul. Przybyły we Wrocławiu

793      zbiornik przy ul. Północnej we Wrocławiu

795      zbiornik Chwałów – woda zamknięta Koła RZGW

4310 P1   żwirownia Bajkał (środki pływające tylko

      z silnikiem elektrycznym)

4312    zbiornik Boguszyce ( odrębny regulamin)

4314    zbiornik Cegielnia przy ul. Głównej, Stabłowic-

     kiej i Góreckiej we Wrocławiu

796      zbiorniki w m. Ligota Strupińska

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin