Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW, 30.05.2009 r.: przyjęcie bilansu Związku, ocena realizacji uchwał XXVIII KZD, www.SzkółkaWędkarska.pl

Aktualności | 2009-06-01 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Domu Wędkarza w Warszawie 30 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW. Obradujący pod przewodnictwem prezesa Eugeniusza Grabowskiego, Zarząd Główny uczcił minutą ciszy zmarłego 23 maja wybitnego działacza PZW, prezesa ZO PZW w Krakowie, kol. Zbigniewa Dziedzica.

 

Następnie przystąpiono do analizy wyników sprawozdania finansowego PZW za 2008 r. Pod nieobecność skarbnika ZG PZW kol. Waldemara Gozdka (wyjazd służbowy za granicę) informację o bilansie PZW przedstawił dyr. biura ZG, kol. Władysław Waligóra. Sprawozdanie łączne PZW, obejmujące działalność ZG PZW, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i Redakcji ,,WW’’ i zbadane przez biegłego rewidenta,   zamknęło się sumą bilansową 21.215.367,28 zł z wynikiem dodatnim, natomiast zbiorcze sprawozdanie finansowe PZW za 2008 r., obejmujące działalność 45. okręgów PZW posiadających osobowość prawną, które bilansują działalność kół i swoich zarządów oraz wynik w/w sprawozdania łącznego PZW, zamknęło się sumą 136.268.374,77 zł i dodatnim wynikiem bilansowym.  Z analizy danych sprawozdania finansowego Związku wynika, że wskaźnik wartości majątku przypadający na jednego członka PZW osiągnął kwotę 222 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 4 zł (2 proc.), przy wzroście liczby członków o 7 proc., co pozwala stwierdzić, iż PZW, jako cała organizacja, zgromadził w ciągu swego istnienia zasoby majątkowe zapewniające stabilna kondycję finansową i zdolność do inwestowania w rozwój swojej działalności. W podsumowaniu analizy zbiorczego sprawozdania finansowego PZW za 2008 r. stwierdzono, iż uchwalone na 2008 r. stawki kwotowe składek statutowych i zastosowany ich podział na szczeble organizacyjne Związku, zapewniły sfinansowanie wszystkich celów i zadań objętych budżetem PZW. Ujawniły się jednak, w określonej grupie jednostek organizacyjnych, mankamenty w prawidłowości finansowania tych celów i zadań. Dotyczy to w szczególności rosnących kosztów działalności sportowej oraz stosunkowo dużej rozpiętości pomiędzy poszczególnymi okręgami w uchwalonych przez nie stawkach kwotowych składki okręgowej.

 

Po wysłuchaniu stanowiska Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawił przewodniczący GKR kol. Władysław Ogrodowczyk, a także po dyskusji i wyjaśnieniach dotyczących szczegółów przedłożonych dokumentów, członkowie ZG PZW jednogłośnie przyjęli oba sprawozdania, postanawiając jednocześnie o przyjęciu jednostkowych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego PZW, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i Redakcji ,,WW’’ zaś wynik dodatni w wykazany w sprawozdaniu łącznym tych jednostek przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

 

Z kolei członkowie ZG PZW zapoznali się z informacją o działaniach kontrolnych GKR w I półroczu 2009 r, a także uzgodnili plan pracy i terminarz posiedzeń ZG i jego Prezydium w II półroczu br.

 

Następnie wysłuchano wstępnych ocen stanu realizacji Uchwały programowej XXVIII KZD, wskazując na zagadnienia niezbędne do pokazania oraz do dalszej analizy przed ujęciem ich w sprawozdaniu na XXIX KZD. Z przedstawionych przez kol. kol. E. Grabowskiego, J. Nyka, A. Zwarycza, W. Zuszka,  informacji oraz po wymianie poglądów wynika, iż zdecydowana większość zadań programowych zawartych w uchwale programowej XXVIII KZD została pomyślnie zrealizowana, a zagadnienia, których realizacja odsunęła się w czasie, mają przyczyny niezależne od Związku i podlegają dalszej analizie co do możliwości ich wykonania.

 

W sprawach bieżących zapoznano się z informacją o przebiegu i wynikach kampanii sprawozdawczo wyborczej oraz odbytych już 17. Okręgowych Zjazdów Delegatów, w wyniku których dokonała się zmiana 4. prezesów ZO. W Białej Podlaskiej został nim kol. Dariusz Karmasz, w Białymstoku – Ryszard Broniszewski, w Opolu – Marian Magdziarz i w Nowym Sączu – Józef Kaczor.

 

Z kolei zatwierdzono uchwały Prezydium ZG PZW oraz ustosunkowano się do wniosku Prezesa ZO PZW w Radomiu w sprawie zmian w Regulaminie postępowania w sprawach przewinień członków PZW poprzez wykreślenie w par. 25 ust. 3, jako niezgodnego ze Statutem PZW, zapisu ,,Zatarcie skazania za karę określoną w par. 17 ust. 5 Regulaminu, następuje z upływem 4 lat od uprawomocnienia się orzeczenia’’.

 

Zarząd Główny PZW podjął także uchwały w sprawach majątkowych a także, w  związku z uruchomieniem portalu www.SzkółkaWędkarska.pl, uchwałę w sprawie zarejestrowania do 30 czerwca br. na portalu związkowym www.pzw.org.pl wszystkich szkółek wędkarskich, które działają w okręgach PZW.

 

Wysłuchano także informacji dotyczących przypadków rejestrowania się kół PZW w portalach o charakterze komercyjnym, informacji o zagadnienia dotyczących sprawozdania o wynikach współpracy PZW i MON, a także o wnioskach napływających z okręgów i od internautów w sprawie nasilającego się zjawiska spływania kajakami po wodach górskich. Uznano, iż sprawa ta wymaga pilnego wyjaśnienia i uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowanych stron.

 

Antoni Kustusz

Rzecznik prasowy ZG PZW

 

Fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia