Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Pozyskiwanie środków z samorządów

Konkursy ofert na realizacje zadania publicznego jako możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych od jednostek samorządu terytorialnego przez Koła Okręgu PZW Zielona Góra

 

W związku z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ze zmianami oraz ogłaszanymi na jej podstawie konkursami ofert na realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych przez Koła PZW.

 

Dotychczas z tej możliwości korzystała niewielka ilość Kół naszego Okręgu, jednak jednym z celów Zarządu Okręgu jest podjęcie działań, których skutkiem będzie zwiększenie kwoty pozyskiwanych przez Koła środków zewnętrznych. Poniżej prezentujemy informacje, które pomogą i mamy nadzieję przekonają Państwa do podejmowania prób pozyskiwania środków od jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jak już wskazano powyżej podstawą prawną do pozyskiwania środków od jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ze zmianami. Na podstawie zapisów wskazanej ustawy jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) mogą zlecać wykonanie zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, w tym stowarzyszeniom takim jak PZW.

 

Najczęstszymi rodzajami zadań, do realizacji których możemy się włączyć jest organizacja zadań w zakresie sportu, organizacja wypoczynku oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

W każdej jednostce samorządu terytorialnego planowany jest budżet na rok kolejny. Czas planowania budżetu przypada na okres jesieni roku poprzedzającego rok budżetowy (wrzesień, październik). Wtedy właśnie zapadają decyzje jakie środki zostaną zaplanowane na konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Dlatego też jeśli w tym okresie będziecie Państwo mieli wiedzę, że chcecie w przyszłym roku prowadzić jakieś działania, które mogą zostać uwzględnione do dofinansowania, warto napisać pismo do Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta, Starosty czy też Marszałka Województwa)
z informacją o własnej działalności i planach działań na rok przyszły (np. chęci zorganizowania wakacyjnych zajęć nad wodą dla dzieci, cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych) i z prośbą  o uwzględnienie w ogłaszanych konkursach tego typu zakresu oraz uwzględnienie w budżecie określonej kwoty środków. Jeszcze lepiej będzie gdy udacie się Państwo z wizytą do urzędu w celu porozmawiania z decyzyjnymi osobami o swoim pomyśle i spróbujecie Państwo przekonać te osoby, że warto powierzyć Wam realizację danego zadania.

 

Konkursy są zwykle ogłaszane na początku danego roku kalendarzowego. Nieraz ogłoszenia można znaleźć także w trakcie roku. W ogłoszeniach jest mowa o jakie działanie chodzi, jakie są oczekiwania ogłaszającego jeżeli chodzi o sposób, termin realizacji zadania. Podany jest także termin do którego należy złożyć ofertę. Czasami jeżeli nie ma konkursu, w którym można wystartować wprost, można zmodyfikować swoją ofertę, np. ogłoszono konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – wtedy wystarczy odpowiednio dostosować ofertę i np. po każdych zawodach wędkarskich zaproponować pogadankę psychologa z dziećmi na temat uzależnień.

 

Czasami wymagane jest wykazanie wkładu własnego. Może być on w formie pieniężnej, ale także w formie pracy włożonej w realizację zadania (wylicza się wtedy wartość planowanych roboczogodzin osób, które będą brały udział w realizacji zadania).

 

Ofertę składa się na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) .

 

Wzór oferty można pobrać ze strony http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

W związku z tym, że Koła PZW nie mają osobowości prawnej, ofertę mogą podpisać przedstawiciele Okręgu (zgodnie z reprezentacją w KRS) lub ewentualnie składający ofertę członkowie Koła, ale na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Okręgu.

 

Po złożeniu ofert odbywa się ich ocena i ogłaszane są wyniki konkursu, tzn. podawane jest kto i w jakiej wysokości uzyskał dofinansowanie do zaoferowanego przez siebie działania.

 

Często jest tak, że przyznane środki są mniejsze niż wnioskowane, wtedy należy się zastanowić czy jesteśmy w stanie zrealizować zadanie dysponując mniejszym dofinansowaniem.

 

Jeżeli jesteśmy zdecydowani na podjęcie się realizacji zadania, podpisujemy umowę. Podobnie jak przy ofercie umowę mogą podpisać przedstawiciele Okręgu (zgodnie z reprezentacją w KRS) lub ewentualnie składający ofertę członkowie Koła, ale na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Okręgu.

 

Wzór umowy można pobrać ze strony http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

Następnie należy wykonać zadanie zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową. W zależności od tego jak długo będzie trwała realizacja zadania, będziemy zobowiązani do przedstawienia sprawozdań częściowych i końcowego lub tylko sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

 

Wzór sprawozdania można pobrać ze strony http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

Sprawozdanie może być podpisane przez przedstawicieli Okręgu zgodnie z zasadami omówionymi wyżej przy ofercie i umowie.

 

Z uwagi na fakt, że bez względu na to o jakie dofinansowanie będziecie Państwo wnosili, dokumentacja  jaką trzeba przygotować jest jednakowa, a także biorąc pod uwagę fakt, że zwykle przyznane środki są mniejsze niż wnioskowane, należy raczej próbować pozyskać kwoty powyżej 2000,00 zł. Wtedy nakład pracy związany z przygotowaniem stosownych dokumentów jest adekwatny do otrzymanego dofinansowania.

 

Powyżej omówiony tryb pozyskiwania środków jest trybem podstawowym i ogłoszenia o takich konkursach z pewnością znajdziecie Państwo na Biuletynach Informacji Publicznej każdej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jest jeszcze tzw. tryb małych zleceń ( tryb uproszczony )

 

Tryb uproszczony polega na tym, że bez względu na fakt czy jest ogłoszony konkurs na dane zadanie, składacie Państwo ofertę na realizację konkretnego działania, oczywiście wnosząc w niej o dofinansowanie w konkretnej kwocie (kwota dofinansowania nie może być większa niż 10 000,00 zł a czas jego realizacji dłuższy niż 90 dni). Po otrzymaniu takiej oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawdza czy posiada w budżecie środki, które może przeznaczyć na realizację Państwa oferty. Jeśli posiada takie środki, nie został przekroczony limit dla zlecania ofert w tym trybie, a oferta zostanie uznana za wartą realizacji, jej treść zostaje wywieszona w BIP jednostki i przez okres 7 dni inne osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi do oferty. Ktoś może się zgłosić i zadeklarować, że jest w stanie takie samo zadanie zrealizować taniej. Z reguły jednak nikt nie zgłasza uwag i po upływie okresu upublicznienia oferty, można podpisać umowę na jej realizację. Następnie należy zrealizować zadanie zgodnie z ofertą i umową, a później je rozliczyć, składając sprawozdanie.

 

W tym trybie obowiązują uproszczone wzory oferty i sprawozdania. Wzory te stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570)

 

można je pobrać ze strony  http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

Oczywiście do podpisania oferty, umowy i sprawozdania uprawnione są osoby takie jak w procedurze podstawowej ponieważ ofertę może złożyć Okręg jako jednostka posiadająca osobowość prawną.

 

Tryb uproszczony co do zasady może być skuteczny w większych gminach, które zakładają w budżetach „rezerwę” na wypadek zgłoszenia ofert w tym trybie. W mniejszych jednostkach zwykle środki zaplanowane są co do złotówki i tam są dużo mniejsze szanse na zdobycie dofinansowania w ten sposób.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z członkami Komisji Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych :

 

Rafał Dyzmański 724938781

Grzegorz Rutkowski 605053197

Tomasz Łuckiewicz 692678758

Zdzisław Horochowski 531530997

Beata Gacek (opiekun Komisji z ramienia Biura Okręgu) 692874955

 

Jako przykład zamieszczamy listę Kół i Klubów wędkarskich korzystających w roku 2017 z dotacji samorządowych (miast i gmin):

 

·        Koło w Zbąszynku – „Rodzinny Festyn Wędkarski” – kwota 1500 zł przeznaczone na zakup nagród i cateringu

 

·        Koło w Zbąszynku – „Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Zbąszynka” – kwota 1500 zł przeznaczone na zakup pucharów, upominków oraz sędziów.

 

·        Koło w Sulechowie – start reprezentacji Sulechowa w cyklu zawodów Okręgu PZW w Zielonej Górze „Drużynowe Grand – Prix Okręgu” – kwota 1500 zł na zakup przynęt, zanęt oraz opłatę startową.

 

·        Koło w Sulechowie – zawody wędkarskie pn. „52 Puchar Burmistrza Sulechowa” – kwota 2500 zł na zakup pucharów, nagród i cateringu.

 

·        Koło w Sulechowie – zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży pn. „Puchar Młodzieży” – kwota 2500 zł na zakup pucharów, nagród i cateringu.

 

·        Koło w Lubrzy – „Organizacja zawodów wędkarskich” – kwota 2000 zł na zakup nagród, zanęt, kosztów przejazdu i poczęstunku na zawodach.

 

·        Koło w Krośnie Odrzańskim – „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka” – kwota 1225 zł na zakup pucharów, nagród i cateringu.

 

·        Rejon Krosno Odrzańskie – „Organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Szefa Rejonu V” – kwota 1300 zł na zakup pucharów i nagród.

 

·        Koło w Szprotawie – „Wędkarstwo – miejscowość Szprotawa” kwota 2000 zł na zakup pucharów i zanęt.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin