Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.06.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co
następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94,poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniemdobowego limitu połowu węgorza — do 2 sztuk.”; czyli dwie sztuki węgorza na dobę.

2) w § 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie:  „25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,”; - czyli wymiar ochronny węgorza uległ zmianie z 40 cm do 50 cm.

3) w § 7:

a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,”

- nałożony został okres ochronny węgorza.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.”;


4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) węgorza — nie może być mniejsza niż 20 mm,”.

- wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych uległa zmianie z 12 mm na 20 mm.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010104065401.pdf

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy powinno się zakazać trollingu na wodach stojących w PZW Okręg w Zielonej Górze?
Tak
Powinien być za dodatkową opłatą
Powinien być dozwolony na wybranych łowiskach
Nie
Nie mam zdania
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin