Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Karta wędkarska

       Karta wędkarska.

W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską, należy:

A) Przyswoić sobie przepisy ustawy, rozporządzenia do "ustawy o rybactwie" i regulaminu amatorskiego połowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb. 

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem stałego miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" )

W naszym przypadku pod telefonem 605 107 442 ustalić termin egzaminu, wcześniej dokonując opłaty w wysokości 50 zł. na konto: ZO PZW w Koszalinie ul. Łużycka 55 -

Bank PEKAO SA II o/Koszalin 76 1240 3653 1111 0000 4188 3325

Wpisując swoje dane: Imię i Nazwisko; adres; oraz za egzamin na kartę wędkarską

.Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:


1) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,

2) okazać "Druk opłaty za egzamin" przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione ze składki. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.

 

C) Udać się do starostwa powiatowego w Szczecinku ul. 28 lutego 16


Wydanie karty wędkarskiej


 

Wymagane dokumenty:

-        wniosek (gotowe wnioski do wypełnienia w Biurze Obsługi Interesanta),

-        zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,

-        jedno zdjęcie.


Opłaty:

Kwotę 10,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Szczecinku Nr 22 2030 0045 1110 0000 0032 4950  w BGŻ S.A. O/O Szczecinek (punkt kasowy BGŻ znajduje się w siedzibie Starostwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju Nr 4, tel. Nr 94-3729235

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 7:00 do 15:00, w czwartek od godz. 8:00 do 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr 4, tel. 94-3729235.

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Szczecineckiego.

Podstawa prawna:
Art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 189, poz. 1471)

Podstawą prawną

 funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym".

 Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowo-wstępującym w jej zdobyciu.

W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:


1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6. Osobę wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art.27 ust 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, -pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.