Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne

Zmiany w Ustawie

Akty prawne | 2010-06-19 | Publikujący: Koło PZW nr 6 - Kłobuck

I N F O R M A C J A
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.06.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94,poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniemdobowego limitu połowu węgorza — do 2 sztuk.”; czyli dwie sztuki węgorza na dobę.
2) w § 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,”; - czyli wymiar ochronny węgorza uległ zmianie z 40 cm do 50 cm.
3) w § 7:
a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,”
- nałożony został okres ochronny węgorza.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.”;

4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) węgorza — nie może być mniejsza niż 20 mm,”.
- wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych uległa zmianie z 12 mm na 20 mm.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYMIAR OCHRONNY WĘGORZA 50cm OKRES OCHRONNY WĘGORZA 15 CZERWCA-15 LIPCA
LIMIT POŁOWU – 2 SZT NA DOBĘ

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najchętniej wędkujesz?
Spławikową
Gruntową
Spiningową
Muchową
Głosuj wyniki

Na skróty