Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin GPO

Zasady rozgrywania i punktacji

Muchowych zawodów cyklu GPO

Okręgu PZW Bielsko-Biała w roku 2018

 

1. Celem zawodów muchowych Grand Prix Okręgu Bielsko-Biała jest podnoszenie poziomu sportowego uczestniczących w nim zawodników, członków PZW Okręg Bielsko-Biała.

 

2. Prawo startu w Muchowym Grand Prix Okręgu Bielsko-Biała Seniorów mają 3-osobowe drużyny oraz zawodnicy indywidualni. Wszyscy zawodnicy biorący udział w GPO muszą być członkami Okręgu Bielsko-Biała, posiadać opłaconą aktualną składkę członkowską oraz okręgową.

 

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat.

3.1. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach oraz posiadać kamizelkę ratunkową. Ponadto opiekun w/w osoby musi być obecny na stanowisku podczas trwania całych zawodów.

 

4. Uczestników zawodów, w tym opiekunów, obowiązuje bezwzględne zachowanie trzeźwości począwszy od chwili rozpoczęcia do zakończenia zawodów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa lub dyskwalifikacją. Sędzia Główny zawodów ma prawo wezwania uczestnika zawodów do poddania się badaniu przy użyciu alkomatu, odmowa skutkuje dyskwalifikacją.

 

5. Termin zawodów może ulec zmianie tylko ze względu na:

- imprezy wyższej rangi,

- wysoki poziom rzeki,

- wystąpienia niebezpiecznych dla uczestników warunków atmosferycznych.

 

6. Losowanie sektorów i stanowisk powinno odbyć się w terminie i czasie, który pozwala każdemu z zawodników na dojazd lub dojście na stanowisko oraz minimum 30 minutowe przygotowanie do zawodów.

 

7. Przed rozpoczęciem zawodów zawodnicy zajmują miejsca na brzegu w pobliżu planowanego przez siebie miejsca rozpoczęcia połowu. Pierwszeństwo wyboru w pierwszej turze należy do zawodnika posiadającego niższy numer startowy, a w drugiej turze wyższy numer startowy.

 

8. Zawodnicy mogą łowić z brzegu, z łodzi lub brodzić w ramach wylosowanego stanowiska. Ustalenia zasad oraz sposobu postępowania dokonuje się na odprawie przed zawodami.

 

9. Odległość pomiędzy łowiącymi zawodnikami ma być nie mniejsza niż 25 metrów. Dopuszczalne jest zmniejszenie tego dystansu za porozumieniem zawodników.

 

10. Zawody GPO przeprowadza się na "żywej rybie". Obowiązujący na zawodach wymiar ochronny, gatunki łowionych ryb jak również czas trwania zawodów podaje Sędzia Główny zawodów.

 

11. Do cyklu GPO zalicza się wszystkie zawody organizowane przez ZO ujęte w terminarzu.

 

12. Uczestnikowi cyklu zawodów będącemu członkiem Kadry Narodowej, biorącemu udział w Mistrzostwach Europy lub Świata w terminie pokrywającym się z zawodami GPO przyznaje się po zakończeniu rozgrywek średnią punktową uzyskaną w danym roku w zawodach, w których uczestniczył.

 

13. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach ma obowiązek:

13.1. Łowić na haczyki fabrycznie bez zadzioru lub trwale pozbawione zadzioru.

13.2. Dostarczyć sędziemu złowioną rybę w podbieraku w taki sposób, aby nie traciła ona kontaktu z wodą.

13.3. Podchodzić do sędziego w sposób nie utrudniający łowienia innym zawodnikom.

13.4. Podpisać rubrykę karty startowej po wpisaniu złowionej ryby, a po zakończeniu tury kartę startową.

13.5. Zachowywać się na stanowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegać zasad „fair play”.

13.6. Udzielić pomocy zawodnikowi i sędziemu w przypadkach losowych.

13.7. Przestrzegać postanowień określonych w innych przepisach, w tym o zachowaniu obowiązku trzeźwości podczas zawodów.

 

14. W przypadku sędziowania kilku zawodnikom każdy sędzia na stanowisku ma obowiązek:

14.1. Zająć takie miejsce na brzegu, aby zapewnić wszystkim zawodnikom jednakowe możliwości dotarcia ze złowioną rybą do zmierzenia.

14.2. Sprawdzać czy ryba została złowiona na haczyk bez zadzioru lub trwale pozbawiony zadzioru.

14.3. Zmierzyć rybę przy użyciu standardowej miarki z dokładnością do 1mm.

14.4. Wpisać gatunek ryby i jej długość w karcie startowej.

14.5. Podpisać każdą złowioną rybę i na koniec zawodów wpisać ich liczbę do karty startowej.

14.6. Wypuścić rybę w sposób gwarantujący zachowanie pełnej kondycji zdrowotnej.

14.7. Obserwować zachowanie zawodników na stanowisku i zaliczać tylko te ryby, które zostały prawidłowo złowione i dostarczone do miary.

14.8. Udzielić upomnienia zawodnikom, którzy nie przestrzegają regulaminu, odnotować to w karcie startowej, a w przypadku powtórzenia naruszenia przepisu fakt ten ponownie zapisać i poinformować o dyskwalifikacji w danej w turze.

14.9. Oddać karty startowe zawodników Komisji Sędziowskiej.

 

15. W zawodach rozgrywanych bez udziału sędziów dopuszcza się sędziowanie wzajemne przez zawodników łowiących na jednym stanowisku na zasadach określonych przez prowadzącego zawody podczas odprawy.

 

16. Zawodnikowi, który nie przestrzega przepisów oraz zasad niniejszego regulaminu może zostać wymierzona kara:

- niedopuszczenie do udziału w zawodach,

- niezaliczenia tury,

- niezaliczenia zawodów,

- wykluczenie z cyklu zawodów GPO.

 

17. Protesty należy składać bezpośrednio w dniu zawodów do Komisji Sędziowskiej. Odwołania od decyzji Komisji Sędziowskiej, które wpłynęły wraz z kwitem opłaconego wadium rozpatruje Komisja Odwoławcza. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne i stanowią załącznik do protokołu zawodów. Wadium ustala się w wysokości 100zł.

 

18. W sytuacjach nie ujętych niniejszym Regulaminem należy stosować się do „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy

Okręgu PZW Bielsko-Biała

 

. much_reg_gpo_18.pdf