Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ZO 2018

 

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej

przeznaczone do publikacji

w roku 2018

 

Każda uchwała wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu

 

 

Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

1.

9/2018

15.02.2018

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Porozumienia  z Okręgiem PZW Katowice, w ramach którego Okręg PZW w Katowicach zobowiązuje się przekazać w roku 2018 Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej 200 szt. składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w formie znaków wartościowych wraz z zezwoleniami na amatorski połów ryb w następujących wodach zaliczanych  do krainy pstrąga i lipienia:

1.      Rz. Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu drogowego Czechowice Dziedzice – Bestwina (w granicach miasta Bielsko-Biała),

2.      Potok Jasienica nr 018 na odcinku od źródeł do ujścia do rz. Iłownicy,

3.      Rz. Olza nr 027 na odcinku od źródeł do granicy Państwa Polskiego w m. Jasnowice,

4.      Potok Puńcówka nr 022 na odcinku od źródeł do ujścia rz. Olzy,

5.      Potok Bobrówka nr 019 na odcinku od źródeł do ujścia rz. Olzy

pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW w Katowicach, a Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko Biała zwróci Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach koszty zarybienia w/w wód w 2018 r. Łączny koszt zarybienia tych wód wynosi około 5.600,00 zł.

Warunkiem uzyskania przez wędkarza zezwolenia jest wniesienie składki na ochronę i  zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Bielsko Biała (wody górskie).

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.02.2018

2.

10/2018

15.02.2018

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z Okręgiem PZW Nowy Sącz, gdzie członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej oraz na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia składki uzupełniającej w wysokości 30zł wraz z zezwoleniem zawierającym wykaz udostępnionych w ramach porozumienia wód oraz warunki połowu.

ü      Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała udostępni 50szt Zezwoleń w ramach Porozumienia na amatorski połów ryb w Obwodzie Rybackim nr 1 rzeki Skawy na odcinku od źródeł do ujścia potoku Bystrzanka;

ü      Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu udostępni 50szt Zezwoleń w ramach Porozumienia na amatorski połów ryb w wodach rzeki Czarna Orawa od ujścia potoku Bukowski Strumyk do Granicy Państwa wraz z wodami cofki zbiornika Orawskiego w granicach Państwa Polskiego.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.02.2018

3.

11/2018

15.02.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu zarybień Obwodów Rybackich użytkowanych przez Okręg na rok 2018 zgodne z zapisem operatów rybackich.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.02.2018

4.

12/2018

15.02.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia niżej wymienionych Regulaminów łowisk licencyjnych użytkowanych przez Koła Okręgu opracowanych na podstawie Uchwał Zarządu Okręgu PZW Bielsko-Biała z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie  „utworzenia i zatwierdzenia łowisk licencyjnych”:

1.      Regulamin łowiska licencyjnego „Chełmek”. Uchwała nr 45/2017 w Chełmku.

2.      Regulamin łowiska licencyjnego „Karaś”. Uchwała nr 51/2017 w Hałcnowie.

3.      Regulamin łowiska licencyjnego „Trzy Stawy”. Uchwała nr 57/2017 w Pogwizdowie.

4.      Regulamin łowiska licencyjnego „Polana”. Uchwała nr 62/2017 w Ustroniu.

5.      Regulamin łowiska licencyjnego „Oświęcim- Miasto”.l Uchwała nr 61/2017 w Rajsku.

6.      Regulamin łowiska licencyjnego „Czajka”. Uchwała nr 55/2017 w Cieszynie.

7.      Regulamin łowiska licencyjnego „Dyrczoniówka”. Uchwała nr 56/2017 w Nowej Wsi.

8.      Regulamin łowiska licencyjnego „Miejsce – Oko” i „Krajskie”. Uchwała nr 66/2017 w Graboszycach.

9.      Regulamin łowiska licencyjnego „Wspólnota Wód Graboszyce”. Uchwała nr 66/2017 w Graboszycach.

10.  Regulamin łowiska licencyjnego „Kruki”. Uchwała nr 50/2017 w Oświęcimiu.

11.  Regulamin łowiska licencyjnego „Żwirownia”. Uchwała nr 60/2017 w Kobiernicach.

12.  Regulamin łowiska licencyjnego „Cegielnia”. Uchwała nr 48/2017 w Strumieniu.

13.  Regulamin łowiska licencyjnego „Ślepowron”. Uchwała nr 47/2017 w Podolszu.

14.  Regulamin łowiska licencyjnego „Pięć Stawów”. Uchwała nr 63/2017 w Jasienicy.

15.  Regulamin łowiska licencyjnego „Żwirownia Stara”. Uchwała nr 64/2017 w Ochabach Małych.

16.  Regulamin łowiska licencyjnego „Nowy”. Uchwała 53/2017 w Bąkowie.

17.  Regulamin łowiska licencyjnego „Stawy Czerna”. Uchwała 46/2017 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

18.  Regulamin łowiska licencyjnego „Żwirownia Pogórze”. Uchwała nr 52/2017 w Pogórzu.

19.  Regulamin łowiska licencyjnego „Sucha Beskidzka”. Uchwała nr 58/2017 w Suchej Beskidzkiej.

20.  Regulamin łowiska licencyjnego „Żylica”. Uchwała nr 59/2017 w Buczkowicach.

21.  Regulamin łowiska licencyjnego „Złota Rybka”. Uchwała nr 54/2017 w Rajsku.

22.  Regulamin łowiska licencyjnego „Zamarski”. Uchwała nr 49/2017 w Zamarskach.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.02.2018

5.

26/2018

17.05.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała zatwierdza Uchwałę o podpisaniu Umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie reprezentowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie zapewnienia ochrony ichtiofauny przed kłusownictwem oraz utrzymanie porządku i czystości w obwodzie rybackim zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2, pozostającym w rybackim użytkowaniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

RZGW zobowiązuje się w ramach zawartego Porozumienia przekazać odpłatnie Okręgowi PZW w Bielsku-Białej 300 szt. zezwoleń na amatorski połów ryb wędką na rok 2018 w obwodzie rybackim zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2, w podziale 150 zezwoleń zwykłych oraz 150 zezwoleń ulgowych.

Zezwolenia ulgowe dotyczą młodzieży szkolnej, studentów do 26 lat, żołnierzy służby zasadniczej, kobiet które ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat.

Strony uzgodniły, że wartość pojedynczego zezwolenia zwykłego wynosi 100zł brutto, a wartość pojedynczego zezwolenia ulgowego wynosi 60zł.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17.05.2018

6.

33/2018

13.09.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała podjął Uchwałę w sprawie zawarcia Porozumień na zasadzie § 47 pkt. 28 Statutu PZW w roku 2019 z Okręgami, które wyraża chęć podpisania takiego Porozumienia, gdzie Członkowie Okręgów zawierających Porozumienie po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach, mają prawo do wykupienia 50% składki członkowskiej (okręgowej) na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu, z którym zostało zawarte Porozumienie.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.09.2018

7.

34/2018

13.09.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała podjął Uchwałę w sprawie pozostawienia wysokości składek za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2019 na poziomie roku 2018.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.09.2018

8.

35/2018

13.09.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej zarybiania wód użytkowanych przez Okręg PZW Bielsko-Biała.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.09.2018

9.

36/2018

13.09.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała podjął na podstawie § 47 pkt. 9 Statutu PZW Uchwałę o rozwiązaniu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Sandacz” w Mucharzu z dniem 01- października-2018 roku z uwagi na zaprzestanie działalności Statutowej.

 

Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.09.2018

10.

40/2018

13.09.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała podjął Uchwałę w sprawie pobierania na zarybienie i utrzymanie łowisk specjalnych w następującym brzmieniu:

§1

Opłaty za zarybienie i utrzymanie łowisk specjalnych licencyjnych użytkowanych przez Koła wędkarskie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej należy pobierać w terminie od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§2

Nie jest dopuszczalne pobieranie opłat, o których mowa w §1 na inny, niż bieżący rok kalendarzowy.

§3

Środki pochodzące z opłat, o których mowa w §1 należy rozdysponować na zarybienie i utrzymanie łowiska w tym samym roku kalendarzowym, w którym zostały zebrane.

§4

W przypadku uzyskania nadwyżki pieniężnej w danym roku kalendarzowym ze środków określonych w §1 należy przesunąć na kolejny rok kalendarzowy uchwałą Zarządu Koła.

 

Uchwała została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących i jednym głosem przeciw

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.09.2018