Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Regulamin połowu ryb Okręgu PZW w Ciechanowie obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

Przepisy PZW | 2020-12-28 | Publikujący: Okręg PZW w Ciechanowie

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR)

obowiązujący na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w CiechanowieRozdziały


I. Wstęp

II. Prawa wędkującego w wodach PZW

III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW

IV. Zasady wędkowania

V. Dozwolone metody połowu

VI. Ochrona ryb

VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW

VIII. Informacje końcowe


I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej RAPR, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia RAPR obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie zwanego dalej Okręgiem, zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. W wodach Okręgu nie dopuszcza się amatorskiego połów ryb kuszą.

Uwaga: Na poszczególnych łowiskach Okręg jako uprawniony do rybactwa, w każdym momencie ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu określonych RAPR pod warunkiem, że łagodzenie tych wymogów nie będzie naruszało przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg mają członkowie PZW, osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy. Wędkujący mają obowiązek przestrzegania zasad określonych w niniejszym RAPR oraz zezwoleniach wydawanych przez Okręg.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

  • bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę;

  • wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez podopiecznego postanowień RAPR, zasad określonych przez Okręg oraz zasad etyki wędkarskiej.

  • wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

  • członkowi w wieku do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej Kartę Wędkarską oraz zezwolenie Okręgu, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu w PZW w wieku do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej Kartę Wędkarską oraz zezwolenie Okręgu maja prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem połowu metodą spinningową oraz muchową. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wymienionym w pkt. 6 wyklucza wędkowanie opiekuna. Udostępnienie stanowiska i limitu jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do 14 lat, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem i odpowiedzialnością opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez Okręg. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „ Zasadach Organizacji Sportu wędkarskiego”.III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać Kartę Wędkarską, zezwolenie na wędkowanie wydane przez Okręg, potwierdzenie wniesienia składki albo opłaty okresowej, w przypadku członków PZW również Legitymację Członkowską z trwale umiejscowionymi znakami składek.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym RAPR.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. Niedozwolone jest oddalanie się od rozstawionych wędek na odległość większą niż 50 metrów i pozostawienie ich bez nadzoru na czas dłuższy niż 5 minut.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać wypychacz lub szczypce do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 3 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone są odłowy lub zarybienie. Zawody muszą być zatwierdzone uchwałą Zarządu Okręgu.

8. W przypadku zauważenia niekorzystnych zjawisk jak: zrzut ścieków, zanieczyszczenie wody, śnięte ryby, plamy olejowe, nienaturalny zapach, gwałtowny spadek poziomu wody w pobliżu Małych Elektrowni Wodnych, kłusownictwo, niszczenie roślinności na brzegu i w wodzie, itp. wędkarz jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym służby Okręgu (telefony kontaktowe podane na końcu zezwolenia), policję albo najbliższy organ administracji publicznej. W miarę możliwości udokumentować (zdjęcia, film) zaistniałe zdarzenie.

9. Jeżeli wędkarz złowi i ma zamiar zabrać rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do biura Okręgu znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

10. Parkowanie pojazdów na wyrobisku Niechłonin dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki przy czym haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d) przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosować, jako przynęt i zanęt:

- zwierząt i roślin chronionych,

- martwych ryb niewymiarowych oraz znajdujących się w okresie ochronnym.

- ryb i raków wymienionych w rozdziale IV., pkt. 3.11,

- ikry.

c) Podczas połowu na żywą i martwą rybkę mogą być zastosowane jako przynęta wyłącznie: leszcze, krąpie, ukleje, płocie i kiełbie.

d) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, ich części, a także wykonane z nich przetwory. Przynęty te mogą być uzbrojone pojedynczym haczykiem o jednym ostrzu.

e) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. Przynęty te mogą być uzbrojone pojedynczym haczykiem o jednym ostrzu.

f) Przynęty sztuczne stosowane w metodach: spławikowej i gruntowej to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone pojedynczym haczykiem o jednym ostrzu.

3. Wędkowanie

3.1. Połowy nocne na wodach górskich oraz połowy nocne ze środków pływających na jeziorach oraz wyrobisku Grabówiec są zabronione. Na tych wodach wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.2. Połów ze środków pływających na jeziorach: Lidzbarskie, Rybno, Zarybinek, Gronowo, Zakrocz, Wlecz, Jeleń, Moczydło, Piaseczno, Zwórzno, jest dozwolony w okresie od 01 maja do 15 grudnia.

 

3.3. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych.

3.4. Połów ryb łososiowatych na wszystkich wodach Okręgu Ciechanowskiego dozwolony tylko na przynęty sztuczne.

3.5. W okresie od 1 września do 31 grudnia na wodach górskich dopuszcza się połów ryb wyłącznie metodą muchową.

3.6. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.7. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f) łowić metodą "szarpaka" - kłusowniczą metodą połowu wędką polegającą na prowadzeniu zestawu lub przynęty powodującą podhaczenie lub kaleczenie zewnętrznych powłok ryb poza obrębem głowy,

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

i) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

j) wędkować z mostów oraz kładek komunikacyjnych łączących brzegi rzeki.

k) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,

l) skrobać, patroszyć i filetować ryby na łowisku.

3.8. Złowione zgodnie z RAPR ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach zanurzonych w wodzie, wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. Wędkarz jednorazowo może przetrzymywać w sadzu taką ilość złowionych ryb jaką określa limit dobowy.

a) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.9. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, niezwłocznie z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.10. Ryby podhaczone poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych muszą być bezwzględnie, niezwłocznie z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.11. Raki pręgowate, raki sygnałowe oraz ryby z gatunku: bass słoneczny, babka bycza, babka łysa, babka szczupła, babka rurkonosa, czebaczek amurski, muławka, sumik karłowaty i trawianka, po złowieniu należy niezwłocznie uśmiercić. Nie wolno ich wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. Wskazane jest aby wędkarz przekazał informacje o fakcie połowu ww. gatunków ( miejscu i czasie, ewentualnie zdjęcie) na adres e-mail Okręgu podany na ostatniej stronie zezwolenia na połów ryb.

3.12. Okręg może na danym łowisku wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zakazy dotyczące określonych metod połowu, a także stosowania zanęt i sposobów zanęcania.


3.13. Do połowu ryb przy użyciu jako przynęty żywych i martwych ryb można stosować wyłącznie: płocie, leszcze, krąpie, kiełbie oraz ukleje.


3.14. Na wyrobisku Grabówiec obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania szczupaków, a także połowu z zastosowaniem jako przynęty żywych i martwych ryb.


4. Wędkowanie na wodach górskich

4.1. Połów ryb odbywa się na przynęty sztuczne, wyłącznie metodami: spinningową lub muchową.


4.2. Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk albo kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach.


4.3. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.


4.4. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania pstrągów, troci i lipieni.


4.5. Złowione pstrągi i lipienie muszą być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczone z powrotem do łowiska.

     

4.6. Od 1 września do 31 grudnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodami spinningowymi oraz na streamery.

     

4.7. W okresie od 1 listopada do 15 kwietnia obowiązuje zakaz brodzenia w oznakowanych miejscach (tarliska).


4.8. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się na odcinku od mostu drogowego na trasie Lidzbark – Brodnica do ściany lasu, połów na przynęty roślinne.


V. KLASYCZNE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo - spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą.

1.2. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje na wszystkich wodach nizinnych zakaz połowu na żywą i martwą rybę.

1.3. Połów ryb przy użyciu jako przynęty żywych albo martwych ryb dozwolony jest wyłącznie w niedziele, na jedną wędkę - co oznacza, że w tym samym czasie nie wolno stosować innych metod połowu.


1.4. Połów ryb przy użyciu jako przynęty fileta (ryby co najmniej pozbawionej głowy oraz wnętrzności) dozwolony jest wyłącznie na jedną wędkę - co oznacza, że w tym samym czasie nie wolno stosować innych metod połowu.


1.5. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:


a) łowiąc z brzegu - 10 m,

b) między łodziami lub brodząc - 25 m,

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

1.6. W czasie połowu ryb metodami: gruntową i spławikową zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową lub muchową.

2. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki.


2.2. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje na wszystkich wodach nizinnych zakaz połowu na przynęty spinningowe dłuższe niż 5 cm.


2.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b) łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda muchowa

3.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą.

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na przyponie nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,

b) z łodzi – 50 m.

4. Metoda podlodowa

4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

4.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby oraz fileta jako przynęty.VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- boleń do 50 cm,

- certa do 30 cm,

- jaź do 30 cm, od 45 cm,

- jelec do 18 cm,

- karp do 35 cm, od 60 cm (górny wymiar nie dotyczy naturalnych jezior oraz rzek),

- kleń do 30 cm, od 45 cm,

- lin do 30 cm,

- miętus do 30 cm,

- okoń do 18 cm, od 30 cm (w wodach górskich nie posiada wymiaru),

- płoć do 15 cm (w jeziorach nie posiada wymiaru),

- rozpiór do 25 cm,

- sandacz do 55 cm, od 80 cm,

- sapa do 25 cm,

- sieja do 35 cm,

- sielawa do 18 cm,

- sum do 70 cm,

- szczupak do 55 cm, od 80 cm (w wodach górskich do 50cm),

- węgorz do 60 cm,

- wzdręga do 15 cm.3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca;

- lipień od 1 marca do 31 maja,

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

- sieja od 1 października do 31 grudnia,

- sielawa 1 października do 31 grudnia,

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

- sum od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 listopada do 31 grudnia,

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- świnka od 1 stycznia do 15 maja,

- troć od 1 października do 31 grudnia,

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych w tym:

- babka czarnoplamka,

- babka mała,

- babka piaskowa,

- brzanka,

- głowacz pręgopłetwy,

- głowacz białopłetwy,

- jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- kozy – wszystkie gatunki,

- minogi - wszystkie gatunki,

- piekielnica,

- piskorz,

- różanka,

- strzebla błotna,

- strzebla potokowa,

- śliz,6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk.

7.1 W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):

- pstrąg tęczowy 1 szt.

7.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00)

- sum 1 szt.

- sandacz, szczupak, sieja, boleń, 1 szt. (łącznie).

- lipień, pstrąg potokowy, troć, brzana, świnka, karaś pospolity, całkowity zakaz

zabierania oraz posiadania.

- karp 1 szt.

- lin 2 szt.

- certa 3 szt.

- węgorz 2 szt.

- jelec 20 szt.

- kleń, jaź 3 szt. (łącznie).

- okoń, w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia 5

sztuk, w pozostałym okresie 10 szt.

- płoć, w wodach stojących 5 kg łącznie z gatunkami niewymienionymi powyżej.

7.2.1. W okresie od 1 stycznia do 1 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia na rzekach nizinnych, limit dobowy zabranych ryb wynosi trzy kilogramy, w pozostałym okresie pięć kilogramów. Złowienie odpowiednio okazu trzy i pięciokilogramowego wyczerpuje limit dobowy.


7.2.2. Na jeziorach i pozostałych wodach stojących łączne złowienie, niezależnie od gatunku, 5 kg ryb lub okazu powyżej 5 kg wyczerpuje limit dobowy. Niniejsza regulacja nie dotyczy leszcza na zbiorniku Ruda. Na tym łowisku poza powyżej określonym limitem można zabrać dodatkowo 5kg leszczy.


8. Limity połowu nie dotyczą tołpygi, karasia srebrzystego, krąpia oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV., pkt. 3.11.

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

10. Na wodach Okręgu obowiązują dodatkowe ograniczenia:

10.1. Całoroczny zakaz połowu ryb w obrębie ochronnym „Szyjki” obejmującym kanał przepompowni Cukrowni Glinojeck do ujścia do rzeki Wkra.

10.2. Zakaz połowu ryb na zimowisku na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo w terminie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia. Zimowisko obejmuje odcinek rzeki od 100 m poniżej do 50m powyżej, istniejących urządzeń piętrzących.

10.3. Zakaz połowu ryb na rzece Sona od piętrzenia w miejscowości Zasonie do jej ujścia do zalewu Nowomiejskiego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

10.4. Zakaz połowu ryb na rzece Wkra od elektrowni wodnej w Bolęcinie do mostu drogowego w Bolęcinie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 grudnia.

10.5. Zakaz połowu ryb na zimowisku w miejscowości Pomiechówek od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia. Zimowisko obejmuje odcinek rzeki od 200m powyżej mostu drogowego do mostu kolejowego.

10.6. Zakaz połowu ryb ze środków pływających na odcinku rzeki Wkra od hotelu w miejscowości Łazy do mostu drogowego w miejscowości Brudnice w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 listopada do 31 grudnia.

10.7. Całkowity zakaz połowu ze środków pływających na jeziorze Piaseczenko (Piaseczno Małe), rzece Wel w obwodach rybackich nr 2, 5, 7, 9 oraz wyrobisku Niechłonin.

10.8. Zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziornej.

10.9. Na jeziorach: Lidzbarskie, Zwórzno, Moczydło oraz Wlecz ilość stosowanej przez wędkującego zanęty nie może jednorazowo przekroczyć 0,5kg.

10.10. Zakaz połowu ryb metodą trollingową.

10.11. Zakaz połowu ze środków pływających na zalewie Ruda od 1 stycznia do 31 maja oraz od 15 listopada do 31 grudnia.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d) strażników Straży Ochrony Wód PZW,

e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f) strażników Straży Leśnej,

g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy prawo wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (z późniejszymi zmianami).

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz ?
muchową
spinningową
spławikową
gruntową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin