Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porady prawne

 

Prawnik radzi - Pięćdziesiąt metrów nieporozumień

 

Zwracam się do Pana z prośbą o interpretację zapisów zakazujących połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli piętrzących wodę. Pomiędzy wędkarzami a kontrolującymi dochodzi na tym tle do ciągłych nieporozumień, np. kontrolujący nie potrafią odróżnić budowli hydrotechnicznych od opasek, progów itp. Czy te 50 metrów dotyczy wszystkich wód (małych, średnich, dużych)? Czy dotyczy odcinka przed budowlą (w górę), czy za budowlą (w dół), gdzie woda jest faktycznie piętrzona? Od jakiego elementu budowli należy liczyć te 50 metrów? I wreszcie, czy można stać np. 60 m od budowli i spinningując posyłać przynętę w jej kierunku? Będę wdzięczny za wyjaśnienie mi tych wątpliwości.

Odpowiadając na pytania Czytelnika, już na samym wstępie chciałbym podkreślić, że przepis dotyczący tych 50 metrów faktycznie budzi wątpliwości i to nie tylko natury prawnej, lecz również w zakresie racjonalności jego stosowania. Zacznę zatem od zacytowania przepisu regulującego przedmiotowe kwestie.
Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym - zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę.


Analogiczny zapis, choć bardziej uszczegółowiony, znajduje się w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW", w § 3 pkt 3.4. lit. d), zgodnie z którym wędkarzowi nie wolno łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody; zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostróg, opasek i progów dennych.

Zanim przejdę do odpowiedzi na postawione mi pytania, należy zauważyć, że budowle hydrotechniczne są budowlami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Pojęcia: „budowli hydrotechnicznej" oraz „budowli piętrzącej" zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Ilekroć w tym rozporządzeniu jest mowa o:

1) budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;

2) budowli piętrzącej - rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen.

Ad. 1) Odpowiadając na postawione mi pytania, zacznę od tego, że ustawodawca, zakazując połowu w odległości mniejszej niż 50 m od budowli hydrotechnicznych, nie wprowadza żadnego rozgraniczenia co do rodzajów wód i ich wielkości. Przepis zatem w tym samym stopniu będzie dotyczył np. zapory we Włocławku, jak i 2-hektarowego zalewiku na niewielkiej rzeczce. W przypadku wód drobnych będzie to częstokroć oznaczało wyłączenie z możliwości wędkowania nawet na połowie linii brzegowej. Z najbardziej kuriozalną sytuacją w tym zakresie miałem do czynienia w przypadku budowli o „nieregularnym" kształcie. Zgodnie z interpretacją kontrolujących, na jednym brzegu można było wędkować od punktu X, ale na drugim brzegu od punktu Y, który był 20 metrów w dół rzeki od punktu X. Taki stan rzeczy byłby może do zaakceptowania, gdyby to była Wisła lub Odra w ich dolnym lub środkowym biegu, ale tu chodziło o „siurek", którego drugi brzeg można było swobodnie dotknąć siedmiometrowym batem.

Ad. 2) Omawiany zakaz dotyczy odległości zarówno powyżej, jak i poniżej budowli, czy też jak kto woli wody po obydwu stronach budowli, a nie tylko miejsca, w którym woda jest faktycznie spiętrzona, z czym jest najczęściej kojarzony.

Ad. 3) Odległość 50 m powinna być liczona od najdalej wysuniętego końca budowli. Z budowlą nie należy utożsamiać np. opasek służących umocnieniu brzegu. Kwestię odrębną stanowi sposób mierzenia tej odległości. Słyszałem bowiem o kontrolujących, którzy 50 m odmierzali krokami, a nawet wędkami, co ma niewątpliwie wydźwięk humorystyczny.

Ad. 4) W mojej ocenie stanowisko wędkarza (mam na myśli zarówno stanowisko na brzegu, jak i na łodzi) nie powinno znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od budowli hydrotechnicznej, choćby po to, by uniknąć niepotrzebnych sporów z kontrolującymi. Niemniej jednak sam zakaz dotyczy połowu ryb, zaś połów ten dokonywany jest nie na stanowisku wędkarskim, tylko w wodzie, a zatem zajęcie stanowiska w odległości np. 60 m od budowli i zarzucenie przynęty w kierunku tej budowli stanowi złamanie omawianego zakazu.

Na zakończenie wypada dodać, że złamanie opisywanego tu zakazu stanowi wykroczenie stypizowane w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Źródło  informacji-http://www.rybobranie.pl/edukacja wedkarska/wiadomosci/2830/7/prawnik radzi piecdziesiat metrow nieporozumien

 

    ryba23.gif                                        

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Kalendarz imprez

Zebrania i spotkania

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Gdzie najczęściej wędkują członkowie naszego koła
zb.Siczki
zb.Domaniów
zb. Borki
rz.Wisła
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin