Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki i opłaty 2021

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.  

 

 Lp

Treść 

 Wysokość kwotowa w złotych

 1.

Składka członkowska

 100,00

 2.

Składka członkowska ulgowa
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  

 50,00

 3.

Składka członkowska ulgowa
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  

 25,00

 4.

Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW  


25,00
0,00

 5.

Legitymacja członkowska 

 5,00

 

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

 

Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r.

 


UCHWAŁA NR 217 
z dnia 06.10.2020 r.


Na mocy § 47 ppkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne opłaty w Okręgu PZW Kraków na rok 20211. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW


Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna „N 1”

160 zł

110 zł

nr 1

Niepełna „N 2”

280 zł

180 zł

nr 1 i 2

Pełna „P”

310 zł

210 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3


 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

 2. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

 3. Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.

 4. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;


Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW


Uczestnika jest;

 • młodzież do lat 16


3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW


Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:


Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1”

150 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” do „N 2”

30 zł

Nr 3


 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

Rodzaj składki okresowej pełnej

Wysokość składki okresowej pełnej

Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

50 zł

nr 3

Składka trzydniowa

100 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

200 zł

nr 3

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

Rodzaj składki okresowej niepełnej

Wysokość składki okresowej niepełnej

Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

35 zł

nr 1

Składka trzydniowa

80 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

150 zł

nr 1

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

710 zł - Wody Pełne – wszystkie wody załącznik nr 3

660 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

440 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie metody

410 zł - Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu metodą trollingową

390 zł - Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających


7. Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

Rodzaj opłaty okresowej pełnej

Wysokość opłaty okresowej pełnej

Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

80 zł

nr 3

Opłata trzydniowa

180 zł

nr 3

Opłata siedmiodniowa

300 zł

nr 3


8. Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej

Wysokość opłaty okresowej niepełnej

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

50 zł

nr 1

Opłata trzydniowa

100 zł

nr 1

Opłata siedmiodniowa

250 zł

nr 1

 

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe w Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

 2. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP” lub wydruk z systemu e-zezwolenia potwierdzający fakt opłacenia składek lub opłat, który ma zawierać datę połowu (dzień, miesiąc i rok). Dokumenty bez wpisanej daty połowu są nieważne.

 3. Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy wydrukować ze strony internetowej http://www.pzw.org.pl/29/

 4. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

 5. Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2021 r.

 6. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.


9. Opłata za postój przyczep campingowych

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

30 zł

Opłata 30 dniowa

300 zł

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków lub przez system e-zezwolenia z dokładnym opisem czynności i daty postoju.


10. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską


Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

25 zł.


* Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.


WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2021


Załącznik nr 1

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn wg załączonej mapy

Składka z wyłączeniem połowu ze środków pływających

 

Załącznik nr 2

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,7,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1


Składka z wyłączeniem metody trollingowej


Załącznik nr 3

Składka na: zbiornik Brzegi nr. 2, wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metodę trollingową na rzece Wiśle

 

Uwaga! Szczegółowe zasady wędkowania na wymienionych wodach znajdują się w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2021 r. oraz w Zasadach amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Kraków.

 

Uwaga !!!

Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną lub opłaty okresowe wyłącznie w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

Składkę członkowską PZW można uiścić wyłącznie w Kole PZW lub przez  system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia (nie dotyczy osób nowo wstępujących do PZW)

Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód wyłącznie  w Kołach PZW oraz Biurze ZO PZW w Krakowie  po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.

 

W roku 2021 nie można dokonywać składek i opłat wszystkich rodzajów przez wpłaty na konto bankowe Okręgu PZW Kraków.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin