Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Relacja, ze: Zjazdu Delegatów - Polskiego Związku Wędkarskiego - Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu za lata 2014 - 2016

Aktualności | 2017-01-30 | Publikujący: Koło PZW Pasja Kaliszu

Spotkanie odbyło się dn. 21 stycznia 2017 roku w zamkniętej restauracji KEMANI przy ul. Górnośląskiej nr. 12. Obrady rozpoczęto w drugim terminie o godz. 09 30. W zebraniu udział wzięły  łącznie 24 osoby.

Zebranie otworzył prezes Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu, który po przywitaniu gości w osobach kol. Sekretarza Zarządu Okręgu – Lechosława Kasprzaka oraz byłego wice prezydenta Kalisza kol. Piotra Kościelnego – który po zdaniu egzaminu stał się członkiem Koła PASJA od dnia 21 styczeń 2017 roku.  Prezes Koła poprosił o powstanie oraz uczczenie minutą ciszy, wszystkich nam bliskich osób, a także dla nas nieznajomych członków P. Z. W., których już nie ma z nami tutaj na ziemi. Następnie zaproponował, aby zebranie podjęło uchwałę,  sposób głosowania – poprzez podniesienie ręki. Wszyscy obecni podjęli

jednogłośną decyzję, na – tak. Można było przystąpić teraz, do prawidłowego przebiegu obrad, na - przewodniczącego zebrania zaproponowano kol. Tomasz Rubińskiego, który wyraził zgodę i Jego  kandydatura została zaakceptowana jednogłośnie. Sekretarzami zgromadzenia zostali kol. Karol Trawkowski oraz kol. Tomasz Karbowski

Następnie wybrano statutowe Komisje na Walnym  Zgromadzeniu

·         komisja mandatowa

·         komisja skrutacyjna

·         komisja Uchwał i Wniosków

 

Komisje zostały przegłosowane jednogłośnie, i przystąpiły do Statutowych czynności.

 

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie sprawozdań, poszczególnych komisji, za okres:                       23 luty 2014 rok –  31 grudzień 2016 rok.

 

·         kol. Karol Trawkowski – Komisja Sądu Koleżeńskiego

·         kol. Paweł Kaczmarek w imieniu nieobecnego kol. Wice prezesa Zbigniewa Musidlaka – działalność sportowa w Kole PASJA w Kaliszu

·         kol. Maciej Magierki – przewodniczący – Sprawozdanie - Komisji Rewizyjnej 

·         kol. Krzysztof Hoffman –  Skarbnik Sprawozdanie Finansowe Koła PASJA

·         kol. Paweł Kaczmarek – sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła PASJA  w latach 2014 - 2016

 Do przedstawionych sprawozdań, nikt z zebranych nie wniósł żadnych uwag i sprawozdania zostały przegłosowane, wszystkie jednogłośnie. Po czym przewodniczący spotkania poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie: Absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i bez uwag.

Kolejnym Punktem Zgromadzenia było wybranie Prezesa Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu na nową kadencję 2017 – 2020 rok

Zaproponowano kandydaturę kol. Pawła Kaczmarka, który propozycję przyjął. Jako jedyny podany kandydat, listę zamknięto - przystąpiono do głosowania

Kolega Paweł Kaczmarek - został jednogłośną decyzją obecnych, powołany na stanowisko Prezesa -     Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu, na okres Kadencji, lata 2017 – 2020.

 

Kolega Prezes - Paweł Kaczmarek, w dalszej części poprowadził zebranie, dziękując Kol. Tomkowi Rubińskiemu za wzorowe prowadzenie Zgromadzenia Ogólnego, do czasu przejęcia.

 

Powołano nowych członków Zarządu Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu, kandydatury, to:

1. - Hofman Krzysztof

2. - Tomasz Rubiński

3. - Zbigniew Musidlak

4. - Tomasz Karbowski

5. – Karol Karbowski

6. – Paweł Kaniewski

7. – Michał Mencel

8. – Bartłomiej Mutunga

9. - Paweł Rudowicz

 

Zamknięto listę, wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Podjęto głosowanie, podczas głosowania, wszyscy powołani kandydaci uzyskali jednogłośne wyniki.

 

Komisji Rewizyjnej, zaproponowano następujące osoby: Magierski Maciej, Grzegorz Piechota, Ireneusz Smykaj, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Podczas głosowania wszyscy otrzymali jednogłośną decyzję, nikt nie był przeciw oraz nie wstrzymał się od głosu, która się ukonstytuowała i wybrała ze swojego grona przewodniczącego.

 

Komisja Rewizyjna:

 

1.– Magierski Maciej    – przewodniczący

2.– Piechota Grzegorz – wice przewodniczący

3.– Smykaj Ireneusz   - członek

 

W dalszej kolejności  został powołany Sąd Koleżeński, ze sali padły nazwiska trzech osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie i listę zamknięto.

 

W głosowaniu wszyscy kandydaci otrzymali maksymalną ilość głosów, nikt z obecnych się nie wstrzymał, ani też głosował przeciw. Przegłosowani kandydaci wybrali ze swojego grona przewodniczącego oraz pozostałych funkcyjnych członków S.K. w Kole PASJA w Kaliszu

 

1. – Zygmund Pluta    - przewodniczący

2. – Jan Strzelecki      - wice przewodniczący

3. -  Bożena Bijoch     -  sekretarz

 

Z pośród obecnych na Sali Obrad wybrano Delegatów i zastępcę, na Wybory Zjazd Delegatów Okręgu Kalisz, które odbędą się w czerwcu tego roku.

 

Kandydaci podani z Sali to: Paweł Kaczmarek, Krzysztof Hofman oraz Tomasz Rubiński jako rezerwowy. Wszyscy wyrazili chęć bycia Delegatem. 

W wyniku głosowania, otrzymali maksymalna ilość głosów, nikt nie był przeciw, ani też nie wstrzymał się od głosu. Delegatami zostali:

 Paweł Kaczmarek

Krzysztof Hofman

Tomasz Rubiński - rezerwowy

 

W dalszej części spotkania prezes Koła PASJA, powołał: Społeczną Straż Rybacką, w Kole PASJA

Na Komendanta został powołany kol. - Paweł Paprocki, który propozycję przyjął,

jego zastępcą został kol. - Krzysztof Krysztofowicz.

Obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośną decyzją zebranych

 

 Następnie głos zabrał  były, wice prezydent miasta Kalisza, kol. Piotr Kościelny. Podsumowując miniony rok i działalność Koła PASJA w Kaliszu, przedstawił swoje spostrzeżenia na temat jego prowadzenia, nie będąc jeszcze członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Odpowiadał również na pytania zebranych, związanych z prawnymi zagadnieniami, operatów wodnych oraz, cyt: „dlaczego Okręg Kalisz P.Z.W. dostał przyznaną dzierżawę zbiornika z przyległym terenem” ? I powiedział: wiedziałem, że gospodarzem terenu i zbiornika, ma zostać Koło Wędkarskie PASJA w Kaliszu. Wiedziałem, że z tego zaniedbanego miejsca, powstanie wyczyszczony i odświeżony teren. Doskonale członkowie PASJI się sprawdzili w moich przypuszczeniach, sam też z moim synkiem Olkiem wsparłem akcję i apel Zarządu Koła PASJA oraz uczestniczyłem w sprzątaniu, gdzie moja drużyna zebrała najwięcej nieczystości, zdobywając piękny Przechodni Puchar - CZYSTY BRUDAS. Jestem cały podziwu dla zapału, i oddanym sercu w akcję sprzątania TYŃCA, moje przewidywania sprawdziły się w stu procentach – „To miejsce zostało przekazane w Godne ręce, dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy, że jestem razem już z Wami w Kole PASJA”. Następnie  zaproponował, zorganizowanie dodatkowych corocznych zawodów wędkarskich. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem i od razu wprowadzono ją do harmonogramu imprez sportowych koła.

 

W dalszej części spotkania głos zabrał sekretarz Zarządu Okręgu PZW Kalisz Kol. - Lechosław Kasprzak, który podsumował dzisiejszy Zjazd Delegatów Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu, dziękując za zaproszenie, cytuję co powiedział: „byłem na wielu w swoim życiu zebraniach jako, przedstawiciel oddelegowany Zarządu Okręgu Kalisz PZW. Zebranie odbyło się, w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, bardzo sprawnie przeprowadzone i z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego. Wszystkie pytania były konkretne i merytoryczne, zostały od razu na poczekaniu przedstawione odpowiedzi, na postawione pytania. Widać wielką radość w Kole, członkowie są bardzo do Swojego Koła przywiązani, nie działają na wyrost, tylko razem rozwiązują problemy. Zarząd prawidłowo wywiązuje się z postawionych celów i dba o jak najlepszy wizerunek, co doskonale to czyni. Żadnych nieporozumień w kole PASJA nie ma, wszyscy do siebie darzą wielką sympatią, z takich kół powinno brać się tylko przykład”. Przedstawił także, dlaczego informacje o zarybieniach publikowane są z opóźnieniem oraz przypomniał również o ubezpieczeniu wędkarzy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w razie wyjazdu na ryby oraz jego powrotu…

 

Zgodnie z harmonogramem spotkania, nastąpił czas na dyskusje i zgłaszanie wolnych wniosków, przez członków zgromadzenia. Tematem przewodnim było: brak możliwości uczestniczenia wędkarzy przy ważeniu ryb przed ich transportem do miejsca zarybień akwenu, jako gospodarza danego koła - (sytuacja dotyczy nie wszystkich zbiorników). Poruszono również temat, braku dojazdu do zbiornika wodnego w Gołuchowie a także istniejących tam prywatnych pomostów

Na pytanie odpowiadali: Sekretarz Zarządu Okręgu Kol. - Lechosław Kasprzak były wice prezydent miasta Kalisza kol. - Piotr Kościelny, członkowie - Zarządu Koła PASJA

Na zakończenie Zjazdu, głos zabrał Nowo powołany prezes Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu, który powiedział: Dziękuję za wybranie mnie na to stanowisko, jestem bardzo wzruszony, wynikiem głosowania. Wszyscy uczestnicy Zjazdu głosowali za moją kandydaturą, znaczy to, że widzieliście w moich poczynaniach sprawnym kierowaniem Zarządem Koła. Byłemu Zarządowi dziękuję, że postawione zadania, które sobie obraliśmy, zostały spełnione, (chociaż nie do końca) i mogliśmy im wyjść naprzeciw. Z takimi kolegami, wszystkie cele zawsze się powiodą, ale do tego powinna być równoprawna zgoda i zaangażowanie za, które Wam dziękuję. W nowym 2017 roku i nowej kadencji, Zarządu Koła PASJA, z Serca Dziękuję, Wam i Waszym Rodzinom, życząc - Wszelkich Łask Bożych…

  

Wnioski do przedstawienia na Walnym Zjeździe Delegatów Okręgu Kalisz P.Z.W.

1.      -  Wniosek o: uczestnictwo wędkarzy podczas zarybień na danym - zarybianym akwenem

2.     -   Wniosek o: stworzenie miejsc postojowych przy zbiorniku Gołuchów, od strony Czerminka

 

Zakończenie Zjazdu Delegatów, zakończyło się wspaniałym poczęstunkiem restauracji KEMAMI, Macieja Magierskiego i dzieci, na tym zebranie zakończono…

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (5)

 • mjanek Data dodania: 4 lata temu Oceń: 103 + / -

  Tym bardziej że jeśli tak było jak pisze kotwica_86 , władze koła Pasja formalnie nie istnieją!
  Może zdąża jeszcze raz zrobić zebranie ?

 • mjanek Data dodania: 4 lata temu Oceń: 101 + / -

  Jak widać koło powstało w 2014 roku, tym bardziej wcześniej Pan prezes koła nie działał nigdy w organach wcześniejszego Koła WSK Kalisz z którego się wywodzi. Więc Okręg Kalisz będzie miał zagryzkę sprawdzając delegatów na zjazd Okręgu .

 • kotwica_86 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 117 + / -

  Jakoś mi umknął ten "Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego - Koła Wędkarskiego PASJA w Kaliszu za lata 2014 - 2016" ( bardzo krótka ta kadencja) Prezes pisze - "Zebranie odbyło się, w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze,( no jasne , 24 osoby, sama rodzina z dziećmi) bardzo sprawnie przeprowadzone i z obowiązującym Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego" - NIE PRAWDA! : naruszono Statut PZW Rozdział VI par.52 p 5 który brzmi:
  „O terminie i miejscu walnego zgromadzenia, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia” - Ogłoszenie o zebraniu pojawiło się 14.01. 2017 roku, zebranie odbyło się 21.01.2017. a więc jedynie 7 dni przed zgromadzeniem. Może dlatego nie zdążyłem na Zjazd czy zebranie, jak je tam zwał.
  Na zebraniu złamano zresztą więcej przepisów, n p: Ordynację Wyborczą z dn 08.11.2016 r Par.1 p 2:
  "Statutowym prawem członka Koła Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat."
  Żaden z wybranych na tym zebraniu „delegatów” nie spełnia tych warunków.
  Jeszcze parę perełek można by przytoczyć np: " W dalszej części spotkania prezes Koła PASJA, powołał: Społeczną Straż Rybacką, w Kole PASJA "- Bzdura, SSR powołuje Rada powiatu na wniosek Starosty.
  Temu wszystkiemu przysłuchiwał się i przyglądał przedstawiciel Okręgu, Pan Lechosław Kasprzak - żenada! z resztą nie pierwszy raz.
  Zgodnie ze Statutem PZW takie Zebranie jest NIE WAŻNE! Ciekawi mnie stanowisko Okręgu kaliskiego.
  Zakończenie za to humorystyczne - "Zakończenie Zjazdu Delegatów, zakończyło się wspaniałym poczęstunkiem restauracji KEMAMI, Macieja Magierskiego i dzieci, na tym zebranie zakończono" - dlaczego tylko tego pana i dzieci? E.. może to tylko interpunkcja!
  Wiem że się dopiero uczycie, życzę powodzenia

 • Stodolny Mieczysław Data dodania: 4 lata temu Oceń: -61 + / -

  Rozwiń
 • wedkarz2013 Data dodania: 4 lata temu Oceń: 59 + / -

  Do pani Bożeny Bijoch jeszcze w grudniu łamała się pani opłatkiem z koleżankami i kolegami w kole WSK czy to tak wypada bez kartoteki i pożegnania . Może nagrody by się zdało zwrócić jeśli jest taki pani wybór. A co do sekretarza okręgu to nie zna Statutu PZW.