Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Spóźniona relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze już za nami !!!

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze z działalności koła za rok 2012 odbyło się : 09. grudnia 2012 r. o godz. 9.30 w kawiarni RYBACZÓWKA . Na zebranie przybyło 39
członków koła , oraz kilku niezrzeszonych osób ( wolni słuchacze ) .
Z ramienia Zarządu Oddziału w naszym spotkaniu uczestniczył kol. Zdzisław Ćwieląg .
Już przed kawiarnią , a także na sali atmosfera była napięta i nerwowa , wiadomo kilkudziesięciu członkom koła chodzi o zmianę zarządu koła. Przedstawiam Wam koledzy i koleżanki wędkarze
najciekawsze punkty i efekty zebrania .PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO Strzelce Opolskie -Miasto

1. Zebranie rozpoczęło się w siedzibie koła dnia : 09. grudnia 2012 r. o godzinie 9/30.w drugim terminie.

2. Obrady otworzył prezes koła kol. Tadeusz Kwiatkowski witając przybyłych członków koła oraz zaproszonych gości a mianowicie: przedstawiciela Zarządu Okręgu kolegę Ćwieląga Zdzisława .

3. Wybrano jednogłośnie jako przewodniczącego zgromadzenia – kol. Jacka Ożarowskiego oraz sekretarza – kol Ożarowskiego Piotra

4. W obradach uczestniczyło 39 członków koła.
Liczebność koła w dniu 15 października 2012 r. wynosiła 292 członków.

5. Przewodniczący zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie:
- Otwarcie zebrania,
- Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza ,
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad,
- Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej,
wyborczej,
uchwał i wniosków,

- Sprawozdanie z działalności zarządu koła,
- Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego koła,
- Sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego,
- Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej koła i złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła,
- Przerwa,
- Dyskusja nad sprawozdaniami,
- Wystąpienie zaproszonych gości,
- Głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu koła,
- Rozpoczęcie wyborów; ustalenie sposobu głosowania (tajne bądź jawne),
- Ustalenie składu liczbowego władz i organów koła, ۰ wybory prezesa koła i ogłoszenie wyników – wystąpienie wybranego prezesa, ۰ wybory władz i organów koła i ogłoszenie wyników, ۰ wybory delegatów i ich zastępców na zjazd okręgowy.
- Informacje organizacyjne w tym na temat wysokości składek członkowskich, okręgowych

- Podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach na cele organizacyjno - sportowe
- Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy na rok 2013,
- Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami,
- Podjęcie uchwał w sprawie:
• akceptacji planu przychodów i wydatków w roku 2013 oraz upoważnienie zarządu koła do wprowadzenia ewentualnych korekt,
• zatwierdzenia planu pracy zarządu koła
- Wolne wnioski,
- Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków,
- Podjęcie uchwał i wniosków, - Zakończenie zebrania

Przewodniczący zgromadzenia omówił regulamin prowadzenia obrad, który przyjęto jednogłośnie
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła PZW Strzelce Opolskie-miasto podjęło uchwałę nr 1/2012 w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad – uchwała w uchwała załączeniu

6. Wybór komisji:
Zaproponowano aby komisja mandatowa pracowała w składzie :kol. Remigiusz Pacanowski jako przewodniczący, kol. Oskar Zabłocki jako sekretarz Komisję powołano jednogłośnie.

7.Powołano jednogłośnie komisję skrutacyjna i wyborczą w składzie: kol. Jacek Ożarowski , kol. Majchrowicz Adam , oraz kolega Kowalski Eligiusz

8.Powołano jednogłośnie komisję uchwał i wniosków w składzie: kol. Ożarowski Piotr jako przewodniczący, kol. Kazimierz Niedźwiedź jako sekretarz i kol. Izydorczyk Józef jako członek.

9. Prezes koła Tadeusz Kwiatkowski złożył sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2009- 2012 .

10. Rzecznik dyscyplinarny koła kolega Józef Izydorczyk złożył sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2009 ÷ 2012 r., przedstawił zestawienie spraw rozpatrzonych przez Rzecznika w którym podano m.in. liczbę wykroczeń przeciw ustawie i liczbę wykroczeń przeciw regulaminowi oraz wnioskowana kare.

11. Przewodniczący komisji mandatowej przedstawił protokół informując, że w zebraniu uczestniczy 39 członków na ogólna liczbę członków koła, która na dzień 31 października wynosiła 292 osób i stwierdził, że wszyscy uczestnicy zebrania mają ważne członkostwo oraz, że walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jest władne do podejmowania uchwał drugim terminie.

12. Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności komisji wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła. Sprawozdanie przekazano do OKR oraz do akt koła

13. Przewodniczący zgromadzenia kolega Jacek Ożarowski .ogłosił przerwę.

14. Po przerwie kol. Zdzisław Ćwieląg oraz w imieniu zarządu okręgu złożył podziękowania obecnemu zarządowi koła za trud jaki włożył przez te cztery lata swojej kadencji na rzecz rozwoju wędkarstwa w naszym regionie. Podziękowania skierował ponadto pod adresem komisji rewizyjnej koła, członków sądu koleżeńskiego jak również dla wszystkich członków koła, życząc właściwych wyborów.

15. Przewodniczący zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu koła. Zarząd uzyskał absolutorium*
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/2012 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi koła – uchwała w załączeniu.
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jednogłośnie podjęło uchwałę nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła ,oraz komisji działających przy kole
16. W wyniku dyskusji i głosowania ustalono, że wybory prezesa, zarządu koła oraz organów koła i delegatów odbędą się w głosowaniu tajnym. Za głosowaniem jawnym oddano 18 głosy a przeciw było 21 głosów.

17. Na wniosek ustępujących władz i organów koła przegłosowano składy liczbowe zarządu koła, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Ustalono, że:
- zarząd koła liczyć będzie -7 członków wraz z prezesem, - komisja rewizyjna – 3 członków, - sąd koleżeński – 3 członków
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jednogłośnie podjęło uchwałę nr 4/2012 w sprawie ustalenia składu liczbowego władz i organów koła – uchwała w załączeniu.

18. Wybory:
- Prezesa koła

Komisja wyborcza przedstawiła kol. Kwiatkowskiego Tadeusza jako kandydata na prezesa, kolejną kandydaturę zgłoszono z sali kol. Ćwieląga Zdzisława -, kandydaci zgodzili się kandydować.
Kol. Zdzisław Ćwieląg w I turze głosowania otrzymał 27, głosów co stanowi większość bezwzględną i został wybrany prezesem koła PZW Strzelce Opolskie -miasto na kadencję 2013÷2016.

Następnie komisja wyborcza przedstawiła listę kandydatów do zarządu, którą uzupełniono zgłoszeniami z sali. W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Jelonek Czesław -38 głosy za
2. Malec Marcin - 37 głosy za
3. Ożarowski Piotr - 35 głosy za
4. Piwowarczyk Adam -31 glosy za
5. Stagraczyński Jerzy -18 głosy za
6. Woźnica Zygmunt - 27 głosy za
7. Zabłocki Oskar - 19 głosy za
8. Dzikowski Zbigniew -15 głosy za

- Komisja rewizyjna wybrana została w następującym składzie:
1. Kempka Edmund - 39 głosy za,
2. Kwiatkowski Tadeusz - 39 głosy za
3. Trzeciak Stanisław - 39 głosy za

- Sąd koleżeński wybrano w następującym składzie

1. Remigiusz Pacanowski - 39 głosy za,
2. Borecki Jacek - 39 głosy za,
3. Trzeciak Krzysztof - 39 glosy za,


Na delegatów wybrano :1. Ćwieląg Zdzisław - 39 głosy

- zastępcy delegatów na zjazd okręgowy

Na zastępców delegatów wybrano:

1. Ożarowski Jacek - 39 głosy/ za 19

Skarbnik koła przedstawił informacje na temat wysokości składek członkowskich, okręgowych oraz obowiązkowych i dobrowolnych wpłat na cele statutowe. Na wniosek ustępującego zarządu koła przegłosowano wniosek aby dobrowolna wpłata na działalność organizacyjno -sportową pozostawić w wysokości 30 zł *
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła Strzelce Op -miasto podjęło uchwałę nr 5 /2012 w sprawie dobrowolnej wpłaty na działalność organizacyjno – sportową - uchwała w załączeniu
20. Uchwalono , że dobrowolna wpłata na cele organizacyjno -sportowe w 2013 r wynosić będzie :30,00 zł
21. Kol. Ćwieląg Zdzisław - prezes koła przedstawił plan pracy koła oraz projekt budżetu na 2013 rok. Dokumenty te przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących .
Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła PZW Strzelce Opolskie -miasto podjęło uchwałę nr 6 /2012 w sprawie zatwierdzenia planu działania oraz budżetu koła na rok 2013 - uchwała w załączeniu

22. Komisja uchwał i wniosków przedstawiła następujące uchwały i wnioski do realizacji przez zarząd koła:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad

2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła , oraz komisji działających przy kole

4. Uchwała w sprawie ustalenia składu liczbowego władz i organów koła

5. Uchwała o dobrowolnej wpłacie na cele organizacyjno – sportowe za rok 2013 zostawić w kwocie - 30 .00 zł

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu działania oraz budżetu koła na rok 2013
Wnioski :

1. ustawić nowe pomosty na naszych akwenach , a zdemontowane platformy po
po remoncie pomostów zamontować
2. powołać komisje do spraw młodzieży

Wnioski zaakceptowano : pierwszy wniosek dwa głosy sprzeciwu i jednym wstrzymującym , drugi wniosek przyjęto jednogłośnie

Uchwały 1 ÷ 6 walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego podjęto w trakcie obrad.

Przewodniczący zgromadzenia złożył życzenia owocnej pracy nowemu zarządowi koła, komisji rewizyjnej i sądowi koleżeńskiemu oraz przekazał życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku dla wszystkich wędkarzy.

Prezes koła odczytał życzenia zarządu okręgu dla nowo wybranego zarządu i wędkarzy naszego koła z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz złożył także życzenia w swoim imieniu.

Przewodniczący zakończył obrady walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego o godzinie 13/30.

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (3)

 • Malec Marcin Data dodania: 8 lat temu Oceń: 1 + / -

  maximuss1977

  Na pierwszym zebraniu zarządu (choć było to zebranie raczej organizacyjne), poruszony został wątek pracy z młodzieżą i proszę mi wierzyć, że mamy pomysły (na dzień dzisiejszy dwa), żeby coś w tym kierunku zrobić. W styczniu na zebraniu roboczym Przewodniczący komisji Sportowej przedstawi konkrety w tym temacie i będzie podjęta dyskusja a nie wykluczone, że odpowiednia uchwała.
  Pozdrawiam i proszę o więcej podpowiedzi, jak i porad. Wszystkie będą przedyskutowane.
  Jeszcze raz zapraszam do współpracy większe grono kolegów wędkarzy.

 • Stagraczyński Jerzy Data dodania: 8 lat temu Oceń: 1 + / -

  jurek06

  Jednym z tematów jaki poruszyłem na zebraniu była praca z młodzieżą .Jak taka praca może wyglądać niech świadczy ten fragment sprawozdania jednego z kół naszego okręgu:
  W kategorii dzieci odbyło się 4 zawodów w których uczestniczyło 169 dzieci .Dzieci były

  podzielone na grupy wiekowe.

  Za największy sukces naszego Koła uważamy wyłonienie z grupy uczestniczących dzieci,grupy

  młodych zawodników biorących udział w Zawodach Młodzieżowych.

  Grupa ta składa się z 7 zawodników ,którzy w przyszłym roku będą reprezentowali nasze Koło w zawodach wędkarskich różnego szczebla.

  Wyłoniliśmy również grupę zawodników w dyscyplinie rzutowej. Drużyna ta reprezentuje już nasze koło na zawodach szczebla gminy,powiatu oraz kraju.

  Zajęliśmy II miejsce w Okręgu za pracę z młodzieżą.

  Każde Zawody dla dzieci odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,każde dziecko miało opiekuna. Po każdych zawodach udzielaliśmy młodzieży instruktażu z zakresu przepisów Amatorskiego Regulaminu Połowu Ryb. Wiedza młodych adeptów wędkarstwa sprawdzana była w krótkich konkursach.

 • Malec Marcin Data dodania: 8 lat temu Oceń: 2 + / -

  maximuss1977

  Zapału do pracy nam nie zabraknie, pomysłów też raczej nie powinno brakować. Liczymy na wsparcie kolegów wędkarzy z koła. Będziemy działać dla dobra nas wszystkich, aby nad wodą bywało lepiej. Wszelkie pomysły i podpowiedzi wędkarskiej braci, jest i będzie mile widziane. Konstruktywna krtytyka również. Zapraszamy do współpracy.

  Do zobaczenia nad wodą i wodom cześć

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy jesteś za przedłużeniem „Złap i Wypuść " na stawie Spałek ? Skomentuj dlaczego ?
TAK.
Nie.
Nie mam zdania.
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin