Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY OCHRONY WÓD UTWORZONEJ PRZEZ OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ZAMOŚCIU

Akty prawne | 2018-06-27 | Publikujący: Okręg PZW w Zamościu

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o Rybactwie Śródlądowym (Dz. U.1999 Nr 66 poz.750 z późniejszymi zmianami).

Regulamin Amatorskiego Połowu ryb Rozdz. VII. pkt.1 i 2

Uchwała Zarządu okręgu Nr 15/2008.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zadaniem Straży Ochrony Wód PZW jest ochrona wód Okręgu w zakresie przestrzegania: Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o Rybactwie Śródlądowym (Dz. U.1999 Nr 66 poz.750 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, oraz uchwał Zarządu Okręgu.

2. Terenem działania Straży Ochrony Wód PZW są powierzchniowe wody śródlądowe, tj. rzeki, stawy, jeziora i zbiorniki wodne na terenie całego Okręgu, wyłącznie na wodach, na których Okręg PZW w Zamościu jest uprawniony do rybactwa.

3. Strażnicy SOW PZW mogą również przeprowadzać kontrolę na terenie innych Okręgów, z którymi O PZW w Zamościu zawarł stosowne porozumienie.

4. Siedzibą Straży ochrony Wód PZW jest Okręg PZW w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 15, tel. /084/ 638 45 56.

5. Okręg PZW w Zamościu, który tworzy Straż Ochrony Wód zapewnia strażnikom środki i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań. Finansowanie może odbywać się z innych środków: np. Starostów, Prezydenta Miasta, oraz innych.

6. Nadzór merytoryczny i specjalistyczny nad Strażą Ochrony Wód PZW w imieniu Okręgu sprawuje Dyrektor Biura Okręgu PZW w Zamościu osobiście lub poprzez Okręgowego Inspektora Ochrony Wód.

7. Straż Ochrony Wód PZW może współpracować z innymi służbami, organizacjami państwowymi jednostkami organizacyjnymi, jak: Policja, PSR, SSR, strażami: Miejską, Graniczną, Leśną, Parków Narodowych i innych, działającymi na rzecz ochrony wód i naturalnego środowiska.

 

II. ORGANIZACJA STRAŻY OCHRONY WÓD PZW

1. W skład Straży Ochrony Wód PZW wchodzą:

- Okręgowy Inspektor Ochrony Wód zwany dalej Inspektorem Okręgowym.

- Rejonowy Inspektor ds. Ochrony, Sportu i Zagospodarowania Wód zwany dalej Inspektorem Rejonowym.

Komendanci Grup terenowych Straży Ochrony Wód zwanych dalej Komendantami Grup.

- Strażnicy Straży Ochrony Wód zwani dalej Strażnikami.

2. Strażą Ochrony Wód PZW w rejonie (powiecie) kieruje Inspektor Rejonowy. 3. W ramach Straży Ochrony Wód mogą być tworzone Grupy Terenowe SOW.

4. Strażnicy są bezpośrednio podporządkowani Inspektorowi Rejonowemu, a w przypadku utworzenia grupy terenowej również Komendantowi Grupy.

5. Strażnicy mogą działać samodzielnie lub w składzie patrolu, Straży Ochrony Wód lub wspólnie z innymi służbami jak: SSR, PSR, Policja, strażami: Miejską, Graniczną, Leśną, Łowiecką, Parków Narodowych i innymi.

6. Patrolem kieruje Komendant grupy lub strażnik wyznaczony przez Inspektora Rejonowego, lub Komendanta grupy.

 

III. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

INSPEKTORA REJONOWEGO I KOMENDANTA GRUPY ORAZ STRAŻNIKÓW

 

1. Inspektora Rejonowego powołuje i odwołuje Zarząd Okręgu PZW w Zamościu.

2. Komendanta grupy powołuje i odwołuje Okręgowy Inspektor Ochrony Wód, na wniosek Inspektora Rejonowego. W uzasadnionych przypadkach Okręgowy Inspektor może powołać i odwołać Komendanta bez wniosku Inspektora Rejonowego.

3. Do obowiązków Inspektora Rejonowego należy w szczególności: ustalanie planów i harmonogramów działań Straży Ochrony Wód PZW, wyznaczanie zadań dla Komendantów grup i nadzorowanie ich wykonania, kontrolowanie wykonania zleconych zadań strażnikom i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania, informowanie Okręgowego Inspektora Ochrony Wód o występujących zagrożeniach oraz o rejonach wymagających szczególnej ochrony, organizowanie wspólnie z innymi służbami wspólnych akcji mających na celu ochronę wód Okręgu PZW przed kłusownictwem oraz degradacją środowiska naturalnego, kierowanie do Policji i Prokuratury zawiadomień o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego, współdziałanie z Okręgowym Inspektorem Ochrony Wód w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych strażników Ochrony Wód PZW, sporządzanie półrocznych sprawozdań kierowanych do Okręgowego Inspektora Ochrony wód z działalności straży Ochrony Wód.

4. Do obowiązków Komendanta grupy należy organizowanie i kierowanie pracą Strażników, wchodzących w skład grupy terenowej zgodnie z wytycznymi Inspektora Powiatowego.

5. Strażników powołuje i odwołuje Inspektor Okręgowy, na wniosek Inspektora Rejonowego.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Okręgowy może powołać i odwołać Strażnika bez wniosku Inspektora Rejonowego.

6. Strażnik podczas kontroli powinien ściśle przestrzegać przepisów o Rybactwie Śródlądowym, oraz sprawnie i prawidłowo wykonywać powierzone mu zadania.

7. Strażnik jest odpowiedzialny materialnie za powierzone mu wyposażenie i sprzęt.

8. Strażnik wchodzący w skład patrolu jest obowiązany do wykonywania poleceń dowódcy patrolu.

9. Po wykonanych czynnościach kontrolnych strażnik sporządza notatkę służbową, którą przekazuje Komendantowi grupy lub Inspektorowi Powiatowemu.

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA STRAŻNIKA W TRAKCIE WYKONYWANIA

CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH

1. Podczas sprawdzania czy osoba dokonująca połowu ryb posiada dokument uprawniający do połowu ryb strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych strażnik jest zobowiązany do przedstawienia się osobie kontrolowanej i okazać stosowną legitymację

3. W razie udaremnienia strażnikowi wykonywania czynności kontrolnych przez osobę kontrolowaną strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia o tym Komendanta Grupy lub Inspektora Powiatowego, powinien również poprosić o pomoc najbliższą jednostkę Policji.


POSTĘPOWANIE STRAŻNIKA Z ZATRZYMZNYMI LUB PORZUCONYMI RYBAMI I PRZEDMIOTAMI SŁUŻĄCYMI DO ICH POŁOWU.

 

1. W przypadku zatrzymania ryb, raków lub minogów od osoby kontrolowanej strażnik z wydanym jej pokwitowaniu powinien wyszczególnić ogólną ilość i masę ryb, raków i minogów z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, strażnik powinien podać ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określić orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że masa ryb została określona szacunkowo.

2. Zatrzymane lub porzucone ryby, raki i minogi strażnik jest obowiązany przekazać za pokwitowaniem właściwemu uprawnionemu do rybactwa

3. Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możliwe, strażnik jest obowiązany dokonać komisyjnego ważenia tych ryb przed ich przekazaniem.

4. Zatrzymane ryby i raki będące w okresie ochronnym, lub niewymiarowe, względnie objęte przepisami w ochronie przyrody, jeżeli są żywe, strażnik powinien niezwłocznie wypuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności. Fakt wpuszczenia tych ryb lub raków strażnik jest obowiązany odnotować w wydanym osobie kontrolowanej pokwitowaniu oraz odnotować w notatce służbowej sporządzonej po kontroli.

5. Jeżeli wspomniane wyżej ryby i raki są śnięte, strażnik wykonuje czynności w pkt. l,2,3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości przekazania w/w ryb i raków uprawnionemu do rybactwa, strażnik może komisyjnie je zadołować, po uprzednim posypaniu wapnem. Z w/w czynności strażnik sporządza komisyjny protokół zadołowania ryb i dołącza go do notatki.

6. W przypadku zatrzymania osobie kontrolowanej przedmiotów służących do połowu ryb, strażnik w wydanym jej pokwitowaniu jest obowiązany określić rodzaj, liczbę oraz inne charakterystyczne cechy tych przedmiotów.

7. Zatrzymane lub porzucone przedmioty służące do połowu ryb strażnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Inspektorowi Powiatowemu lub policji z prośbą o wszczęcie postępowania dochodzeniowego.

8. Pokwitowania, o których mowa jest powyżej, strażnik sporządza w trzech egzemplarzach,

oryginał wręcza osobie kontrolowanej, jedną kopię dołącza do notatki służbowej lub sprzętu, a druga kopia pozostaje w bloczku.

Inspektor Powiatowy jest zobowiązany dopilnować, aby w przypadku zatrzymania sprzętu, w terminie 7 dni od dnia dokonanej przez strażnika kontroli, sporządzony został i dostarczony wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Grodzkiego.


VI. ZASADY WSPÓŁPRACY STRAŻY OCHRONY WÓD PZW Z INNYMI SŁUŻBAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I UPRAWNIONYMI DO RYBACTWA.

Współpraca Straży Ochrony Wód PZW z służbami, organizacjami społecznymi i uprawnionymi do rybactwa polega w szczególności na:

1. Wzajemnym informowaniu się o występujących zagrożeniach naruszania przepisów o rybactwie śródlądowym oraz podejmowanych, wykonywanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających.

2. Opracowaniu wspólnych programów i uzgadnianiu okresowych planów kontroli

3. Organizowaniu wspólnych działań kontrolnych i zabezpieczających.

 

VII. UPRAWNIENIA STRAŻNIKA STRAŻY OCHRONY WÓD PZW

Strażnik Ochrony Wód PZW na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Zamościu jest uprawniony do:

1. Kontroli wód użytkowanych przez O PZW w Zamościu.

2. Kontroli przestrzegania przepisów RAPR.

3. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu u osób dokonujących połowu ryb.

4. Kontroli ilości, masy, gatunków odławianych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu.

5. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu.

6. Zatrzymania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu.

7. Zatrzymania za pokwitowaniem pozwolenia na wędkowanie /legitymacji wędkarskiej / wydanego przez uprawnionego do rybactwa.

8. Zwrócenia uwagi, zastosowania pouczenia lub ostrzeżenia albo innych środków oddziaływania wychowawczego lub zobowiązania do dobrowolnego naprawienia szkody.

Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (4)

 • ormowiec_sow_ Data dodania: 1 rok temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • rybus marek Data dodania: 2 lata temu Oceń: 0 + / -

  minal rok wiec odpowiem kol, wloczikij chodzi mi o sumienne wykonywanie OBOWIAZKOW jak juz sie czegos podjelo a nie na odp...l ponial?

 • wloczikij Data dodania: 3 lata temu Oceń: 1 + / -

  Widzę ze kolega rob 70 nadałby sie najlepiej jako strażnik

 • rybus marek Data dodania: 3 lata temu Oceń: 0 + / -

  woitam w sobote bylem na zalewie w Zamosciu.Rano byla straz swoim bialym samochodzikiem ale padal deszcz wiec po skontrolowaniu jednego wedkarza przy grobli od szosy uznali ze rteszta wedkarzy jest OK wiec zaprzestali dalszej kontroli i odjechali.Pewnie bali sie zmoknac idac piechota.pytam sie po kiego h... w ogole przyjechali,zaliczyc kontrol i wziasc kase? Po co wiec zatrudniac nastepnych straznikow?