Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin szkoleniowców młodzieży w PZW.

Regulamin uzyskania stopni i uprawnień szkoleniowców młodzieży wędkarskiej& 1.Inspektorem szkolenia młodzieży wędkarskiej może zostać osoba, która:- ukończyła 21 lat,- jest członkiem PZW,- posiada Kartę Wędkarską,- posiada co najmniej 3-letni staż jako instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej,- w okresie pracy jako instruktor szkolenia młodzieży wędkarskiej wykazała się umiejętnością worganizowaniu szkoleń oraz wykazała właściwe kwalifikacje w prowadzeniu zajęć szkoleniowych,- względnie posiada szczególne zasługi w wspieraniu i organizowaniu pracy z młodzieżą wędkarską –jest przyjacielem młodzieży wędkarskiej.& 2.1. Głównym Inspektorem Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej może zostać osoba, która posiada wybitnekwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą wędkarską.2. Stopień i uprawnienia Głównego Inspektora i Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej nadajePrezydium ZG PZW na wniosek Rady ds. Młodzieży ZG PZW.3. Dokumentem stwierdzającym nadanie stopnia i uprawnień Głównego Inspektora i InspektoraSzkolenia Młodzieży Wędkarskiej jest legitymacja podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa ZG PZWoraz Przewodniczącego Rady względnie Głównego Inspektora - Wiceprzewodniczącego Rady ds.Młodzieży ZG PZW.4. Główny Inspektor i Inspektor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej posiadają uprawnienia do:samodzielnego organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieżywędkarskiej w sekcjach, klubach, kołach PZW i innych ośrodkach szkoleniowych związku, a takżeorganizowania i prowadzenia kursów dla instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej oraz kontaktówz zarządami okręgów i kół PZW w sprawach dotyczących młodzieży.5. Główny Inspektor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej kieruje funkcjonującym przy Zarządzie GłównymPZW Centralnym Ośrodkiem Szkoleniowo - Konsultacyjnym, którego obowiązkiem jest nieść pomocradom lub komisjom okręgów ds. młodzieży w pozyskiwaniu niezbędnych, nowoczesnych materiałówszkoleniowych, propozycji organizacyjnych, z zapewnieniem wykładowców włącznie.6. Ewidencję Inspektorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej prowadzi Rada ds. Młodzieży ZG PZW.& 3.

1. Instruktorem Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej może zostać osoba, która:
-ukończyła 16 lat,
- posiada Kartę Wędkarską,
- jest członkiem PZW,
-ukończyła kurs dla Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej w formach stacjonarnych,
seminaryjnych, czy eksternistycznych i zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną w składzie której
uczestniczył Inspektor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
2. Instruktorem Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej bez zdania egzaminu może zostać osoba, która
posiada ukończone wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie:
-rybactwa,
-pedagogiki
-ekologii,
-oraz zadeklarowała współpracę w szkoleniu młodzieży wędkarskiej
& 4.
1. Kursy na Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej mogą organizować:
-zarządy okręgów PZW
-koła PZW, po akceptacji ZO PZW,
-organizacje młodzieżowe współpracujące z Radą ds. Młodzieży ZG PZW.
2. Stopień i uprawnienia Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej nadają prezydia zarządów
okręgów PZW na wniosek Komisji lub rad ds. młodzieży ZO PZW.
3. W przypadku organizowania kursu poza PZW, stopień i uprawnienia Instruktora Szkolenia Młodzieży
Wędkarskiej nadaje Rada ds. Młodzieży ZG PZW.
4. Instruktor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej posiada uprawnienia do: organizowania i prowadzenia
szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży wędkarskiej w sekcjach, klubach, kołach PZW i
innych ośrodkach szkoleniowych Związku.
5. nadanych stopniach i uprawnieniach Instruktorów Rada ds. Młodzieży ZG PZW powiadamia zarządy
okręgów PZW.
6. Dokumentem stwierdzającym nadanie stopnia i uprawnień Instruktora Szkolenia Młodzieży
Wędkarskiej jest legitymacja podpisana przez Prezesa względnie Wiceprezesa ZO PZW i
Przewodniczącego Komisji lub Rady ds. Młodzieży ZO PZW.
7. Dokumentację o nadaniu uprawnień i ewidencję Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
prowadzą Komisje lub Rady ds. Młodzieży ZO PZW.
& 5.
Inspektorzy i Instruktorzy Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej mają prawo do noszenia odznaki
ustanowionej przez Radę ds Młodzieży ZG PZW.
& 6.
Nadane stopnie Inspektorów i Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej są wpisywane do
legitymacji członkowskiej PZW.
Rada ds. Młodzieży
Zarządu Głównego PZW

Regulamin niniejszy został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Uchwałą Nr 112 Prezydium ZG PZW z dnia 11.04.1997 r.