Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Statut

                                                                        STATUT

WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,,BARRAKUDA”

 

                                          §1.

1.      Siedzibą Klubu jest siedziba Koła PZW ,,Barrakuda” 20-410 Lublin,ul.1-go Maja 23.

2.      Klub Wędkarski,,Barrakuda”jest w dalszej części nazywany ,,klubem”.

3.      Klub jest zarejestrowany na czas nieokreślony.

                                                                §2.

1.Klub powołany jest aby realizować następujące cele:

  -doskonalenie umiejętności wędkarskich w zakresie wędkarstwa sportowego;

  -propagowanie ochrony wód i środowiska naturalnego;

  -wymiana doświadczeń oraz wiedzy ekologiczno-wędkarskiej;

  -rywalizacja klubu w zawodach wędkarskich;

  -rozwijanie koleżeństwa;

  -realizowanie celów statutowych;

2.Swoje cele klub realizuje poprzez:

  -nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z jednostkami organizacyjnymi PZW;

  -przeprowadzenie co najmniej sześciu spotkań w roku wewnątrzklubowych poświęconych nakreśleniu założeń sportowych,wymianie doświadczeń sportowych;

  -udział członków klubu w imprezach związanych z wędkarstwem na terenie kraju i za granicą;

  -organizowanie zawodów sportowych;

3.Klub obejmuje zasięgiem cały kraj;

4.Klub liczy co najmniej siedmiu członków;

5.Członkiem klubu może zostać członek zwyczajny PZW i organizacji wędkarskich z uwzględnieniem obowiązujących zasad.

6.O przyjęciu kandydata do klubu decyduje zarząd klubu.

7.Do klubu nie może być przyjęty kandydat,który prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,Sądu Koleżeńskiego PZW lub innego kolegium ds.wykroczeń został ukarany za naruszenie przepisów o rybołówstwie lub za inne działania na szkodę PZW (nie bierze się pod uwagę kar,które zostały anulowane).

8.Członek klubu ma prawo:

  -wybierać i być wybieranym do władz klubu;

  -poddawać ocenie działalność klubu;

  -wysuwać postulaty i wnioski wobec władz klubu;

  -zwracać się z pytaniami i skargami;

9.Do obowiązków członka klubu należy:

  -branie czynnego udziału w pracach klubu,w tym uczestnictwo w walnych zebraniach klubu oraz realizowanie celów klubu;

  -przestrzeganie postanowień statutu i ustaw władz klubu;

  -ochrona własności klubu;

  -reprezentowanie klubu;

10.Członkostwo w klubie ustaje wskutek:

  -wystąpienia z klubu przez pisemne zgłoszenie rezygnacji z członkostwa;

  -skreślenia z listy członków;

11.Zarząd klubu może zdecydować o zawieszeniu członka lub wnioskować o skreślenie z listy członków do Walnego Zebrania Członków Klubu w drodze uchwały w przypadku:

  -popełnienia przez członka klubu czynów,o których mowa w §2 ust.6 niniejszego statutu;

  -poważnego naruszenia regulaminu klubu;

  -braku zaangażowania i czynnego udziału w pracach klubu;

                                                                §3

  1.Działalność gospodarcza i finansowa klubu jest prowadzona przez zarząd klubu;

2.Preliminarz budżetu klubu jest podstawą do działalności finansowej klubu;

                                                                §4

1.Środki finansowe klubu są tworzone ze składek członkowskich,o wysokości których decyduje zarząd klubu,jak również dotacji innych instytucji iosób fizycznych.

2.Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność klubu.

                                                              §5

1.Środki finansowe przedmioty wchodzące w skład majątku klubu stanowią własność klubu.

                                                              §6

1.Władzami klubu są:

  -Walne Zgromadzenie Członków Klubu;

  -Zarząd Klubu;

  -Komisja Rewizyjna Klubu;

2.Uchwały władz jednostki macierzystej są wiążące dla władz klubu §2 ust.1 niniejszego statutu.Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Klubu.

                                                             §7

1.Działalnością klubu kieruje zarząd,powołany przez Walne Zgromadzenie Członków,w składzie:

  -prezes;

  -wiceprezes;

  -sekretarz;

  -skarbnik;

2.Zarząd wybierany jest na okres czterech lat.

                                                               §8

Walne Zgromadzenie Członków powołuje na okres czterech lat trzyosobową Komisję Rewizyjną Klubu,do której należy kontrola całokształtu działalności klubu,a w szczególności kontrola działalności gospodarczej i finansowej.

                                                               §9

Likwidacja klubu następuje w drodze uchwały zarządu jednostki macierzystej w przypadku prowadzenia działalności nie zgodnej ze statutem klubu lub uchwały Walnego Zebrania klubu przy jednomyślności ¾ liczby członków.

  -

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin