Tweety na temat @pzworgpl

Szkółka wędkarska

Panel logowania Rejestracja konta Przypomnienie hasła

Encyklopedia wędkarska

KOŁO WĘDKARSKIE

Jednostka terenowa Polskiego Związku Wędkarskiego informacje pochodzą ze statutu PZW

Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu
okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowanej
opieki nad wodami.
2. Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi.
3. Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.
§ 53
1. Władzami koła są:
1) walne zgromadzenie członków koła,
2) zarząd koła – między walnymi zgromadzeniami członków koła.
2. Organami koła są:
1) komisja rewizyjna,
2) sąd koleŜeński.
3. Walne zgromadzenia członków koła mogą być:
1) zwyczajne:
a) sprawozdawcze,
b) sprawozdawczo-wyborcze,
2) nadzwyczajne.
4. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie, a walne
15
zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata, w terminach
uzgodnionych z zarządem okręgu.
5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia
członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
6. Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła:
1) na Ŝądanie zarządu okręgu,
2) na podstawie własnej uchwały,
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła,
4) na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.
7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach,
do rozpatrzenia których zostało zwołane.
8. Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie,
bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.
9. W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział
delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd
koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

Żródło: Encyklopedia Wędkarska