Wody > Wykaz wód

Stawy Ptaszyńskie Jelenia Góra

<< < (2/3) > >>

osamark:
Tak, jeśli dzierżawi od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Umowa dzierżawy nie zmienia prawnych stosunków własnościowych.
Właścicielem dalej jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, a to decyduje czy woda jest publiczna czy nie.
Na stojącej wodzie publicznej prawo nie nadało nikomu pobierania jakichkolwiek opłat za uprawianie Amatorskiego Połowu Ryb czy też zmieniania zasad tego połowu (nawet właścicielom).

Na stojących  wodach publicznych można uprawiać Amatorski Połów Ryb posiadając kartę wędkarska (cudzoziemcy nawet bez) na zasadach zawartych w ustawach i rozporządzeniach państwa polskiego.

PZW często narusza prawo w tym zakresie mając poparcie (lub obojętność) właściciela wody i wsparcie ze strony aparatu przymusu (PSR, SSR).

Na moim terenie kiedyś było to nagminne, dzisiaj większość tych wód PZW wykupiło na własność (przestały być publiczne) i to ono określa co można a co nie.

henryk_p:
Kol.osmark to w takim razie stowarzyszenia i osoby prywatne które dzierżawią wody od samorządu terytorialnego nie powinny pobierać opłat za łowienie ryb.Ustawa o rybactwie mówi że można to gdzie ta prawda.

osamark:
Ustawa mówi tylko o pobraniu opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb przez uprawnionego do rybactwa.

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie
amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Tylko na wodach płynących są uprawnieni do rybactwa.

Na wodach stojących nie uprawia się rybactwa !

Nie znam innego zapisu prawnego umożliwiającego pobieranie opłat za Amatorski Połów Ryb ?

Jeśli istnieje proszę o przytoczenie go.

hudek:
zo znaczy ze na wszystkich stawach nie uwzgkednionych w spisie mozna wedkowac tylko z kartą wedkarską

Rzecznik Prasowy ZG PZW:
Uprawniony do rybactwa to bardzo szerokie pojęcie i już je kiedyś koledze wyjaśniałem, ale przytoczę pełen zapis raz jeszcze:
USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Art.  4.  1  [Uprawniony do rybactwa]
1.  Do chowu, hodowli lub połowu ryb:
1) uprawniony jest:
a) władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach płynących,
b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), zwanej dalej "ustawą - Prawo wodne",
c) właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb;
2) w obwodzie rybackim uprawniony jest podmiot wykonujący uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z:
a) właściwym podmiotem na podstawie art. 6d ust. 2 albo
b) podmiotem wykonującym uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie rybactwa śródlądowego do dnia 30 czerwca 2017 r., albo
c) podmiotem wykonującym do dnia 31 grudnia 2005 r. uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie rybactwa śródlądowego na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1566)
- zwani dalej "uprawnionymi do rybactwa".
Zatem właściciel gruntu pod wodami stojącymi jest właścicielem wody i on ustala zasady. MOŻE (żaden przepis mu tego nie zakazuje) jeśli ma takie życzenie uprawiać rybactwo (bo rozumiem, że ten zwrot użyty jest u przedmówcy, jako odłowy ryb, a nie wszelkie prowadzone zabiegi związane  z "rybami" w akwenie). MOŻE również udostępnić akwen do amatorskiego połowu ryb i sprzedawać zezwolenia. Ma on prawo również oddać w użytkowanie - wydzierżawić akwen. Dzierżawca przejmuje zatem prawa zawarte w umowie.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej