Nasze PZW > Przepisy PZW

Dziwna interpretacja

(1/4) > >>

jerzykowalski:
Wobec trwających zebrań w kołach oraz już rozpoczętych zjazdów okręgowych dziwi niecodzienna intepretacja kwestii podejmowania decyzji o absolutorium dla członków ustępujących zarządów, przyjęta przez ZG podczas sobotniego posiedzenia: http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/17210/60/zarzad_glowny_pzw_przyjal_budzet_zwiazku_na_2009_r. Żeby nie powtarzać komentarza, najważniejsze kwestie przedstawiłem pod wiadomością dostępną w powyższym łączu.
Pozdrawiam serdecznie

Jerzy Kowalski

amaretto:
Panie Jerzy, nic bardziej mylnego, proszę sobie wpisac w google hasło "absolutorium" i szybko się trafi do: Absolutorium (z łaciny absolutorium – zwolnienie), 1) decyzja uprawnionego organu kolegialnego (np. parlamentu, walnego zgromadzenia) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie (na ogół roku) organu wykonawczego (np. rządu, zarządu). Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego, co nie wyklucza możliwości jego odwołania z innych powodów. Absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. W Polsce Sejm ma prawo kontroli rządu. Zgodnie z Konstytucją, Rada Ministrów ma obowiązek w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o zadłużeniu państwa. Sejm po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli, podejmuje w ciągu 90 dni uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia rządowi absolutorium. Z wnioskiem takim występuje sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Jeśli Rada Ministrów nie uzyskała absolutorium, musi podać się do dymisji; 2) stwierdzenie odbycia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu, w Polsce stosowane zwyczajowo, nie ma znaczenia prawnego.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

amaretto:
w przypadku PZW: Sejm to zgromadzenie członków; NIK - komisja rewizyjna, rząd - zarząd

amaretto:
i podkreślę: Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego, co nie wyklucza możliwości jego odwołania z innych powodów. Absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym.

jerzykowalski:
Panie Amaretto (cokolwiek ta gorycz migdałowa znaczy ;-) )
To zbyt powierzchowne analogie i mało zasadne wobec wcześniej rpzedstawionych interpretacji w oparciu o Statut PZW, oraz wobec pragmatycznego znaczenia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, które, statutowo, ma swoje konsekwencje dla demokratycznego przebiegu wyborów oraz dla funkcjonowania stowarzyszenia. Zakres decydowania o tym, czy głosowanie nad udzieleniem/nieudzieleniem absolutorium dotyczy całego zarządu czy też poszczególnych jego członków zalezy od decyzji Komisji Rewizyjnej, która jest, jako jedyny organ, władna do składania wniosków dotyczących absolutorium. Dlatego też KR może wnosić o nieudzielenie ansolutorium zarządowi jako całości, ale o udzielenie absolutorium niektórym sposród członków zarządu, jeżeli uzna, że w żaden sposób nie przyczynili się do problemów prowadzących do wniosku o nieudzielenie absolutorium.

Oprócz tych zagadnień, które poruszyłem we wcześniejszych wypowiedziach, warto zwrócić uwagę, że procedura podejmowania decyzji o udzieleniu (lub nieudzieleniu) absolutorium dotyczy zazwyczaj całego zarządu, w tym również prezesa, choć w trakcie zebrań i zjazdów wybór prezesa jest dokonywany odrębnie od wyboru zarządu, w zawiązku z czym status prezesa jest inny niż każdego z pozostałych członków zarządu, specyfioczna jest też rola tej szczególnie wyróznionej osoby. Więc, lege artis, udzielenie absolutorium powinno dotyczyć odrębnie prezesa, a odrębnie członków zarządu. Co nie zmienia faktu, że każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.

Zachęcam do bardziej wnikliwego przestudiowania zasad i praktyk dotyczących absolutorium.

Pozdrawiam serdecznie

Jerzy Kowalski

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej