Dzieci i młodzież > Ogólne

Karta.

(1/2) > >>

pacc5:
Witam. 14 lat kończe 19 maja ale chciałbym wyrobić kartę wcześniej i tu jest pytanie czy można tak zrobić? Na pewnym forum pisali , że jest możliwość wyrobienia karty młodzieżowej.
Z góry dziękuję za odp.

dyrekto:
chętnie bym ci pomógł lecz 100 % pewności nie posiadam co do mojej wiedzy na ten temat . więc zdecydowanie poczekałbym na wypowiedź rzecznika, pana Kustosza ... wydaje mi się jednak że kartę uczestnika możesz spokojnie wyrobić a po ukończeniu 14 lat czyli minimum jeden dzień po twoich urodzinach spokojnie możesz starać się o ową kartę wędkarską...

pacc5:
Ale chodzi mi jedynie o upoważnienie do wędkowania ponieważ nikt z mojej bliskiej rodziny nie podziela tej pasji. A do 14 roku można wędkować pod opieką kogoś posiadającego kartę. :( A przygode z wędkarstwem na ten rok chciałbym rozpocząć za niedługo.

lechsulim:
oto fragment regulaminu dotyczący w/w :

II
. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do w
ędkowania w wodach uŜytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
maj
ą członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegaj
ący zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia
uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart w
ędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie
śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowi
ązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywaj
ący w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego w
ędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,Ŝ
e młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do lat 14 ma prawo w
ędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilo
ściowym i wagowym, wyłącznie pod
opiek
ą osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
6. Młodzie
Ŝ niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wył
ącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu
ryb osoby pełnoletniej, posiadaj
ącej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikowąmaja prawo w
ędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza w
ędkowania opiekuna na jednąw
ędkę.
b) wył
ącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby
pełnoletniej, posiadaj
ącej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.
Przekazanie uprawnie
ń nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.
7. Dopuszcza si
ę wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieŜy nie posiadających
kart w
ędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarz
ąd okręgu PZW. KaŜda osoba z grupy ma prawo
łowi
ć wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska
i dziennego limitu połowu przysługuj
ącego członkowi PZW

pacc5:
Wiem , wiem i jeszcze raz wiem TYLKO PROBLEM W TYM , ŻE NIE ZNAM NIKOGO DOROSŁEGO POSIADAJĄCEGO KARTĘ WĘDKARSKĄ!!!!!! Było to napisane. I moje pytanie brzmi czy mogę jakoś legalnie łowić nie mając ukończonych 14 lat -.- .

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej