Nasze PZW > Przepisy PZW

Rozbieżności między prawem związkowym a ustawowym podczas rozgrywania zawodów

(1/1)

wacekx:
Koledzy,

obecnie wymiary i okresy ochronne dla pstrąga potokowego są obwieszczone w następującym akcie prawnym z 2018 roku:

https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5373.pdf

Dlatego też zapisy aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) zatwierdzonego uchwałą z 2019 roku są niewłaściwe:

https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5341.pdf

Tu cytuję istotny zapis RAPR:
"Uprawniony do rybactwa [ZO PZW] ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie."

Co oznacza słowo "łagodzenie" i do tego użyte w takim kontekście. Z tego zapisu wynika, że z jednej strony ZG PZW daje możliwość łagodzenia m.in. wymiarów oraz okresów ochronnych, a z drugiej strony mówi, że owe łagodzenie nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym. Masło maślane. Właśnie taki zapis powoduje to, że podczas zawodów, np. muchowych, dany ZO PZW obniża wymiar ochronny dla lipienia lub pstrąga potokowego, a zgodnie z Ustawą może to zrobić wyłącznie właściwy minister lub marszałek województwa.

Art. 21 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym upoważnia wyłącznie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, do określenia powszechnie obowiązujących wymiarów ochronnych ryb, natomiast na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 tej samej ustawy marszałek województwa może zezwolić na połów ryb poniżej wymiaru ochronnego. Pozwolenie takie wydaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Jednak jak wiemy z orzecznictwa, zawody wędkarskie nie są okolicznością, w związku z którą marszałek województwa może wydać taka decyzję.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19850210091/U/D19850091Lj.pdf

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej