Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ŁOWISKO SPECJALNE ZAWISZYCE ,,3"

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO ,, ZAWISZYCE 3"

Łowisko stanowi Staw nr 3 w Zawiszycach o powierzchni działki 8,04 ha i powierzchni wody 6,18 ha.

Łowisko specjalne jest łowiskiem licencyjnym.

Łowisko znajduje się 4 km od Głubczyc w kierunku Opola.

   1. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Głubczyce z siedzibą w Głubczycach ul.Kościuszki 11  tel. 664 743 513.

   2. Łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu  ryb wędką przez cały rok .

   3. Połów ryb w łowisku jest dozwolony wyłącznie przez osobę uprawnioną do amatorskiego połowu ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW z/s w Opolu oraz posiadającą imienne zezwolenie wydawane corocznie przez gospodarza łowiska.

   4. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z następującymi ograniczeniami:

    a) obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka, sandacza i amura do 50 cm i powyżej 80cm

    b) obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 40 cm i powyżej 60 cm

    c) obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających

    d) obowiązują limity dobowe złowionych ryb (doba od godz.0.00 do godz.24.00)

karp, amur, szczupak, sandacz - łącznie 2 sztuki

    e) obowiązuje roczny limit ilościowy ryb do zabrania tj.: karp, amur, szczupak, sandacz w ilości 20 sztuk, pozostałe ryby zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

    f) nie zezwala się na połów kuszą. 

  5. Po złowieniu limitu ilościowego ryb  określonego w pkt. 4 lit. d), wędkujący zobowiązany jest do opuszczenia łowiska.

  6. Członek uczestnik (do 16 roku życia) może wędkować metodą złów i wypuść na jedną wędkę bez wykupywania zezwolenia.

  7. Na łowisku obowiązuje zakaz:

     a) budowy i remontów pomostów oraz stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza łowiska

     b) palenia ognisk

  8. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb na zasadach określonych w Instrukcji do ,,REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH" obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW z/s w Opolu.

  9. Opłata za zezwolenie wynosi 130 zł, i podlega wniesieniu w siedzibie Koła PZW w Głubczycach.

   10.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, funkcjonariusze Straży Rybackiej upoważnieni są do zatrzymania zezwolenia na połów ryb na łowisku oraz przekazania go do Okręgu PZW.

    11.Zatrzymane zezwolenie podlega cofnięciu bez odszkodowania, a fakt ten może stanowić w przyszłości podstawę do odmowy wydania kolejnego zezwolenia na rzecz osoby, której zezwolenie uprzednio zatrzymano. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Koła PZW w Głubczycach w porozumieniu z Zarządem Okręgu PZW.

    12. Wykup zezwolenia na kolejny rok jest możliwy po zdaniu poprzedniego.

    13. W przypadku utraty zezwolenia należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Koło PZW w Głubczycach.

    14. Aktualne informacje dotyczące możliwości uzyskania zezwolenia umieszczone zostały na tablicach informacyjnych posadowionych na łowisku oraz na stronie internetowej Koła PZW w Głubczycach pod adresem www.pzw.org.pl/Głubczyce

    15. Zarząd Koła PZW w Głubczycach jest upoważniony do okresowego zamknięcia łowiska. Informacja o tym podlega opublikowaniu na tablicach informacyjnych posadowionych na łowisku oraz na stronie internetowej Koła PZW w Głubczycach pod adresem www.pzw.org.pl/Głubczyce

     16. Zasady prowadzenia miesięcznych raportów finansowych określa Instrukcja o obiegu i kontroli dokumentów zatwierdzona Uchwałą nr 114 Prezydium ZG PZW z dnia 15/12/2000 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów w PZW.

     17. Administratorem danych osobowych nabywców zezwoleń jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  ul. Malczewskiego 1  45- 031 Opole. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29/08/1997 o ochronie danych osobowych.