Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Raporty roczne SSR

 

Gorzów Wlkp., 01.02.2021 r.

 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ PRZY OKRĘGU PZW W GORZOWIE WLKP. ZA 2020 ROK

Zadania z zakresu ochrony wód na terenie działalności Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. realizowane były przez Społeczną Straż Rybacką, Państwową Straż Rybacką, Policję i Straż Leśną. Działaniami objęto akweny wodne o łączonej powierzchni 8449,66 ha, i należy stwierdzić, że jest to bardzo duża powierzchnia wód (jedna z największych w kraju). Duże zróżnicowanie wód, położonych w  trudnym i niedostępnym terenie, utrudnia prowadzenie działań ochronnych. Tym bardziej należy pochwalić zaangażowanie i determinację wielu strażników działających społecznie, w swoim wolnym czasie.

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych kontroli, odebranego i znalezionego sprzętu kłusowniczego i opinii środowiska wędkarskiego, należy stwierdzić, iż mimo prowadzenia licznych kontroli i działań ochronnych zagrożenie naszych wód przez kłusownictwo  nie maleje. Wpływ na to mają różne czynniki,  między innymi  niska świadomość społeczna i brak zrozumienia sporej grupy naszych członków, że to oni są gospodarzami wód i  kłusownicy właśnie ich okradają i od ich reakcji w dużej mierze zależy skuteczna ochrona wód. Kolejnym czynnikiem jest kłusownictwo, które  staje się sposobem na przeżycie. Kłusownik jest świadomy swojej bezkarności za kradzież mienia Skarbu Państwa w tym przypadku ryb w dużych ilościach i o znacznej wartości.

Przez działania kłusowników, PZW i Skarb Państwa ponoszą ogromne  straty w rybostanie, a także niszczone są ekosystemy wodne. Straty najbardziej odczuwają nasi członkowie narzekający na  obniżenie populacji ryb w  wodach, które  użytkuje PZW, pomimo corocznych zwiększonych zarybień.

Na wodach Okręgu PZW w Gorzowie najbardziej rozpowszechnione jest kłusownictwo sieciowe. Najwięcej zdarzeń tego typu notowano na terenie powiatów: choszczeńskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego i gorzowskiego. Największe nasilenie działań kłusowniczych występuje w okresie wiosennym kiedy to większość gatunków ryb przystępuje do rozrodu. Proceder ten nasila się także w okresie zimy w miejscach zimowisk gdzie grupuje się ryba, a także na akwenach przy których usytuowane są ośrodki wypoczynkowe.

W roku 2020 na terenie działania Okręgu w 7 powiatach  działały 18 grup SSR. W skład grup wchodziło 122 strażników, było to o 35 mniej w stosunku do roku 2019. Aktywność poszczególnych grup i ich członków była zróżnicowana, niemniej należy stwierdzić  wzrost ilości przeprowadzonych kontroli w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2020 przeprowadzono łącznie 2546 działań kontrolnych i jest to więcej o 85 w stosunku do 2019 roku. Wspólnie z policją przeprowadzono 160 kontroli jest to mniej o 35 w stosunku do roku poprzedniego, a z PSR  86 i jest to mniej o 33 w stosunku do 2019 roku, w wyniku czego ukarano mandatami karnymi 108 osób. Samodzielnie przeprowadzono 2250 kontroli. Działania te należy kontynuować w roku bieżącym z możliwością zwiększenia wspólnych kontroli na terenie powiatów: słubickim, międzyrzeckim i myśliborskim.

Łącznie kontroli poddano 13114 osób i jest to o 717 mniej  w stosunku do 2019 roku. W wyniku przeprowadzonych kontroli zatrzymano i znaleziono porzucony sprzęt kłusowniczy w  następujących ilościach:

  • sieci rybackie/wontony, drygawice             336 szt.
  • przestawy węgorzowe, żaki                       26 szt.
  • sznury                                                     2 szt.
  • pupy, samołówki                                      86 szt.
  • wędki                                                     11 szt.
  • kołowrotki                                              11szt.
  • sprzęt pływający                                      5 szt.

Ogólna ilość zatrzymanego i  porzuconego sprzętu kłusowniczego i wędkarskiego to 483 sztuk łącznie i jest to o 25 szt. więcej niż w poprzednim roku, z tego 39 sztuk zostało zatrzymane do dalszych czynności przez Policję i PSR.

W minionym roku skierowano do organów ścigania  29 spraw. W jednej sprawie  zapadł wyrok z  karą pięciu miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym. Oraz  do uiszczenia na rzecz Okregu PZW w Gorzowie Wlkp. nawiązki w wysokości pięciokrotnej wartości skłusowanych ryb, tj. w kwocie 1040 zł.  przepadek dowodów rzeczowych oraz o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drezdenku przez okres 14 dni, na koszt oskarżonego. W kolejnym wyroku nakazowym  wymierzono karę grzywny w  wysokości 200 zł za brak Karty Wędkarskiej oraz Zezwolenia na amatorski połów ryb. W pozostałych sprawach prowadzone są postępowania. Do Rzecznika Koła skierowano 17 spraw za naruszenie Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb, w ośmiu sprawach nie poinformowano nas o przeprowadzonych postępowaniach.

W działalności ochroniarskiej pod względem znalezionego i porzuconego sprzętu kłusowniczego wyróżniały się grupy z  Choszczna (175), Drawna (83), Krzeszyc (42), Drezdenka (38) i Barlinka(37), a pod względem największej ilości przeprowadzonych kontroli  grupy w: Sulęcinie (400), Drawnie (246), Krzeszycach (224), Skwierzynie (156) i Górzycy (147).Największy spadek ilości przeprowadzonych kontroli w minionym roku to: Choszczno(80),Strzelce (29) i Międzyrzecz (24). Natomiast  pod względem współpracy z Policją, PSR i innymi służbami wyróżniały się grupy w Choszcznie (90), Sulęcin (53), Kłodawa (26),  i Gorzów 5 (24) a największą ilość kontroli nocnych to  Drawno (59), Gorzów 5 (38),  Krzeszyce (26),  Goszczanowo(23) i Choszczno (21).  Najmniej przeprowadzonych kontroli w 2020 roku to grupy w Drezdenku (82), Gorzów 5 (76) i Przytoczna (71) i Kostrzyn (64).

Dokonując analizy działalności SSR należy stwierdzić, że efektywność jej działania jest zróżnicowana i zależy od zaangażowania i operatywności ich członków. Mając na uwadze doskonalenie form i metod działania SSR zorganizowano spotkanie grup terenowych w lutym  2020 r. w biurze Okręgu, celem podjęcia wspólnych rozwiązań w działalności ochrony wód. Natomiast ze względu na pandemię koronowirusa nie zostały przeprowadzone szkolenia w powiatach. Wzmożony nadzór, zwiększona presja kontroli z całą pewnością utrudni działalność  kłusowniczą. Liczna straż, znaczna ilość wędkarzy nad wodami to również skuteczna obrona przed kłusownictwem. Niezależnie od bezpośredniej działalności kontrolnej SSR w Okręgu podejmowane były działania organizacyjne zmierzające do doskonalenia form i metod pracy SSR poprzez podpisanie porozumienia o współpracy z PSR w Gorzowie Wlkp., i Szczecinie. W roku 2020  z własnych środków zakupiono silnik spalinowy 4 KM dla grupy w Skwierzynie, wymiana umundurowania w powiatach: gorzowskim, międzyrzeckim, choszczeńskim i sulęcińskim.  Ponadto przy udziale Kół z powiatu choszczeńskiego zakupiono dwa drony które są na stanie grup SSR w Choszcznie i Drawnie.  Na podstawie powyższych danych działalność w Okręgu na rzecz ochrony wód należy ocenić pozytywnie. W minionym roku   dobrze układała się współpraca z Policją  w powiecie  sulęcińskim  choszczeńskim i gorzowskim, natomiast bardzo źle w powiatach: międzyrzeckim, słubickim, myśliborskim i strzelecko-drezdeneckim. Natomiast z  Państwową Strażą Rybacką i Strażą Leśną  współpracę należy kontynuować co w konsekwencji powinno przyczynić się do jeszcze lepszej niż dotychczas efektów ochrony wód. W 2020 roku ufundowano dla 106 wyróżniających się strażników  znaki okręgowe i zezwolenia uprawniające do wędkowania na terenie działania Okręgu.

Mając na uwadze fakt, że w Okręgu główny ciężar zwalczania kłusownictwa rybackiego spoczywa na Społecznej Straży Rybackiej, należałoby kontynuować pozyskiwanie środków unijnych. Tylko skuteczna ochrona wód jest w stanie uratować obowiązkowe zarybienie wynikające z umów dzierżawnych i  operatów rybackich. Jednocześnie należy wspomagać finansowo działalność  Społecznej Straży Rybackiej, która działa aktywnie i efektywnie.  Te grupy SSR, które mają z tym problem należy mobilizować i zachęcać do lepszej pracy. Kwota jaką Okręg przeznaczył ze składek na ochronę wód w 2020 r. to 242423,16 zł. i jest to mniej o 13508,44 zł. w stosunku do 2019 r.

Podsumowując, chciałbym wszystkim Kolegom zaangażowanym w ochronie wód podziękować za działalność w roku ubiegłym i życzyć sukcesów w roku bieżącym.

 

 

                                                                                                  

DZIAŁ OCHRONY WÓD

Luty 2021

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin