Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin portalu, serwisów, forum PZW i Klauzula informacyjna dot. RODO

Regulamin portalu i serwisów Polskiego Związku Wędkarskiego

[zw. dalej Regulaminiem]

 

Informacje ogólne

 

Właścicielem portalu www.pzw.org.pl i serwisów: www.kartawedkarska.pl i www.szkolkawedkarska.pl jest Polski Związek Wędkarski [zw. d. PZW] z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 42.

 

Operatorami są Zarząd Główny PZW (w zakresie prezentacji Zarządu Głównego PZW i Głównego Kapitanatu Sportowego) oraz Zarządy Okręgów PZW (w zakresie prezentacji okręgu oraz prezentacji im podległych tj. kół, klubów, łowisk, itd.) ponosząc odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane informacje, grafiki, zdjęcia, filmy, reklamę, itd.

 

Serwis prezentuje oficjalne informacje pochodzące od Zarządu Głównego PZW i jednostek organizacyjnych PZW.


Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu, są zastrzeżone.
 2. Użytkownik publicznej sieci internet ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w Serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 3. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody.
 4. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

 

Szczegółowe zasady korzystania

 

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji przez użytkowników i administratorów.
 2. Serwis zastrzega, że nie będzie brał udziału w ewentualnych sporach między użytkownikami i nie będzie brał udziału w żadnych czynnościach prawnych pomiędzy użytkownikami.
 3. Serwis nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowanego awarią lub na czas konserwacji łączy.
 4. Użytkownicy i administratorzy, ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczanych informacji,  w tym komentarzy do wiadomości, zdjęć oraz na forum. Pełna i wyłączna odpowiedzialność dotyczy również zamieszczania zdjęć, grafik, itp. Uwaga! Serwis automatycznie emblematuje zdjęcia logotypem PZW.
 5. Użytkownik po akceptacji regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.nr.133 , poz 883), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. nr.144 poz 1204)
 6. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych. Nie ma możliwości całkowitego usunięcia konta (login) z uwagi na ewentualne późniejsze postępowanie w sprawie naruszenie prawa (numery IP z których umieszczane są dane osobowe i wpisy, mogą być w świetle obowiązującego prawa przekazane organom państwowym w celach zapobiegania lub ścigania przestępstw).
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników i administratorów treści naruszających obowiązujące prawo, Statut PZW, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści naruszających zasady Netykiety  (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). PZW może przekazać dane użytkowników  sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników forum.

 

Konta użytkowników i administratorów portalu oraz serwisów PZW

 

Użytkownik portalu i serwisów PZW [zw.d. użytkownikiem] - dostęp do wybranych usług dostępnych w portalu oraz serwisach PZW wymaga założenia konta użytkownika i akceptacji niniejszego Regulaminu. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji i autoryzacji użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu. Dostęp jest uzależniony od rodzaju konta użytkownika. Administratorzy serwisu mogą udostępniać lub ograniczać użytkownikom (na dowolny okres) prawa dostępu do modułów serwisu.

 

Administrator portalu i serwisów PZW [zw.d. administratorem] - osoba posiadająca pisemne upoważnienie właściwej jednostki organizacyjnej PZW do prowadzenia w jej imieniu prezentacji w portalu oraz serwisach PZW. Administrator otrzymuje kody dostępu do jednej lub wielu prezentacji  np. w przypadku administratora okręgowego portalu PZW. Oświadczenia administratorów są przechowywane we właściwej jednostce organizacyjnej PZW tj. administratorów prezentacji okręgu i podległych okręgowi PZW w Biurach Zarządów Okręgów PZW, opiekunów okręgowych w Biurze Zarządu Głównego PZW. Przy każdorazowej zmianie administratora należy powiadomić właściwą jednostkę organizacyjną PZW.

 

 1. Użytkownik i administrator ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, w tym grafiki i zdjęcia, umieszczane w ramach własnego konta z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 2. Użytkownik i administrator publikując treści, w tym grafiki i zdjęcia, w portalu PZW oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa oraz udostępnia je innym użytkownikom portalu na czas nieokreślony i nieodpłatnie oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych PZW na czas nieokreślony. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do redagowania przesłanych materiałów, dokonywania skrótów, zmiany tytułu,  itd.
 3. Administratorzy mają prawo usunąć całość lub część wpisów łamiących Regulamin, a ich autorom zablokować możliwość komentowania.
 4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przejęcia części lub całości treści opublikowanych przez użytkownika. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie.
 5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej materiałów informacyjnych oraz reklamowych. W przypadku rezygnacji z ich otrzymywania, prosimy użytkowników o zmianę ustawień konta (Twoje konto->Ustawienia).
 6. Status "użytkownika moderatora" może zostać nadany użytkownikowi czasowo a wszelkie treści stworzone przez użytkownika w okresie moderacji pozostają własnością PZW.


Ochrona prywatności

 

Serwis PZW nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej Witryny, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies”  (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Witrynie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Serwis w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

 

Zmiana regulaminu

 

1. Serwis PZW zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników i administratorów.

2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich publikacji na tej stronie.

 


 

Regulamin Forum PZW


1. Regulamin określa zasady umożliwienia bezpłatnego uczestniczenia w forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
2. Dostęp do forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci internet po zarejestrowaniu się.
3. Uczestnik forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. PZW nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na forum.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na forum treści naruszających obowiązujące prawo, Statut PZW, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników treści naruszających zasady Netykiety  (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). PZW może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników forum.
5. Uczestnik forum ma możliwość zgłoszenia nadużycia poprzez przesłania do administratora informacji za pomocą formularza (poprzez kliknięcie w „Zgłoś nadużycie” znajdującego się na każdej stronie serwisu w dolnej belce).
6. Językiem wypowiedzi na forum jest język polski.
7. Administrator danego forum ma prawo usunąć całość lub część wpisów łamiących ten regulamin, a ich autorom zablokować możliwość uczestnictwa w dyskusjach na forum.
8. PZW może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników forum.
9. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu, PZW może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu przy zamieszczaniu wpisu.
10. PZW zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia stron forum z treści serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
11. Uczestnicy forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum wyrażają zgodę na nieodpłatne, na czas nieokreślony, publikowanie tych treści w mediach PZW oraz w celach promocyjnych i marketingowych PZW.
12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. PZW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 


 

Klauzula informacyjna dot. RODOZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1) Administratorem danych jest Polski Związek Wędkarski, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
2) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego jest możliwy poprzez http://www.pzw.org.pl/home/znajdz
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. Uwaga! W portalu PZW pzw.org.pl oraz serwisach PZW szkolkawedkarska.pl i kartawedkarska.pl nie są przetwarzane dane osobowe, których podanie jest wyłącznie dobrowolne, które w dowolnej chwili należy usunąc logując się do profilu użytkownika. Wysyłamy mailing na podany przez Pana/Panią e-mail w procesie rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku chęci zaprzestania jego otrzymywania proszę postępować zgodnie z informacją zamieszczoną w stopce newslettera: Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać listów informacyjnych i reklamowych prosimy o zalogowanie się i zmianę ustawień konta (Twoje konto->Ustawienia). Nie ma możliwości całkowitego usunięcia konta (login) z uwagi na ewentualne późniejsze postępowanie w sprawie naruszenie prawa (numery IP z których umieszczane są dane osobowe i wpisy, mogą być w świetle obowiązującego prawa przekazane organom państwowym w celach zapobiegania lub ścigania przestępstw).
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem ust. 4 Klauzuli) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8) Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.org.pl, szkolkawedkarska.pl, kartawedkarska.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.