Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Taryfikator mandatów

Dziennik Ustaw Nr 208 -14382- Poz. 2023

 

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 24 listopada 2003 r.

 

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 

(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

 

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

 


 

ZAŁĄCZNIK

 

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

 

TABELA A

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Grzywna
w zł
[...]
36 art. 27 ust. 1 pkt 1 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów 200
 

art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:  
37 1) o wymiarach ochronnych 100
38 2) w okresie ochronnym 200
39 3) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę 100
40 4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką 200
41 5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa 200
42 6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą 100
43 7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem 200
[...]
49 art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego 300
50 Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 200
51 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela 200
 

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

u.r.ś. - ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229),