Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PZW – grudzień 2022

Aktualności | 2022-12-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

16 i 17 grudnia 2022 r. w Paprotni k/Sochaczewa odbyło się posiedzenie Prezydium ZG i Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego połączone z uroczystym spotkaniem opłatkowym.

W dniu 16 grudnia br. obradom Prezydium ZG przewodniczył Wiceprezes ZG ds. młodzieży – kol. Wiesław Miś. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW - kol. Henryk Mach i kol. Edward Fornalik – członek ZG PZW.


Kol. W.Miś powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty. Po zatwierdzeniu protokołu z ostatniego posiedzenia omówiono projekty uchwał, które zostaną przedstawione do podjęcia Zarządowi Głównemu w następujących sprawach: 

- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2023 r.,

- przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZW,

- zatwierdzenia budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2023 r.,

- ustalenia wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego, 

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski na podstawie umowy darowizny nieruchomości na rzecz Okręgu PZW w Elblągu, Mazowieckiego PZW w Warszawie, 

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Okręgu PZW w Poznaniu, 

- wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Okręgu PZW w Legnicy,

- w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW Mazowieckiego w Warszawie  oraz  przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW.

Członkowie Prezydium przyjęli zaproponowane projekty i skierowali je do przedłożenia Zarządowi Głównemu.


W części dot. wolnych wniosków wiele uwagi poświecono zatwierdzonym w październiku przez Prezydium ZG Zasadom Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. I. Kol. Dariusz Ciechański – Wiceprezes ZG ds. sportu przedstawił zmiany w Terminarzu Imprez Sportowych oraz w związku z decyzją o nieprocedowaniu zatwierdzenia w tym roku kolejnych części ZOSW,  konieczne korekty niektórych zapisów w cz.I. W związku z powyższym, Prezes ZG – kol. Beata Olejarz zgłosiła wniosek o uchylenie uchwały PZG nr 43/X/2022 przez Zarząd Główny. Wniosek przyjęto i skierowano go pod obrady ZG.


W kolejnym dniu, tj. 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW, któremu przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. W obradach uczestniczyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Kazimierz Ogrodowczyk, Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW - kol. Henryk Mach, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Antoni Chmura i Przewodniczący Rady Naukowej - Prof. Bogdan Wziątek.


„Minutą ciszy” uczczono pamięć zmarłego w dniu 5 grudnia br. Honorowego Prezesa ZG PZW – kol. Eugeniusza Grabowskiego.


Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzednich dwóch posiedzeń, członkowie Zarządu Głównego podejmowali uchwały.


Kol. B.Olejarz przedstawiła projekty dotyczące:

- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2023 r. oraz przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium

Zarządu Głównego PZW. Stosowne uchwały zostały podjęte prze ZG.

 

Kol. Andrzej Lebiotkowski – Skarbnik ZG omówił i przedstawił projekty uchwał w sprawach:

- zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2023r.,

- wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego.

Członkowie ZG podjęli uchwały zatwierdzające.

 

Następnie Skarbnik ZG przedstawił szereg uchwał dotyczących przekazania majątku PZW na rzecz Okręgów PZW, tj.:

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Wierzbica, na rzecz Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie na podstawie umowy darowizny,

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Łagiewniki Nowe, na rzecz Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie na podstawie umowy darowizny,

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Świętajno, na rzecz Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie na podstawie umowy darowizny,

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości położnej w miejscowości Mojtyny, na rzecz Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie na podstawie umowy darowizny,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, 

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości na rzecz Okręgu PZW w Elblągu na podstawie umowy darowizny 

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny na rzecz Okręgu PZW w Elblągu na podstawie umowy darowizny.

Podjęto uchwały zatwierdzające.

 

Kol. Edward Fornalik – Przewodniczący Komisji odznak przedstawił wnioski o podjęcie uchwał w sprawie:

- nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW Mazowieckiego w Warszawie,

- przyznania złotej odznaki PZW z wieńcami kol. M.Popiołek (O/Kraków) i kol. J.Centomirski (O/Opole),

- zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2022 r. 

Uchwały zostały podjęte prze ZG.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawione zostały informacje z działalności Rzecznika dyscyplinarnego ZG, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej przy ZG PZW.

 

Następnie Wiceprezes ZG ds. sportu - Kol. Dariusz Ciechański przedstawił zmiany w Terminarzu Imprez Sportowych oraz wyjasnił przyczyny wprowadzenia korekt zapisów w przyjętej przez Prezydium ZG (w październiku) cz.I. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego. W związku z tym, członkowie ZG przyjęli zgłoszony poprzedniego dnia wniosek Prezesa ZG i uchylili uchwałę PZG nr 43/X/2022. Podczas dyskusji nad przedstawionym przez kol. D.Ciechańskiego projektem, zdecydowano o wykreśleniu zapisów dotyczących licencji sportowych. Oznacza to, że nie będzie już konieczne ubieganie się o wydanie licencji dla klubów i zawodników, a te wydane od października br. zostaną wycofane. Członkowie ZG podjęli uchwałę zatwierdzającą zmianę części 1 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim, tj. - Przepisy ogólne dotyczące zasad organizacji i finansowania sportu wędkarskiego, przepisy regulujące działalność Wędkarskich Klubów Sportowych i regulacje dotyczące uczestnictwa zawodników w sporcie wędkarskim.


Na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, podjęto uchwałę uchylającą § 1 pkt 1 uchwały nr 50/III/2019 ZG PZW z dnia 30 marca 2019 r., nakładający obowiązek odprowadzania na konto Funduszu Sportu Wędkarskiego ZG PZW, kwoty 10 zł od zawodnika oraz teamu startujących w Mistrzostwach Polski i zawodach ogólnopolskich we wszystkich dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej ujętych w terminarzu imprez międzynarodowych i krajowych. 

 

Następnie odbył się panel dyskusyjny, który wraz z kol. B.Olejarz prowadził kol. Wiesław Heliniak – Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód. Uczestniczyli w nim członkowie ZG, GKR i GSK oraz Prezesi Zarządów Okręgów PZW niebędący członkami Zarządu Głównego. 


Omawiano zagadnienia związane z obecną sytuacją na rzece Odrze, stanem prawnym związanym z prowadzeniem gospodarki wędkarsko-rybackiej, ogłaszanymi naborami wniosków w ramach funduszy, których dysponentem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz nowo uchwalonymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.


Na zakończenie posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe. 


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Prezes Zarządu Głównego- kol. Beata Olejarz złożyła członkom Polskiego Związku Wędkarskiego życzenia.

 

[MM]


Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty