Tweety na temat @pzworgpl

Przepisy

Amatorski połów ryb w Polce regulują dwie ustawy – w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe (*). Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym przed komisją egzaminacyjną egzaminie i odebraniu zaświadczenia, należy złożyć wniosek o wydanie Karty wędkarskiej w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

 

Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (**), z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili zezwolenie na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

 

(*) Karty wędkarskie wydane od dnia 01.02.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy przedłużania. Wszystkie Karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność.

Przypominamy również o obowiązku wymiany kart wędkarskich, które uległy zniszczeniu, są nieczytelne lub posiadają nieaktualne dane. Wymiany karty wędkarskiej można dokonać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

(**) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

Linki do obowiązujących aktów prawnych:

Ustawa o rybactwie śródlądowym
Ustawa o rybołówstwie morskim

 

oraz Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW