Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Grand Prix koła na rok 2018

 

Regulamin towarzyskich zawodów spławikowo-gruntowych zaliczanych do GP Koła w kat. spławikowo-gruntowej 

 

1/ W zawodach mogą brać udział tylko członkowie Koła Kolejarz 65 z opłaconymi aktualnymi składkami PZW na okręg Poznań.

2/ Każdy zawodnik biorący udział w zawodach zaliczanych do Grand Prix Koła otrzymuje punkty. W zawodach punkty przyznawane są według następujących zasad:

- za 1 miejsce w zawodach 1 punkt, za każde następne miejsce o jeden punkt więcej.                                                                                                                        

- przypadku tej samej wagi przyjmuje się miejsce ex aequo (przykładowo: dwóch zawodników zostało sklasyfikowanych na 7 miejscu – obydwoje dostają po 7,5pkt, a kolejny sklasyfikowany zawodnik 9pkt.

- jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby, otrzyma on liczbę punktów równą ostatniej pozycji.

- zawodnicy, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują liczbę punktów równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych (przykład: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2 = 18,5 punktów każdy).

- zawodnik, który nie zapisał się na dane zawody i co za tym idzie nie brał w nich udziału otrzymuje liczbę punktów według ilości startujących + 1 punkt.

3/ Cykl GP składa się z 6 zawodów, z tym że nie wlicza się każdemu zawodnikowi jednego najsłabszego występu, w którym otrzymał on największą liczbę pkt.(przykładowo zawodnik otrzymał za kolejne zawody:  2pkt , 3pkt, 2pkt, 15pkt, 1pkt i 35pkt – wtedy do sumy punktów w końcowej klasyfikacji nie wlicza się mu zawodów w których otrzymał 35pkt).

4/ Zwycięzcą cyklu GP zostaje zawodnik z najniższą liczbą zdobytych punktów.

5/ Jeśli w końcowej klasyfikacji GP, zawodnicy mają tyle samo punktów, to o zajętym miejscu decyduje łączna waga złowionych ryb z tych samych 5 (na 6) zawodów z których wyliczony im został najbardziej korzystny wynik punktowy do końcowej klasyfikacji. 

6/ Prowadzona jest odrębna klasyfikacja juniorów U20 . Dzieci i młodzież do czasu ukończenia 18 roku życia - wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna, który podpisał na zbiórce stosowne oświadczenie.

7a/ W zawodach na akwenach z wodą stojącą można łowić na 2 wędki metodami gruntową  i/lub spławikową, chyba że organizator ustali 1 wędkę, lub tylko jedną dozwoloną metodę połowu np. w przypadku rozegrania Mistrzostw Koła w ramach zawodów GP, oczywiście informując o tym odpowiednio wcześnie w osobnym komunikacie. 

7b/ Na rzekach i kanałach dopuszczane jest łowienie tylko na 1 wędkę.

8/ Skład komisji sędziowskiej na zawody ustala Zarząd Koła.

9/ Sędzia towarzyskich zawodów naszego koła może brać udział w zawodach.

10/ Zawody są rozgrywane bez podziału na sektory, a czas samego łowienia to 4h. Organizator ustala co najmniej 7 dni wcześniej godzinę zbiórki i czas potrzebny na przygotowanie się zawodników do łowienia. Nie może być to mniej niż 1h od momentu zakończenia losowania i odprawy zawodników do pierwszego sygnału(na nęcenie).

11/ Sygnał na rozpoczęcie łowienia następuje 10 minut po sygnale na rozpoczęcie nęcenia. 

12a/ Zawodnik przyłapany na nęceniu przed pierwszym sygnałem zostaje zdyskwalifikowany. 

12b/ Przed sygnałem na rozpoczęcie łowienia nie wolno zawodnikowi wrzucić do siatki nawet przypadkowo złowionej ryby np. w trakcie gruntowania, w takim przypadku zawodnik również zostaje zdyskwalifikowany.

12c/ W momencie sygnału na zakończenie łowienia, zawodnik jest zobowiązany zacząć wyjmować zestawy z wody, a rybę złowioną po sygnale wypuścić z powrotem do wody. Zawodnik który ewidentnie łowi po sygnale zostaje zdyskwalifikowany.

13/ W zawodach na wodach stojących dopuszcza się brodzenie (jednak nie wchodzimy do wody dalej niż do wysokości pasa i nie dalej niż sięga linia trzcin). Organizator może zabronić wchodzenia do wody w odpowiednim komunikacie o zawodach. 

14/ Obowiązuje zakaz brodzenia w rzekach i kanałach.

15/ Wędkarz ma obowiązek posiadania przy sobie kartę wędkarską i opłacone zezwolenia PZW na dany rok.

16/ Wędkarz chcący wziąć udział w zawodach ma obowiązek zapisać się na zawody przed upływem wyznaczonego do tego terminu. Można to zrobić w siedzibie koła, lub u osoby wskazanej w komunikacie o zawodach.

17/ Komisja sędziowska może stosować karne pkt. wobec zawodnika, który narusza regulamin zawodów lub RAPR.  

18/ Zawodnik, który zapisał się na zawody, a się na nich nie stawił i o tym nie uprzedził organizatora przed rozpoczęciem zbiórki, otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli taka sytuacja powtórzy się  kolejny raz - otrzymuje on punkty karne do klasyfikacji GP. Natomiast w przypadku, kiedy i to nie poskutkuje, może zostać niedopuszczony do kolejnych zawodów. 

19/ Organizator może ograniczyć ilość miejsc na zawody w wyjątkowych przypadkach  (np. pojemność łowiska),  lecz musi o tym poinformować w tym samym komunikacie o zawodach, w którym jest informacja o ruszaniu zapisów na dane zawody. (przyjmuje się, że jest to min 7 dni przed zawodami) komunikat powinien być dostępny w siedzibie koła i na stronie FB koła. W takich przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

20/ Zawodnik zobowiązany jest posiadać siatkę do przechowywania ryb min 150cm długości (zachęcamy do używania jeszcze dłuższych).

21/ Organizator i komisja sędziowska ma prawo zdyskwalifikować zawodnika także za: bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych i alkoholu, niedostosowanie się do okresów ochronnych ryb, łowienie na niedozwoloną liczbę wędek, za niesportowe zachowanie, za pozostawienie śmieci na stanowisku, a także opuszczenie zawodów przed oficjalnym zakończeniem (przed odczytaniem wyników, wręczeniem upominków i zamknięciem imprezy przez organizatora) jeśli zawodnik nie zgłosił takiej konieczności wcześniej u organizatora. 

22/ Ponadto jeśli zawodnik pomimo upomnień i kar punktowych notorycznie łamie zapisy regulaminu zawodów, lub RAPR, to na wniosek komisji sędziowskiej może on decyzją zarządu koła zostać niedopuszczony do kolejnych zawodów w dalszej części sezonu. 

23/ Organizator ma prawo przerwać zawody, lub też przełożyć na inny termin. Prawo przerwania zawodów przysługuje także komisji sędziowskiej. 

24/ Organizator może zmniejszyć limit stosowanych zanęt z ustalonych 20l w stosownym komunikacie o zawodach.

25/ Organizator zapewnia posiłek dla zawodników i opiekunów juniorów.

26/ Organizator może pobierać dodatkowe opłaty (tzw. startowe) przy wcześniejszym uprzedzeniu w odpowiednim komunikacie.

27/ Zawodnik zobowiązany jest do okazania sprzętu wędkarskiego, który posiada na stanowisku na prośbę organizatora lub sędziego.

28/ Zawodnik wypuszcza ryby po ważeniu dopiero na sygnał od sędziego.

29/ Zawodnik może wędkować i nęcić tylko w obrębie własnego stanowiska.

30/ Zawodnik może odwołać się od decyzji sędziego lub organizatora na piśmie nie później niż 20 min od zakończenia zawodów. Odwołanie rozpatrywane jest na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, poszerzonym o przedstawiciela komisji sędziowskiej i osobę odwołującą się .W przypadku nie stawienia się osoby odwołującej odwołanie zostanie odrzucone.

31/ Obecność zawodnika na zbiórce :                                                                jeśli zawodnik z jakichś przyczyn spóźni się na zbiórkę , ale poinformuje o tym telefonicznie organizatora i zapewni że dotrze na zawody jeszcze przed rozpoczęciem łowienia, wówczas sędzia główny losuje dla niego nr stanowiska i zawodnik zostaje dopuszczony do startu w zawodach. Natomiast  jeśli tego nie zgłosi a dotrze już po losowaniu , wówczas może nie zostać dopuszczony do zawodów. 

32/ W zawodach przyznaje się nagrodę za największą rybę (decyduje waga) w przypadku tej samej wagi decyduje długość ryby. Zawodnik sam wybiera rybę, którą chce zgłosić do zważenia w tej kategorii.

33/ Nagradzane miejsca:  kat. Seniorzy 1-6, kat. Juniorzy 1-3, kat. Największa ryba zawodów 1

Nagradzani nie mogą być zawodnicy, którzy nie zostali sklasyfikowani z rybami do wagi. Jeżeli liczba zawodników sklasyfikowanych z wagą jest mniejsza od liczby przewidzianych nagradzanych miejsc, to pozostałe nagrody i upominki przechodzą do wykorzystania na kolejne zawody. 

34/ Nagrody dla najlepszej 6 (senior) i 3 (junior) w generalnej klasyfikacji GP zostaną wręczone na walnym zgromadzeniu Koła.

35/ Relacje, wyniki, oraz zdjęcia z zawodów umieszczane są na stronach internetowych koła.

36/ Zarząd Koła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu (o ewentualnych zmianach będziemy informować w oddzielnych komunikatach).

                                 .                                                                                                                            .