Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały Zarządu Koła

 

ROK 2020

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS

 

Uchwała nr 1/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §57 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze przyjmuje program i regulamin Zgromadzenia.


Uchwała nr 2/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019.


Uchwała nr 3/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Koła za rok 2019.


Uchwała nr 4/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2019 rok.


Uchwała nr 5/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdza Preliminarz Finansowy na 2020 rok.


Uchwała nr 6/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdza Plan Pracy na 2020 rok.

 

 

Uchwały Zarządu Koła

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 13.01.2020 r.
w sprawie: diety
§1 Na podstawie §57 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie uchwala wysokość jednej diety która będzie wynosić 100 PLN.
§2 Wykonanie powierza się Zarządowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Uchwała nr 2/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 13.01.2020 r.
w sprawie: zezwoleń gospodarczych

§1 Na podstawie §57 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie uchwala: przyznaje się zezwolenia gospodarcze na połów ryb na Łowisku Specjalnym "Ósemka" kol.: Zbigniewowi P, Edwardowi H., Bogdanowi B., Kacprowi S., Adamowi B., Augustynowi K., Krzysztofowi P.
§2 Wykonanie powierza się Prezesowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Uchwała nr 3/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 10.02.2020 r.
w sprawie: nadania odznaczeń.
§1 Na podstawie §57 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,  Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie postanowił wystąpić do Okręgowej Komisji Odznaczeń PZW Okręg w Krakowie, o nadanie kolegom:  1. Adamowi Balickiemu - Złotej Odznaki PZW
2. Andrzejowi Jamce medalu „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.
§2 Wykonanie powierza się Zarządowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała nr 4/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 09.03.2020 r.
w sprawie: poboru opłat za egzamin
§1 Na podstawie §57 pkt 17 Statutu PZW z dnia15.03.2017 r., oraz §3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia14.12.2019 r., Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie upoważnia Komisję Egzaminacyjną do pobierana opłat za egzamin na kartę wędkarską w kwocie dwudziestu pięciu złotych. Opłata będzie wnoszona przez kandydata przed przystąpieniem do egzaminu.
§2 Wykonanie powierza się przewodniczącemu komisji.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 5/2020
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 09.03.2020 r.
w sprawie: organizacji zawodów70-lecia PZW
Na podstawie §57 pkt 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., oraz §3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia 14.12.2019 r.
§1 Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie postanawia przeznaczyć kwotę 500zł (pięćset złotych) ze środków pozabudżetowych  na zakup okolicznościowych odznak 70-lecia PZW, oraz zorganizowania zawodów wędkarskich upamiętniających ten jubileusz.
§2 Wykonanie powierza się komisji sportowej Koła.
§3 Uchwała wchodzi wżycie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała nr 6/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 09.03.2020 r.
w sprawie: anulowania uchwał  nr 6/2013, 9/2017 i 21/2018
§1 Na podstawie §57 pkt 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. ,  oraz na podstawie  §3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia 14.12.2019 r.,  Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie anuluje uchwały nr 6/2013 z dnia 31.01.2013 r., 9/2017 z dn. 14.08.2017 r. i 21/2018 z dn. 10.12.2018 r., i uznaje je za nieobowiązujące.
§2 Odpowiedzialny za wykonanie sekretarz Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwała nr 7/2020
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS Okręg w Krakowie z dnia 01.06.2020 r.
W sprawie: zakupu książki p.t. „Wędkarze II Rzeczypospolitej”
§1 Na podstawie §57 pkt 16 Statutu PZW z dn.15.03 2017 r. oraz na podstawie §3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dn.14.12.2017 r. Zarząd Koła postanowił zakupić ze środków poza budżetowych 20 sztuk książki autorstwa Piotra Witolda Lecha  p. t. „Wędkarze II Rzeczypospolitej”.
§2 Odpowiedzialny za wykonanie kol. Zb. Polanowski
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała nr 8/2020
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia09.11.2020  r.
w sprawie: regulaminu na łowisko "8" Na podstawie § 57 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego  HTS w Krakowie uchwala:
§1 Zarząd Koła uchwalił regulamin połowu ryb na 2021 rok na łowisku specjalnym „8” w Przylasku Rusieckim.
§2 Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Uchwała nr 9/2020
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia 09.11.2020 r.
w sprawie :dzierżawy działki Na podstawie §57 pkt 15Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego  HTS w Krakowie uchwala:
§1 Zarząd Koła upoważnił Prezesa Koła do podpisania na następne dwa lata  porozumienia o dzierżawie terenu przylegającego do łowiska „8”w Przylasku Rusieckim  z właścicielem działki nr 141/2 znajdującej się  przy ul. Gen, M. Karaszewicza -Tokarzewskiego.
§2 Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem uchwalenia

 


 

 

ROK 2021

 

Uchwała Nr 1/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie z dnia 04.01.2021 r.
w sprawie: zezwolenia gospodarcze.
Na podstawie §57 pkt. 14. Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie.
uchwala:
§1 Zezwolenia gospodarcze na połów ryb na łowisku specjalnym „Ósemka” w Przylasku Rusieckim na 2021 rok otrzymują koledzy: Zbigniew Polanowski, Edward Hirschmann, Bogdan Bobowski, Kacper Socha oraz Edward Fornalik.
§2 Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 2/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie z dnia 04.01.2021 r.
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Koła.
Na podstawie § 56 .pkt.2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., i Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW §12 pkt.9, z dn.14.12.2019r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 W związku z rezygnacją kol. Władysława Jachny z członkowstwa w Zarządzie Koła, w skład Zarządu zostaje powołany kol. Janusz Skorupski i powierza się mu funkcję V-ce Prezesa ds. Sportowych.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Uchwała Nr 3/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie z dnia 04.01.2021 r.
w sprawie: powołania gospodarza Koła.
Na podstawie § 56,pkt  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie uchwala:
§1 W związku z rezygnacją kol. Władysława Jachny z funkcji gospodarza Koła Zarząd powierza tę funkcję kol. Edwardowi Hirschmannowi.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała nr 4/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie z dnia 01.02.2021r.
w sprawie: wniosku o nadanie odznaczeń.
Na podstawie § 57 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
postanowił:
§1 Wystąpić do Okręgowej Komisji Odznaczeń przyznanie brązowej odznaki PZW koledze Edwardowi Hirschmannowi oraz, medalu „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” dla kol. Kacpra Sochy.
§2 Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Uchwała Nr 5 /2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  01.03.2021r.
w sprawie : zmiany zezwoleniu na łowisko „8”
Na podstawie §3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Koła, Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego  HTS w Krakowie uchwala:
§1 Zmianę w zezwoleniu na połów ryb w łowisku specjalnym „Ósemka” dającą możliwość  pozyskania 1-dniowego e-zezwolenia na to łowisko.      

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się M. Twardowskiemu
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Uchwała Nr 6 /2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  01.03.2021r.
w sprawie : nadania tytułu Członek Honorowy PZW
Na podstawie § 57 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie postanowił:
§1 Wystąpić do Okręgowej Komisji Odznaczeń z wnioskiem o nadanie tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego” dla kolegów: Andrzeja Jamki i Zbigniewa Polanowskiego.
§2 Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi Koła
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 7 /2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  01.03.2021r. w sprawie : diet na 2021 rok                                                                       
Na podstawie § 57 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie ustala:
§1 Wartość jednej diety rekompensacyjnej wynosi 100 zł (słownie- sto złotych). Do wyliczenia wysokości diety przyjmuje się następujące znaki:
Składka członkowska, Wpisowe, Składka okręgowa
§2 Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi koła
§3 Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia

 

Uchwała Nr 8/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  12.04.2021r.
w sprawie : ustanowienia funkcji gospodarza łowiska specjalnego.
Na podstawie § 57 pkt 9i14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 W celu efektywnego zarządzania łowiskiem , Zarząd Koła ustanawia funkcję: Gospodarz Łowiska Specjalnego „8”.
§2 Gospodarz łowiska jest powołany przez Zarząd Koła na wniosek Prezesa spośród członków Koła.

§3 Gospodarz łowiska współdziała z członkami Zarządu Koła odpowiedzialnymi za gospodarkę wędkarsko-rybacką, ochronę wód i realizację imprez wędkarskich, a w szczególności:
1) organizuje i nadzoruje prace pomocników gospodarza łowiska oraz innych osób biorących udział w  pracach porządkowych
2)opiekuje się sprzętem wykorzystywanym do utrzymania porządku wokół łowiska, organizuje jego konserwację i naprawę.
§4 Gospodarz łowiska otrzymuje nie odpłatną licencję gospodarczą na łowisko „8”.
§5 Osobą odpowiedzialną za wykonanie uchwały będzie Prezes Koła.
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

Uchwała Nr 9/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  12.04.2021r.
w sprawie : ustanowienia funkcji pomocnika  gospodarza łowiska specjalnego
Na podstawie § 57 pkt 9 i 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 Celem udzielenia pomocy gospodarzowi łowiska specjalnego „8”w utrzymaniu porządku wokół łowiska   Zarząd Koła ustanawia funkcję pomocnika gospodarza łowiska specjalnego”8”.
§2 Pomocnik gospodarza łowiska jest powoływany przez zarząd koła na wniosek gospodarza łowiska spośród członków Koła.
§3 Pomocnik gospodarza łowiska „8” podlega bezpośrednio gospodarzowi łowiska a, w razie jego nieobecności współdziała z członkami zarządu koła odpowiedzialnymi za gospodarkę wędkarsko-rybacką, ochronę wód i realizację imprez wędkarskich a, w szczególności:
-wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół łowiska i na stanowiskach wędkarskich, zlecone przez gospodarza łowiska
-organizuje prace innych osób biorących udział w pracach porządkowych
–opiekuje się sprzętem wykorzystywanym do utrzymania porządku wokół łowiska, organizuje jego konserwację i naprawę.
§4 Pomocnik gospodarza łowisko otrzymuje nie odpłatną licencję gospodarczą na łowisko „8”  
§5 Osobą odpowiedzialną za wykonanie uchwały będzie v/c prezes ds. organizacyjnych  
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 10/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  12.04.2021r.
w sprawie :powołania pomocnika  gospodarza łowiska specjalnego
Na podstawie § 57 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 Zgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zarząd Koła powołuje kol. Macieja Mądro na funkcje pomocnika gospodarza łowiska specjalnego „8”
§2 Wykonanie uchwały powierza się w/c prezesowi ds. organizacyjnych.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  12.04.2021r.
w sprawie :przydzielenia zezwolenia gospodarczego
Na podstawie § 57 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 Zarząd Koła przydziela zezwolenia gospodarcze na łowisko „8” kol. Maciejowi Mądro oraz, kol. Krzysztofowi Piątkowskiemu.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 12 /2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  10.05.2021r.
w sprawie : powołania komisji sportowej
Na podstawie § 57 pkt. 11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie :
Powołuje Komisję Sportową w składzie:
§1 kol. Janusz Skorupski- przewodniczący
   kol. Krzysztof Zalewski- członek
   kol. Jakub Celesta- członek
§2 Traci moc uchwała nr 2/2017 z dn.23.01 2017r.
§3 Odpowiedzialny za realizację uchwały v/ce prezes ds. sportowych
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 13/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  07.06.2021r.
w sprawie :powołania pomocnika  gospodarza łowiska specjalnego
Na podstawie § 57 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 Zgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zarząd Koła powołuje kol. Krzysztofa Zalewskiego na funkcje pomocnika  gospodarza łowiska specjalnego „8”
§2 Wykonanie uchwały powierza się w/c prezesowi ds. organizacyjnych.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2021
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS  w Krakowie z dnia  07.06.2021r.
w sprawie :przeznaczenia środków poza preliminarzowych
Na podstawie § 57 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie
uchwala:
§1 Zarząd Koła postanowił przeznaczyć kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) ze środków poza  budżetowych na zakup dysku zewnętrznego do komputera, pawilonu ogrodowego i wagi elektronicznej do  ważenia ryb na zawodach.
§2 Wykonanie uchwały powierza się w/ce prezesowi ds. organizacyjnych.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

2019

2018

2017

 

2013-2016

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin