Koło PZW HTS
https://www.pzw.org.pl/kolohts

Komunikaty

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW HTS

Komunikaty | 2014-01-20 | Publikujący: Koło PZW HTS

W dniu 19 stycznia w budynku Centrum Kształcenia i Szkolenia w Krakowie oś. Złotej Jesieni 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW HTS.

Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:15 i podsumowało działalność za rok 2013.
Jego otwarcia dokonał prezes koła kol. Marian Winiarski witając przybyłych członków koła oraz zaproszonych gości tj.  Dyrektora Biura Z.O kol. Roberta Kocioła i członka Z.O kol. Jerzego Konieczkę . 

Na przewodniczącego zgromadzenia został wybrany kol. Jerzy Łąka, a na protokolanta kol. Jan Lackosz.

Po objęciu przewodnictwa zgromadzenia przez kol. Jerzego Łąkę, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszego koła.

Przewodniczący zgromadzenia przedstawił , a zebrani poprzez uchwałę przyjęli porządek obrad:
1-      otwarcie zgromadzenia i powitanie zebranych
2-      wybór przewodniczącego i protokolanta
3-      minuta ciszy ku pamięci zmarłych członków naszego koła
4-      przedstawienie porządku obrad - głosowania
5-      wybór komisji: mandatowej i uchwał i wniosków
6-      wręczenie odznaczeń
7-      omówienie realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
8-      wystąpienie zaproszonych gości
9-      wystąpienie przew. Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia
10-  odczytanie sprawozdań: Prezesa Zarządu koła, Skarbnika, V-ce Prezesa z działalności sportowej, Komisji           Rewizyjnej, SSR, Rzecznika koła
11-  dyskusja
12-  uchwalenia preliminarza budżetowego oraz planu pracy koła na 2014r
13-  uchwalenie kalendarza imprez sportowo - wędkarskich
14-  wystąpienie przew. Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie nad wnioskami
15-  dyskusja - sprawy bieżące
16-  zakończenie Walnego Zgromadzenia

Do Komisji Mandatowej zostali wybrani kol. Wojciech Błaszkiewicz i Mirosław Twardowski, a do Komisji Uchwał i Wniosków kol. Zbigniew Polanowski, Adam Balicki i Władysław Jachna.

Z rąk przedstawicieli Zarządu Okręgu odznaczenia i wyróżnienia otrzymali:
kol. Władysław Jachna „Złotą Odznakę PZW"
kol. Augustyn Kornaś i kol. Andrzej Oramus medale „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa"
kol. Zbigniew Polanowski Komendant Terenowej Grupy SSR pamiątkową statuetkę.
Najwszechstronniejszy „Wędkarz Roku 2013"  kol. Jan Lackosz otrzymał pamiątkowy dyplom oraz Przechodni Puchar Koła.

Prezes koła omówił realizację uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Następnie zabrał głos Dyr. Biura Zarządu Okręgu kol. Robert Kocioł, który odpowiadając na pytania od zebranych omówił sytuację w Okręgu w tym min.:  zagadnienia związane z wykupem przez PZW prywatnych działek zalegających na zbiornikach wodnych w Przylasku Rusieckim, ochrony wód Okręgu i związaną z tym współpracą z Policją i Strażą Miejską, zmiany w zezwoleniu na połów ryb w Okręgu, zarybienia i porozumienia z ościennymi Okręgami.
 
Kol. Józef Turbasa zapytał o sens zarybiania zbiorników w Zesławicach sumem, na co otrzymał odpowiedź -obowiązujący aktualnie Operat Wodny nie zezwala na rezygnację z tego zarybienia pod rygorem utraty tego obwodu rybackiego.

Komisja Mandatowa potwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia (w drugim terminie), po czym przystąpiono do odczytywania sprawozdań:
- Prezesa Zarządu Koła --kol. Marian Winiarski
- Wiceprezesa ds. sportowych --kol. Paweł Konieczka
- Skarbnika Koła --kol. Ryszard Zemełka
- Komisji Rewizyjnej  --kol. Adam Balicki
- Społecznej Straży Rybackiej -- kol. Zbigniew Polanowski
- Rzecznika Koła -kol. Augustyn Kornaś
Informacje o pracy Między - Kołowego Sądu Koleżeńskiego przedstawił reprezentujący w nim nasze koło kol. Wojciech Błaszkiewicz.

Zebrani przyjęli do wiadomości w/w sprawozdania bez uwag.
Następnie odbyła się prezentacja planu pracy, preliminarza budżetowego oraz planu imprez wędkarskich na 2014 rok. Po omówieniu w/w planów podjęte zostały odpowiednie uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił pisemne wnioski złożone w czasie zgromadzenia tj.

  1. do Z.O kol. Ryszard Sztangred wnioskował o naprawę drogi między zbiornikami 8 i 9 wjazd od Branic. Głosów: za 28, przeciw 0.
  2. do Z.O kol. Robert Salamon wnioskował o zmianę zasad ochrony okonia na wodach zamkniętych w miesiącu kwietniu. Głosów: za 21, przeciw 2.
  3. do Z.O kol. Robert Salamon wnioskował o zakaz połowu ze sprzętu pływającego do czerwca, oraz zakaz wywożenia zanęt i przynęt do czerwca. Głosów: za 17, przeciw 5.
  4. do Zarządu Koła kol. Andrzej Jamka wnioskował o zweryfikowanie  terminów zarybień zbiornika nr „8", tak aby w miesiącach letnich ryba była na zbiorniku. Głosów: za 10, przeciw 4.

 
W drugiej części dyskusji były poruszane sprawy bieżące min.: problem z bobrami dewastującymi drzewostan wokół zbiorników i na wyspach, celowości organizowania zawodów na łowisku nr 8 w takiej ilości jak dotychczas oraz problem kormoranów dewastujących rybostan na zbiornikach.
 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kol. J. Łąka, dziękując obecnym za udział w Zgromadzeniu, zakończył je.

Załączniki

Zdjęcia