Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Wykaz składek i opłat za wędkowanie w Okręgu PZW Kraków na rok 2019

Składki | 2018-12-18 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 63/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2019 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

90,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr 63/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 105 z dnia 06.11.2018 r.

 

Na mocy § 47 pkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne opłaty w Okręgu PZW Kraków na rok 2019

 

 

1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna „N 1”

150 zł

100 zł

nr 1

Niepełna „N 2”

270 zł

160 zł

nr 1 i 2

Pełna „P”

290 zł

190 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3

 

 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

 2. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

 3. Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w Kołach PZW oraz Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole.

 4. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie

 

2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

 

Uczestnika jest;

 • młodzież do lat 16

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

 

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1”

140 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” do „N 2”

20 zł

Nr 3

 

 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i Biurze ZO PZW w Krakowie.

 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

Rodzaj składki okresowej pełnej

Wysokość składki okresowej pełnej

Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

50 zł

nr 3

Składka trzydniowa

100 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

200 zł

nr 3

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

 

 

Rodzaj składki okresowej niepełnej

Wysokość składki okresowej niepełnej

Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

35 zł

nr 1

Składka trzydniowa

80 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

150 zł

nr 1

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

 

700 zł - Wody Pełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metody połowu

650 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

430 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie metody

400 zł - Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu metodą trollingową

380 zł - Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

 

7. Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej pełnej

Wysokość opłaty okresowej pełnej

Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

80 zł

nr 3

Opłata trzydniowa

180 zł

nr 3

Opłata siedmiodniowa

300 zł

nr 3

 

8. Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej

Wysokość opłaty okresowej niepełnej

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

50 zł

nr 1

Opłata trzydniowa

100 zł

nr 1

Opłata siedmiodniowa

250 zł

nr 1

 

 

 

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP”.

 2. Wykaz kół i punkty dystrybucji składek okresowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl

 3. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

 4. Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

 5. Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

 6. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

 7. Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2019 r.

 8. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 

9. Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

30 zł

Opłata 30 dniowa

300 zł

 

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków, przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629 z dokładnym opisem czynności i daty postoju.

 

10. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

25 zł.

 

* Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

 

WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2019

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn

 

Wszystkie metody połowu z wyłączeniem połowu ze środków pływających

 

Załącznik nr 2

 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

Zbiornik Brzegi nr. 2

Oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

 

Wszystkie metody połowu z wyłączeniem metody trollingowej

 

Załącznik nr 3

 

Wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz wszystkie metody połowu

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (44)

 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: 2 + / -

  stan75_

  Zasady wjazdu na zbiorniki Brzegi 2 i 3 – W związku z uruchomieniem nowego zakładu przeróbki kruszywa przez KZEK dojazd do zbiorników 2 i 3 w Brzegach będzie możliwy wyłącznie od ul. Nad Drwiną przez nową estakadę nad S7 i dalej wzdłuż rzeki Drwini. Dojazd od kąpieliska „Przystań Brzegi” oraz grobla pomiędzy zbiornikami 1 i 3 będą zamknięte.

  Tyle tylko że zrobiono prowizorkę posypane z wierzchu trochę żwiru a pod spodem bagienko i autka będą tonąć po progi w błocie . wyznaczone miejsce dla wędkarzy też picówka na papierze proszę dojechać do mostku nad DRWINĄ PRZEJŚĆ SIĘ W KIERUNKU ZBIORNIKA NR 3 to sami zobaczycie zbiornik 2 no-kil i bez wędkarzy bo nijak tam dotrzeć . RÓB-TA TAK DALEJ-O IRONIO NA MAPKACH TYLE AKWENÓW ALE JAK PRZYCHODZI DO KONKRETÓW TO JEDNA WIELKA LIPA...

 • poncyliusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: -21 + / -

  Rozwiń
 • poncyliusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: -23 + / -

  Rozwiń
 • poncyliusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: -24 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -2 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -12 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: 2 + / -

  Stan75 jak widzisz ze dzieje sie cos zlego to dlaczego nie reagujesz? Po za tym kazdy moze zrobic sobie uprawnienia ssr

 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -10 + / -

  Rozwiń
 • pako79 Data dodania: 2 lata temu Oceń: 6 + / -

  Szanowny Poncyljuszu.
  Dopóki regulamin zezwala na zabicie 5 kg ryb w ciągu doby, bezsensownym jest czepianie się grupy wędkarzy wypuszczającej ryby po łowieniu, tylko z powodu że kilka z nich padło.
  Przypominam że startujący w zawodach opłacają takie same stawki za wędkowanie jak łowiący je konsumpcyjnie.
  Po drugie- proszę o link do filmów gdzie 10 procent ryb pada - z praktyki wiem że to nierealne , no chyba że mówimy o uklejach łowionych przez niedoświadczonych wędkarzy w środku lata.
  Nie pamiętasz zapewne czasów gdzie wszystkie złowione ryby na zawodach były zabierane- to od zawodników wyszedł projekt aby je wypuszczać. Więc proszę nie ubliżać nam i nie martwić się stanem naszych sumień - zajmij się lepiej panami których naczelną zasadą jest " Co na haku to w plecaku"
  Co do pucharów i kawałka tekturki- w tym roku chciałbym zobaczyć jak odbierasz takowe za mistrzostwa okręgu i wyrzucasz je z obrzydzeniem , by nic nie przypominało ci iż jesteś najlepszym wędkarzem roku 2019 w Krakowie i okolicach.
  Na marginesie - gdyby nie te hejtowane przez ciebie zawody i nie ci wstrętni zawodnicy wielu stanowisk wędkarskich by nie było, tak jak nie było by wielu nowych metod wędkarskich , nowych sposobów łowienia i najnowocześniejszego sprzętu wędkarskiego. Chcesz jeszcze podyskutować , to zapraszam Cię 2 marca na prace porządkowe na Wiśle w Piekarach, na przeciwko klasztoru w Tyńcu. Popracujesz nad stanem naszych łowisk i jednocześnie zawodnicy naszego okręgu będą do twojej dyspozycji i odpowiedzą na twoje pytania- nie będziesz musiał płakać na forum.

 • pako79 Data dodania: 2 lata temu Oceń: 5 + / -

  Szanowny Poncyljuszu.
  Dopóki regulamin zezwala na zabicie 5 kg ryb w ciągu doby, bezsensownym jest czepianie się grupy wędkarzy wypuszczającej ryby po łowieniu, tylko z powodu że kilka z nich padło.
  Przypominam że startujący w zawodach opłacają takie same stawki za wędkowanie jak łowiący je konsumpcyjnie.
  Po drugie- proszę o link do filmów gdzie 10 procent ryb pada - z praktyki wiem że to nierealne , no chyba że mówimy o uklejach łowionych przez niedoświadczonych wędkarzy w środku lata.
  Nie pamiętasz zapewne czasów gdzie wszystkie złowione ryby na zawodach były zabierane- to od zawodników wyszedł projekt aby je wypuszczać. Więc proszę nie ubliżać nam i nie martwić się stanem naszych sumień - zajmij się lepiej panami których naczelną zasadą jest " Co na haku to w plecaku"
  Co do pucharów i kawałka tekturki- w tym roku chciałbym zobaczyć jak odbierasz takowe za mistrzostwa okręgu i wyrzucasz je z obrzydzeniem , by nic nie przypominało ci iż jesteś najlepszym wędkarzem roku 2019 w Krakowie i okolicach.
  Na marginesie - gdyby nie te hejtowane przez ciebie zawody i nie ci wstrętni zawodnicy wielu stanowisk wędkarskich by nie było, tak jak nie było by wielu nowych metod wędkarskich , nowych sposobów łowienia i najnowocześniejszego sprzętu wędkarskiego. Chcesz jeszcze podyskutować , to zapraszam Cię 2 marca na prace porządkowe na Wiśle w Piekarach, na przeciwko klasztoru w Tyńcu. Popracujesz nad stanem naszych łowisk i jednocześnie zawodnicy naszego okręgu będą do twojej dyspozycji i odpowiedzą na twoje pytania- nie będziesz musiał płakać na forum.

 • poncyliusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: -25 + / -

  Rozwiń
 • Mariusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: 10 + / -

  letsfish

  26 01 2019 nie można wjechać na drogę miedzy 1 a 3 Brzegi lód 12 cm Ryby nie brały:))

 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -34 + / -

  Rozwiń
 • poncyliusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: -23 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -2 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -9 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -18 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • Mariusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: 12 + / -

  letsfish

  michcup1 2/3 lata temu mozna było na brzegach wjechać na na cypel na 3 teraz ciężko na plaże dojechać nie potrzebuję asfaltu tylko możliwości:)) Powodzenia

 • Mariusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: 9 + / -

  letsfish

  michcup1 :) generalnie chodziło mi o to że zabrali nic nie mówiąc :))a po drugie ja nie jestem jeszcze dziadkiem ale też nie chce mi się nosić całego sprzętu kilkaset metrów ,a co do zarybień n wolałbym kilkanaście sandaczy zamiast 500 kg karpia czy 300 kg pstrąga

 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -29 + / -

  Rozwiń
 • Mariusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: 2 + / -

  letsfish

  stan75 _ dziękuję czyli tak jak pisałem ktoś za naszymi plecami się dogadał po raz kolejny, Jako wędkarz mam już dość ulepszania mi łowienia przez Okręg na brzegach Wieliczka ma ładne drogi zrobione a my?? dojechać się nigdzie nie da , na przylasku rozsypana i zawalcowana kostka fajnie ale nie wszędzie niech ktoś pojedzie między 12 a 13:)) Ludzie zamiast jednego śmiesznego zarybienia karpiem 27cm można by kawałek drogi zrobić Powodzenia:)

 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -37 + / -

  Rozwiń
 • Mariusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: 5 + / -

  letsfish

  stan75_ Dzięki ale oznacza to że jest to łowisko "komercyjne" i skoro nie ma go w załącznikach to ryby nie liczą się do limitów???

 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: 3 + / -

  stan75_

  Mariusz-wedle informacji jest to teren- Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. ( a dawny akwen brzegi 1 to ma teraz nazwe PRZYSTAŃ BRZEGI- KONTAKT ul. Trakt Papieski Kraków tel. 533 969 340
  kapielisko@przystanbrzegi.pl
  wedle regulaminu kąpieliska nie ma zakazu wędkowania istnieje zapis-Wędkarze, legitymujący się kartą PZW Okręg Kraków wstęp w celu połowu ryb 5 zł.

 • Mariusz Data dodania: 2 lata temu Oceń: 8 + / -

  letsfish

  Witam wszystkich, jestem ciekawy co się stało z Brzegami 1 Bo Cisza jak makiem zasiał a 30 grudnia nie było można wejść na 1 .W załącznikach nie mam nigdzie mowy o Brzegach1 więc po cichu nas ktoś załatwił. Opłaty wyższe a wody mniej. Połamania Kija:)

 • robs Data dodania: 2 lata temu Oceń: 6 + / -

  robs

  Jeśli tak będziemy porównywać opłaty za łowiska jak w Europie to jeszcze długo opłaty będą za niskie. To że w nasze wody idzie najwięcej karpia i tęczaka to wina samych wędkarzy, na zebrania chodzą jedni i ci sami, i są to w większości ludzie dla których liczy się mięso które najłatwiej złowić, mało tego, te ryby są najtańsze w zakupie jako ryby tzw. handlowe.
  Obecne opłaty są na wystarczającym poziomie, problemem są wszelkie ulgi. Wszyscy powinni płacić jednakowo, ulgi zostawił bym dla wąskiej grupy wędkarzy.

 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -37 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -41 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 2 lata temu Oceń: -4 + / -

  Rozwiń
 • robs Data dodania: 2 lata temu Oceń: 3 + / -

  robs

  To jaka powinna być wysokość opłat aby utrzymać na przyzwoitym poziomie łowiska?

 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -34 + / -

  Rozwiń
 • qmak75 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -6 + / -

  Rozwiń
 • wedkarz102 Data dodania: 2 lata temu Oceń: 5 + / -

  Ja też uważam, że składaki na zagospodarowanie wód nie są zbyt wysokie, ale podnośmy wszystkim sprawiedliwie, a nie karzmy tylko tych wędkarzy, którzy lubią łowić z łodzi. Skoro jednak każecie nam płacić dodatkowy haracz, to zróbcie przynajmniej na wszystkich łowiskach porządne slipy, wtedy dodatkowa opłata będzie miała jakieś uzasadnienie.

 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -34 + / -

  Rozwiń
 • rotel Data dodania: 2 lata temu Oceń: -17 + / -

  Rozwiń
 • dareczek Data dodania: 2 lata temu Oceń: 8 + / -

  Kolego michcup1 nie jestem przeciwko przeciwko podniesieniu opłat za wędkowanie na wodach podległych PZW Kraków tylko za sposób wprowadzenia tych podwyżek. Każdy wędkarz, który potrafi liczyć wie że wędkarstwo jak wiele innych to hobby które kosztuje i nie traktuje się go w kategoriach zwrotu w postaci złowionych ryb. Chodzi mi bardziej o o przejrzystość w gospodarowaniu tymi pieniędzmi czyli ile idzie pieniędzy na zarybienia, ochronę wód, ile kosztuje działalność struktur PZW i co wędkarz otrzymuje w zamian za pieniądze otrzymane od wędkarzy za wniesione składki.Mnie irytuje tylko sposób wprowadzenia tych podwyżek bez realnych korzyści dla wędkarzy, które mieli wcześniej. Kolego dla Ciebie i wszystkich Kolegów po kiju samych sukcesów w życiu osobistym i kolejnych rekordowych ryb w 2019r.

 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -31 + / -

  Rozwiń
 • dareczek Data dodania: 2 lata temu Oceń: -6 + / -

  Rozwiń
 • dareczek Data dodania: 2 lata temu Oceń: -3 + / -

  Rozwiń
 • michcup1 Data dodania: 2 lata temu Oceń: -33 + / -

  Rozwiń
 • dareczek Data dodania: 2 lata temu Oceń: -9 + / -

  Rozwiń

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin