Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki PZW obowiązujące w Okręgu w 2023 roku

 

Wysokość składek i opłat za wędkowanie obowiązujących w Okręgu PZW w Koszalinie w 2023 roku

 

Uchwała Nr 12/ZO/2022

 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 17 października 2022 r.

 

w sprawie: ustanowienia wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na 2023 rok.

Na podstawie:

- § 47 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

§ 1

 

I.      Ustalić wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie, w 2023 roku:

 

1.      Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne):

·         składka podstawowa                                    - 320,00 zł     

·         składka ulgowa I                                           - 240,00 zł     

·         składka ulgowa II                                         - 210,00 zł     

·         składka członka uczestnika                                      -   85,00 zł

 

2.      Wody nizinne:  

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

·         składka podstawowa                                   -  280,00 zł     

·         składka ulgowa I                                          -  205,00 zł    

·         składka ulgowa II                                        -  175,00 zł     

·         składka członka uczestnika                                      -   70,00 zł

·         składka całoroczna na 1 jezioro                  -  155,00 zł     

Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Stosowanie trollingu jest objęte dodatkową n/w składką uzupełniającą.

 

3.      Składki uzupełniające:

·         Wody nizinne do składki pełnej(wody górskie):                 -     40,00 zł

·         Trolling                                                                                -   100,00 zł

·         Składka na jedno jezioro do składki na Wody nizinne:      -   125,00 zł

·         Składka na jedno jezioro do składki pełnej(wody górskie):  -   165,00 zł

 

4.      Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                                    -   40,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                                        -   80,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 120,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 160,00 zł      

5.      Opłata dla niezrzeszonych na wody nizinne:

·         za 1 dzień                                                    -   70,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                                        - 140,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 170,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 200,00 zł      

6.      Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                                    -   85,00 zł                 

·         za 3 dni (kolejne)                                         - 150,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 180,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 190,00 zł      

7.      Opłata dla niezrzeszonych na wody górskie:

·         za 1 dzień                                                    - 130,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                                        - 210,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                                        - 240,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 300,00 zł      

8.      Opłata całoroczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców :

·         wody nizinne                                                - 550,00 zł     

·         wody górskie                                                - 600,00 zł     

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2023 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2023 rok w macierzystym okręgu.

II.      Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :

·         do 18 lat                                                       -  bezpłatnie

·         powyżej 18 lat                                             - 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:

1.    100 % ulgi

·         Honorowy Członek PZW – na postawie wklejonego do legitymacji znaku,

2.    Składka ulgowa I 

·         młodzież 16-21 lat ucząca się (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

·         odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

·         mężczyźni od roku następnego po ukończeniu 65 lat życia i kobiety od roku następnego po ukończeniu 60 roku życia

·         osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)

·         renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł netto – po okazaniu ostatniego potwierdzenia wypłaty świadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).

3.    Składka ulgowa II 

·         członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),

·         osoby od roku następnego po ukończeniu 75 roku życia,

 

4.    Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

·         młodzież nie zrzeszona do lat 16 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna - warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2023 r.

·         współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu - warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2023 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ + OPŁACONĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ.

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW.

Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin – SZN,

Okręg PZW Jelenia Góra – JGA

Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.        

 

IV.      Dokonać podziału składki członkowskiej na 2023 rok :

a) Zarząd Główny                                                      - 10 %

b) Zarząd Okręgu                                                      - 50 %

c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim                      - 40 %

 

§ 2

 

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i kol. Jadwidze Ogonowskiej (księgowa - kasjer) pracownikowi Działu Finansowo-Księgowego Biura Okręgu PZW w Koszalinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2023 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

150,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 

  1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
  2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
  3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

                                                                                                                                            Załącznik nr  2

                                                                                                                                           do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

1.      Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”

3.      Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

4.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

5.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

6.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

7.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

8.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM wydanym przez:

1.         Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność      

• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

2.         Zespoły Orzekające przy Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

Dla Skarbników:

Do zastosowania  ulgi  przez  Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy. 

Uwaga!

Kopia orzeczenia musi być zarchiwizowana i zabezpieczona zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) przyjętą przez dany Okręg PZW.

 

Uwaga:

 

Zgodnie z § 6 Uchwały ZG PZW NR 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 roku

„Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju”

 

Zgodnie z interpretacją Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW każdy członek PZW, który spóźnił się z wniesieniem składek w obowiązującym terminie tj. do 30 kwietnia, opłaca również wpisowe, ponieważ przestał być członkiem Związku.

 

 „Każde odstępstwo od obowiązku uiszczenia składek członkowskich i wpisowego skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jego niewykonanie naraża Okręg na sankcje karno-skarbowe”.

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin