Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w PZW Lublin 2021

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2021

 

I. WSTĘP

 

Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.

 

Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.

 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

 

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

 

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

 

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

 

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

 

- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

 

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie  uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

 

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

 

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

 

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

 

2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

 

3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

 

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW

 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

 

a) funkcjonariuszy Policji,

 

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

 

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

 

d) strażników Straży Leśnej,

 

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

 

f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,

 

g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.

 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

 

3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

 

V. INFORMACJE KOŃCOWE

 

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

 

- Ustawy Prawo wodne,

 

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

 

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

 

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

 

- Ustawy o lasach,

 

- Ustawy o ochronie przyrody,

 

- Ustawy o ochronie zwierząt,

 

oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

 


REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W PZW OKRĘG LUBLIN 2021

 

rapr_lublin_2021_800.png

 

I. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 

1. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

 

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale III. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko – nie dotyczy wędkowania na lodzie.

 

3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika, przez co rozumie się obecność użytkownika w odległości do 10 metrów od wędek.

 

4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 

5. WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI BRZEG W PROMIENIU 5 METRÓW OD ZAJMOWANEGO STANOWISKA WĘDKARSKIEGO, BEZ WZGLĘDU NA STAN, JAKI ZASTAŁ PRZED ROZPOCZĘCIEM POŁOWU.

 

6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne, zarybienie lub inne prace wykonywane przez Zarząd Okręgu PZW Lublin lub na jego zlecenie przez zewnętrzne podmioty. 

 

6.1 W przypadku organizacji i przeprowadzania zawodów wędkarskich od szczebla okręgowego, Zarząd Okręgu PZW, dopuszcza okresowe zamknięcie wskazanego łowiska (na czas treningu i rozgrywania zawodów).

 

6.2. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich PZW szczebla Kołowego, Okręgowego oraz Mistrzostw Polski regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego" włącznie z ustaleniem odrębnych wymiarów ochronnych.

 

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW Lublin, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

8. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu PZW Lublin, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

 

9. Zobowiązuje się osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb z wykorzystaniem przyrządów służących do sondowania i oznaczania łowiska tzw. znaczników, bojek do usunięcia ich z łowiska po zakończeniu połowu.

 

II. ZASADY WĘDKOWANIA

 

1. Wędka

 

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 

a) jednym haczykiem z przynętą, albo,

 

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy z przynętą muchową, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo,

 

c) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

 

d) przy połowie ryb spod lodu: 

 

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo,

 

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 

2. Przynęty

 

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

 

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

 

- przynęty sztuczne.

 

b) Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/: 

 

- zwierząt i roślin chronionych,

 

- ryb i raków wymienionych w rozdziale II, pkt. 3.7.,

 

- ikry.

 

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte wyłącznie ryby pozyskane z wody, w której zostanie ona wykorzystana jako przynęta, ponadto nie będąca w okresie oraz wymiarze ochronnym.

 

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

 

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż obwód koła o średnicy 30 mm.

 

f) Przynęty muchowe (sucha mucha, mokra mucha, streamer, nimfa), które powinny być wykonane z minimum dwóch materiałów syntetycznych lub sierści, piór, skór.

 

3. Wędkowanie

 

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia, wędkowania pod lodem, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca oraz wód specjalnych i licencyjnych, gdzie obowiązuje oddzielny regulamin.

 

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach ochronnych i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

 

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych oraz miesięcznych połowów ryb.

 

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 

a) przechowywać i zabierać ryb w wymiarze ochronnym,

 

b) sprzedawać złowionych ryb,

 

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

 

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,

 

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci,  innych rybackich narzędzi połowu podczas połowów kontrolnych i badawczych, oraz oznaczeń tarlisk, zimowisk czy mateczników ryb,

 

f) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody właściciela wody,

 

g) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

h) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

 

i) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

 

j) wędkować z mostów,

 

k) obcinać głów i ogonów rybom przed opuszczeniem łowiska,

 

l) używać osęki do podbierania ryb,

 

m) łowić ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem.

 

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych, sandacza, szczupaka oraz suma.) wolno przechowywać w stanie żywym w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 

a) ryby łososiowate oraz ryby drapieżne gatunków szczupak, sandacz przeznaczone do zabrania należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,

 

b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

 

3.6. Złowione ryby będące pod ochroną, w wymiarze lub okresie ochronnym oraz ryby zahaczone poza obrębem głowy muszą być bezzwłocznie wypuszczone do tego samego łowiska z zachowaniem niezbędnej staranności.

 

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

 

3.8. W czasie połowu ryb metodą spławikową oraz gruntową zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

 

3.9. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

 

3.10. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.

 

III. DOZWOLONE METODY POŁOWU

 

1. Metoda gruntowo-spławikowa

 

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą.

 

1.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 

a) łowiąc z brzegu - 10 m,

 

b) między łodziami lub brodząc - 25 m,

 

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

 

 

2. Metoda spinningowa

 

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm;

 

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

 

b) łowiąc z łodzi - 50 m.

 

 

3. Metoda muchowa

 

3.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy z przynętą muchową – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

 

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

 

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;

 

a)  z brzegu lub brodząc – 25 m,

 

b)  z łodzi – 50 m.

 

 

4. Metoda podlodowa

 

4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

 

4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 

 

4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 

 

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

 

4.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

 

4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

 

IV. NIEDOZWOLONE METODY POŁOWU:

 

1. Metoda trollingowa – połów ryb na przynętę holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym.

 

2. Połów z wykorzystaniem kuszy.

 

V. OCHRONA RYB

 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

 

- lipień – całkowity zakaz zabierania

 

- boleń do 40 cm,

 

- brzana do 40 cm,

 

- certa do 30 cm,

 

- jaź do 25 cm,

 

- jelec do 15 cm,

 

- karp do 35 cm (nie dotyczy rzeki Wisły nr 1),

 

- kleń do 30 cm,

 

- lin do 30 cm,

 

- miętus do 25 cm,

 

- okoń do 20 cm i od 37 cm (na wodach z krainy pstrąga brak wymiaru),

 

- pstrąg potokowy do 35 cm i od 50 cm,

 

- rozpiór do 25 cm,

 

- sandacz do 55 cm i od 85 cm (na wodach z krainy pstrąga i lipienia do 45 cm, na zbiorniku Mytycze oraz jeziorze Bikcze do 55 cm),

 

- sapa do 25 cm,

 

- sieja do 35 cm,

 

- sielawa do 18 cm,

 

- sum do 70 cm,

 

- szczupak do 55 cm i od 85 cm (na wodach z krainy pstrąga i lipienia do 45 cm, na zbiorniku Mytycze oraz jeziorze Bikcze do 55 cm),

 

- świnka do 25 cm,

 

- troć do 35 cm,

 

- troć jeziorowa do 50 cm,

 

- węgorz do 60 cm,

 

- wzdręga do 15 cm.

 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

 

- lipień – całkowity zakaz zabierania,

 

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

 

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

 

- brzana karpacka od 15 marca do 15 lipca,

 

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca,

 

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

 

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

 

- sieja od 15 października do 31 grudnia,

 

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

 

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

 

- sum od 1 stycznia do 31 maja;

 

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

 

- świnka od 1 stycznia do 15 maja,

 

- troć od 1 października do 31 grudnia,

 

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

 

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

 

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza.

 

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: alosa, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate – wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy – wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi - wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz, taśmiak długi.

 

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

 

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

 

7.1. 

 

- lipień – całkowity zakaz zabierania.  

 

 

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

 

- sum 1 szt.,

 

- troć jeziorowa 2 szt.,

 

- troć wędrowna 2 szt.,

 

- sieja 2 szt.,

 

- boleń 2 szt.,

 

- brzana 2 szt.,

 

- karp 2 szt. (nie dotyczy rzeki Wisły nr 1),

 

- lin 2 szt.,

 

- certa 5 szt.,

 

- węgorz 1 szt.,

 

- pstrąg potokowy 1 szt.,

 

- okoń 10 szt.,

 

- sandacz 1 szt.,

 

- szczupak 1 szt..

 

7.3. W ciągu miesiąca kalendarzowego:

 

- pstrąg potokowy 4 szt.,

 

- sandacz 10 szt.,

 

- szczupak 10 szt..                               

 

7.4 Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków w pkt. 7.2 nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu doby (nie dotyczy okonia).

 

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

 

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego, pstrąga źródlanego, trawianki, czebaczka amurskiego oraz sumika karłowatego.

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z opłaconą legitymacją członkowską PZW oraz kartę wędkarską.

 

2. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

3. Odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz wykaz wód udostępnionych do wędkowania określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w zezwoleniu.

 

4. Wędkarz jest zobowiązany do prowadzenia rejestru połowu ryb i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli.

 

- przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz nazwę łowiska

- ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać najpóźniej po zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska. Ryby z gatunków: pstrąg potokowy, sandacz, szczupak, sum przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru natychmiast po złowieniu, a przed oddaniem następnego rzutu (nie dotyczy zawodów wędkarskich).

- Nieprzestrzeganie powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje odpowiedzialnością karną i statutową.

 

5. Surowo zabrania się używania ścieralnych środków piszących, korektorów, usuwania, skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze połowu ryb.

 

6. Członek PZW ma prawo udostępniać współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki (metoda gruntowo-spławikowa).

 

7. Wprowadza się kategoryczny zakaz wymiany ryb objętych ilościowymi limitami połowu. Ryba złowiona z zamiarem zatrzymania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. 

 

8. W siatkach do przechowywania ryb może znajdować się tylko jeden limit dobowy połowu ryb, niezależnie od czasu jaki wędkarz przebywa na łowisku. Ryby w stanie żywym nie mogą być przetrzymywane dłużej niż 24 godziny.

 

9. Nieprzestrzeganie zasad zezwolenia może skutkować jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. PZW Okręg Lublin (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin