Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Łowisko Specjalne nr 810 Gierzyna

 

załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2022

Prezydium

Zarządu Okręgu PZW

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r.

 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 810 „Gierzyna”

 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

 

Łowisko specjalne  810 „Gierzyna” o powierzchni 2 ha położone jest w miejscowości Miasteczko Śląskie dzielnica Żyglin, pow. tarnogórski w pobliżu nieczynnej stacji kolejowej.

Łowisko jest typu mieszanego.

 

II Gospodarz łowiska:

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 810 „Gierzyna” jest Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

 

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

 

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym nr 810 „Gierzyna” na dany rok kalendarzowy.

2. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia. Wędkarz po złowieniu ryby limitowanej i włożeniu jej do siatki  niezwłocznie wpisuje ja długopisem  w sposób trwały do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki.

Obowiązkowo jest posiadanie siatki wędkarskiej, przyrządu do wypychania haczyków oraz miarki do mierzenia ryb.

 3. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych wypadkach, na czas zarybiania, kwarantanny, oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich i trwania szkółki wędkarskiej. Informacje o planowanych zarybieniach oraz zawodach wędkarskich będą umieszczane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń przy zbiorniku oraz stronie kola

4. Na łowisku obowiązuje:

- zakaz jazdy pojazdami po wałach w tym również rowerami, motorowerami i hulajnogami,

- zakaz palenia ognisk i wypalania traw,

- zakaz patroszenia złowionych ryb na terenie łowiska,

- zakaz podmiany złowionych ryb włożonych do siatki,

- zakaz niszczenia tablic informacyjnych , kubłów na śmieci i barierek oraz urządzeń stawowych

 5.  Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na nie zaśmieconym łowisku . W przypadku stwierdzenia występowania śmieci na stanowisku na którym zamierzamy łowić, należy przed przystąpieniem do wędkowania posprzątać stanowisko w promieniu 5metrów.

 6.  Po zakończonym wędkowaniu należy dokładnie posprzątać stanowisko a śmieci obowiązkowo należy zabrać ze sobą. ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI W OBRĘBIE ŁOWISKA

7. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w aktualnych  „Ogólnych warunkach uprawniania amatorskiego połowu ryb wędka na wodach ogólnodostępnych od 2023 r.”

8.  Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 810 „Gierzyna” a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także skierowanie sprawy do organów dyscyplinarnych  i odmowę jego sprzedaży w następnych latach.  

                        

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

 

 1. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 90 sztuk rocznie. Pierwszeństwo w nabyciu zezwolenia mają dotychczasowi ich posiadacze.

 2.  Zezwolenie można zakupić u skarbnika  w siedzibie Koła PZW nr 108 Miasteczko Śląskie w Miasteczku Śląskim przy ulicy Srebrnej 24 w każdy czwartek miesiąca od godz. 17:00 do godz. 18:00 z wyjątkiem:

-  19 styczeń nieczynne

-  02 luty , 09 Marzec i 13 i 27  Kwiecień – zakup od godz. 10:00 do godz. 11:00.

3.  Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi:

- 140,00 zł – składka roczna  dla członka PZW pierwszy rejestr

- 280,00 zł –drugi rejestr po zdaniu pierwszego

- 70,00 zł – składka roczna ulgowa dla zrzeszonej w  PZW dla młodzieży uczącej się w wieku                               od 17 do 24 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej) oraz kobiet.

- 50,00 zł – składka roczna dla członka uczestnika do lat 16,

4.  Po wykorzystaniu limitu rocznego określonego w zezwoleniu istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia po zdaniu poprzedniego.

5.  Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.

6.  Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy nabywaniu kolejnego zezwolenia.

 

V Godziny otwarcia łowiska:

 

Łowisko specjalne  nr 810 „Gierzyna” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym. Otwarcie stawów po zarybieniu następuje o godz. 7:00.

 

VI Postanowienia szczegółowe:

 

 1. Łączny limit połowu ryb na jedno zezwolenie wynosi 20 sztuk następujących     gatunków ryb:

Karp, lin ,amur ,  leszcz , węgorz, szczupak, sandacz, karaś pospolity (złoty),

 2. Ponadto obowiązuje limit dobowy (0-24 h) w ilości 2 sztuk łącznie następujących gatunków ryb do zabrania z łowiska: karp, lin, amur, szczupak, sandacz, węgorz, leszcz, karaś pospolity (złoty).

Ponadto obowiązuje limit dobowy  (0-24 h) okoń  w ilości 10 sztuk.

Po złowieniu  limitu dobowego tj. 2 szt.  za wyjątkiem okonia w/w gatunków ryb limitowanych należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.

Limity pozostałych gatunków ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawniania amatorskiego połowu ryb wędka na wodach ogólnodostępnych  w Okręgu PZW w Katowicach .

3.  Po zarybieniu i otwarciu zbiornika przez okres kolejnych 10 dni obowiązuje wędkowanie tylko na 1 wędkę. Można zabrać w tym okresie tylko 1 szt. ryb karp, lin amur węgorz szczupak sandacz.

Po złowieniu w/w gatunku ryby tj 1 szt. wędkarz ma obowiązek zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie.

 4. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:

- karp - do 35 cm i powyżej 65 cm

- lin - do 30 cm,

- amur - do 50 cm,

- szczupak - do 50 cm,

- sandacz - do 50 cm,

- węgorz - do 60 cm,

- sum - do 70 cm,

- leszcz - do 30 cm.

- karaś pospolity ( złoty) – do 30 cm

- okoń – do 20 cm

- płoć – do 15 cm

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawniania amatorskiego połowu ryb wędka na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”

4. Okresy ochronne  ryb zgodnie z  aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędka na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”

 

VII.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w aktualnym  Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz  aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędka na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” dostępny w siedzibie Koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023  r.