Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Egzaminy na kartę wędkarską

Egzaminy na kartę wędkarską w kole nr 108 Miasteczko Śląskie odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 17.30 do 18.30.

 

Regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające w kołach Okręgu PZW w Katowicach.

1. Zainteresowana osoba zgłasza się do siedziby koła PZW w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),
  • dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach (bank, poczta, itp.),
  • przedstawienie komisji dowodu wpłaty.

 

3. Osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub pisemnego w formie testu lub zestawu pytań przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez Zarządu Okręgu lub Prezydium ZO PZW w Katowicach stosowną uchwałą. Egzamin przeprowadza się ze znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz. 750) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr 138/01 poz. 1559 ze zmianami).

4. Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:

a) prawa wędkującego,
b) obowiązki wędkującego,
c) zasady wędkowania,

 

  • zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych,
  • wymiary ochronne ryb,
  • okresy ochronne ryb,

 

d) zachowania na łowisku,
e) rozpoznawanie gatunków ryb.

5. Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespół egzaminacyjny w składzie minimum 2 członków komisji.

6. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

7. Po obliczeniu punktów komisja egzaminacyjna podaje wynik egzaminu.

8. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

9. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku komisja wpisuje daną osobę do rejestru zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza dwa egzemplarze zaświadczenia o zdanym egzaminie podpisanego przez przewodniczącego lub osobę/y przez niego upoważnioną/e składu komisji posługującymi się imiennymi pieczęciami*oraz przez drugą osobę -członka komisji posługującą się pieczątką imienną, a w przypadku jej braku -składa czytelny podpis, -z czego jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach koła.

10. Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa właściwego do miejsca zamieszkania z zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej.