Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki i ulgi 2023 - okręgowe i ogólnozwiązkowe

Załącznik do Uchwały nr 64/Plenum/2022
Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dnia 06/10/2022
w sprawie ustalenia wysokości członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód
Okręgu PZW z /s w Opolu oraz podziału składek w 2023 r.

 

Wysokość członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu PZW z/s w Opolu w 2023 r.

 

Składka pełna dla członków PZW

255 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy

254 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy i łodzi

253 zł

Składka pełna dla członków PZW  25 %  odznaczonych srebrną odznaką PZW

192 zł

Składka pełna dla członków PZW 50 % odznaczonych  złotą odznaką PZW

128 zł

Składka pełna dla członków  PZW legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności PZW 50 %

128 zł

Składka pełna dla członków PZW 50 % -kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia +10-letni staż w PZW

128 zł

Składka pełna dla członków PZW 75 % -młodzież szkolna i studenci w wieku 17‑24 lat

64 zł

Składka pełna dla członka uczestnika  do lat 16  

27 zł

Składka pełna dla członków PZW  odznaczonych  złotą odznaką z wieńcami

27 zł

Składki uzupełniająca dla członków PZW – mucha

1 zł

Składki uzupełniająca  dla członków PZW – mucha i łódź

2 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Wrocław)

30 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Katowice)

100zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Częstochowa)      ( Zb. Borki i Zb. Kucoby)  (rz. Małapanew )

30 zł

15 zł

Składka okresowa jednodniowa dla członków PZW

57 zł

Składka okresowa trzydniowa dla członków PZW

114 zł

Składka okresowa tygodniowa dla członków PZW

171 zł

Opłata roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

665 zł

Opłata niepełna roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy

663 zł

Opłata niepełna roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy i łodzi

661 zł

Opłata jednodniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

95 zł

Opłata trzydniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

209 zł

Opłata 7-dniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

323 zł

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 30 zł.

Opłata egzaminacyjna ulgowa dla studentów do 24 lat wynosi 15 zł.

Młodzież szkolna jest zwolniona od opłaty egzaminacyjnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

 

Załącznik do Uchwały nr 65/Plenum/2022
Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dnia 06/10/2022
w sprawie ustalenia zasad stosowania ulg i zwolnień
w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód
Okręgu PZW z/s w Opolu w 2023 r.

 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień

w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu PZW z/s w Opolu w 2023 r.

 

1.      Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieopłatnie na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

3.      Członkowie PZW legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie okazanego dokumentu orzeczenia potwierdzającego istnienie znacznego stopnia niepełnosprawności w dacie wnoszenia składki oraz złożonego oświadczenia o posiadaniu takiego orzeczenia wraz ze wskazaniem organu, który je wydał (wzór oświadczenia został umieszczony na końcu niniejszego załącznika.

4.      Członkowie PZW – odznaczeni złotą odznaką PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

5.      Członkowie PZW w wieku od  17 do 24 lat, posiadający legitymacje szkolne lub studenckie, są uprawnieni do 75 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

6.      Członkowie PZW - odznaczeni srebrną  odznaką PZW - korzystają z 25 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

7.      Członkowie PZW odpowiednio od 65 roku życia (mężczyźni) i od 60 roku życia (kobiety), pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat weryfikowanego na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW - korzystają z 50  % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu.

8.      Ulgę określoną w pkt 5 i 7  – w zakresie przesłanki wieku - stosuje się w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym ukończono określony wiek.

9.      Ulgę określoną w pkt 7 stosuje się w przypadku, gdy opłacenie składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu następuje przy zaistnieniu (spełnieniu) obu przesłanek skorzystania z ulgi, tj.

a)    po osiągnięciu wieku (odpowiednio od 65 roku życia – mężczyźni i od 60 roku życia – kobiety) w rozumieniu postanowień pkt 7 powyżej

oraz

b)    po przekroczeniu 10-letniego stażu członkowskiego w PZW (liczonego łącznie) - przy czym spełnienie tej przesłanki winno nastąpić najpóźniej w dacie opłacenia składki.

10.  Do okresowych członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu nie stosuje się jakichkolwiek ulg.

11.   Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

12.  Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu z uwzględnieniem  przysługującej procentowej ulgi podlegają zaokrągleniu w  górę do pełnych  złotych.   

 

 

 

 

 

  

Wysokość składki ogólnozwiązkowej wynika z Uchwały  nr 52/IX/2022 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 września  2022 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2023 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

150,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 

  1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
  2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
  3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

 


 

Załącznik nr  2 do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

 

  

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 

1.      Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”

3.      Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

4.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

5.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

6.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

7.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

8.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin