Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

NOWY Przetarg - „Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin”.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,
ogłasza przetarg ofertowy na:
„Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin”.

1.    Zamawiający:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, NIP 754-11-56-361

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Część I. Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz terenu wokół niego, utworzenie ścieżki ichtiologicznej, poprzez:
1.    Wykonanie, dostawę i montaż:
•    Altany drewnianej o wym.: 4 m x 8 m, wys. 3,2 m;
•    Tablic edukacyjnych szt. 10; o wym.: 100 x 65 cm;
•    Tablicy informacyjnej szt. 1; o wym.: 100 x 150 cm.
2.    Wykonanie robót budowlanych, polegających na:
•    Utwardzeniu terenu kruszywem kamiennym lub gruzem betonowym – 100 m2.

Szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania robót znajduje się w załączniku nr 1.
Część II. Zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin, budowę ścieżek ichtiologicznych, poprzez:
1.    Wykonanie, dostawę i montaż:
•    Altany drewnianej o wym.: 4 m x 8 m, wys. 3,2 m;
•    Altany drewnianej o wym.: 4 m x 4,5 m, wys. 3,0 m wraz z dwoma ławostołami;
•    Tablic edukacyjnych szt. 20; o wym.: 100 x 65 cm;
•    Tablic informacyjnych szt. 2; o wym.: 100 x 150 cm.

2.    Wykonanie robót budowlanych, polegających na:
•    Utwardzeniu terenu kruszywem kamiennym lub gruzem betonowym – 100 m2;

Szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania robót znajduje się w załączniku nr 2.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Okres gwarancji – minimalnie 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Termin realizacji inwestycji:

Zadanie należy wykonać w terminie: do dnia 15.03.2020 r.

4. Niezbędna wymagania dot. oferty:

1)    Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 3);
2)    Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową;
3)    Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)    Oferta musi posiadać datę sporządzenia;
5)    Oferta musi zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr tel., NIP;
6)    Oferta musi zawierać kosztorys ofertowy;
7)    Oferta musi dotyczyć całości zamówienia (czyli łącznie części 1 i części 2);
8)    Oferta musi zawierać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS;
9)    Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.
10)    Oferta powinna zawierać wykaz robót budowlanych, w celu wykazania wiedzy i doświadczenia oferenta. Wymagane jest wykazanie zrealizowania min. dwóch robót o podobnym zakresie, na łączną kwotę nie mniejszą niż  10.000,00 zł brutto.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia 21.10.2019r. do godz. 13:00, w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zagospodarowanie stawów w Januszkowicach oraz zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin”.
 
7. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r., w siedzibie Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.
 
Osobą udzielającą informacji jest specjalista ds. gospodarczych – Monika Ostrowska nr tel. 602 353 403.

8. Informacje dodatkowe:
 Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
    1. Przetarg nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień    publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).
   2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
9. Informacje dotyczące wyboru oferty:

    1.    Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz na wskazany w ofercie adres e-mail.
    2.    Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze jego oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 cz.1

Załącznik nr 2 cz.2

Załącznik nr 2 cz.3

Załącznik nr 2 cz.4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin