Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA w 2021 roku !!

Składki | 2020-11-13 | Publikujący: PZW Okręg w Białej Podlaskiej

Uchwała nr 269/IX/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 19  września  2020r.

 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r.

 

Na podstawie  § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę

XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania

Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

 

§ 1

 

Realizując uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r.

w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021

ustanawia postanowienia do  składki członkowskiej na 2021 r.:

 

1.         Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:

1)      składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych  i sportu

               wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,

2)      składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,

3)      wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4)      wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

 

§ 2

 

1.      Wysokość obowiązującej w 2021 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane

          legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2.       Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów

3.      Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.

§ 3

 

1.      Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych,

       uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 października  2020 r., zgodnie z

       uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.

      w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód

      oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.

      Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na  ochronę i zagospodarowanie wód, 

      musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania

     członków przez wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających

     z posiadania odznak  honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.

 

2.      Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje   bezpłatne,

         imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu

        ryb na wodach użytkowanych  przez wydającego zezwolenie. 

 

3.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na

        amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym rok

        kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 

4.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

5.     Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r.

 

§ 4

 

1.  Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania

    użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

    Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:

 1) rodzaje wód i łowisk,

     2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,

        określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

 

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem

    warunków użytkowania  rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

 

§ 5

 

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie

według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

 

§ 6

 

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów,

podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

 

§ 7

 

                                                        Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                             Skarbnik ZG PZW                                                                       Prezes ZG PZW

 

                                   Jerzy Leus                                                                              Teodor Rudnik

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września 2020 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2021 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW,

   obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                   Załącznik nr  2

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia  19 września  2020 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.

 

 

1.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,

        ale tylko w ramach  łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego

        łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce

        na ochronę i zagospodarowanie wód,  ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń

        członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.      Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej

         za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,

        ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji 

        potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód

        oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi

       ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku

         w którym ukończono określony wiek.

8.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb

       od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym,

       tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

  M.A.

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.