Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Użytkownik Rybacki - Nowa Rzeczywistość

Ocena przekształceń w rybactwie w wyniku konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.

W dniach 19-21 marca 2008 roku odbyła się zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego konferencja naukowa pt. „Użytkownik Rybacki – Nowa Rzeczywistość. Ocena przekształceń w rybactwie w wyniku konkursów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich”. pod patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Bronisław Komorowskiego.

 

Potrzeba zorganizowania konferencji wyniła z faktu, że Polski Związek Wędkarski, który gospodaruje obecnie na 220 tys. ha wód jest największym użytkownikiem rybackim w Polsce i beneficjentem umów zawartych z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej oraz Agencją Nieruchomości Rolnych. Ponieważ w ostatnich latach nagromadziło się wiele problemów, które wymagały wszechstronnego omówienia, celem konferencji było stworzenie forum dla wymiany poglądów o obecnym stanie i kierunkach rozwoju gospodarki rybackiej i rybacko-wędkarskiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wód użytkowanych przez PZW.

W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 170 uczestników. Władze administracyjne reprezentowali: Pan Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Iwona Koza Wice Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pan Leszek Dybiec Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Leszek Bagiński Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecni byli również przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i wszystkich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

 

Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olszynie, wyższych uczelni, ichtiologów i praktyków rybactwa śródlądowego w kraju, a także przedstawicieli PZW i organizacji wędkarskich z Europy.

            Podczas trzech sesji tematycznych i paneli dyskusyjnych wygłoszono 28 referatów. Głos zabierali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, pracownicy nauki oraz reprezentanci Polskiego Związku Wędkarskiego. Tematyka wystąpień obejmowała różnorodne aspekty prawne prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem przekształceń, jakie dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz skutków ostatnich zmian jakie zaszły w prawodawstwie. Jednocześnie dokonano analizy gospodarowania zasobami ryb na obszarach objętych systemem przyrody UE Natura 2000, aktualnego stanu i stopnia zagrożenia ichtiofauny Polski, znaczenia monitoringu i badań naukowych ichtiofauny, z uwzględnieniem zagrożenia dla gospodarki rybackiej wynikających z eutrofizacji wód, potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki na zbiornikach zaporowych, działania na rzecz poprawy stanu populacji ryb, w tym wędrownych i dwuśrodowiskowych, zagrożenia dla stanu środowiska wodnego wynikającego z przegradzania wód oraz strat ponoszonych przez Skarb Państwa na skutek stale rosnącej populacji kormorana czarnego.

            W wyniku podjętych tematów i w czasie dyskusji sformułowano szereg wniosków dotyczących głównych problemów interesujących użytkowników rybackich, z których najważniejsze to:

 

1. Należy dokonać analizy istniejącego stanu prawnego, w którym funkcjonują umowy cywilnoprawne na dzierżawę jezior od ANRSP (ANR) , a które to jeziora zostały włączone do nowych obwodów rybackich wód płynących ustanowionych przez Dyrektora RZGW. Taki stan prawny powoduje to, że nie można ogłosić konkursów ofert na nowe ( większe ) obwody rybackie ustanowione przez RZGW , do czasu wygaśnięcia umów z ANRSP (ANR). 

2. Istnieje potrzeba zmiany przepisów dotyczących praktyki zawierania w niektórych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej notarialnych umów na użytkowanie obwodów rybackich, a tym samym nakładania dodatkowych kosztów na dzierżawców , który to obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów. 

3. Należy określić zasady podziału kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej, dotyczących wydawania opinii, decyzji, kontroli oraz ochrony wód. Obecny stan jest niejasny a kompetencje są rozdrobnione pomiędzy szereg różnych organów administracji państwowej. 

4. Niezbędny jest szczelny system identyfikacji i oceny operatów rybackich bo obecnie istnieje brak koordynacji przez placówki naukowo – badawcze uprawnione do opiniowania operatów rybackich. 

5. Użytkownicy wód dostrzegają potrzebę usprawnienia oraz współpracy z RZGW w zakresie zarybiania wód oraz konieczność zasilenia kadry urzędniczej w odpowiednio przygotowanych pracowników, którzy mogą ocenić prawidłowość przeprowadzonych zarybień. 

6. Konieczne jest wypracowanie i doskonalenie procedur współpracy pomiędzy RZGW a dzierżawcami obwodów rybackich w zakresie prowadzenia gospodarki rybackiej na obwodach. 

7. Niezbędne jest wzmocnienie działań dotyczących ochrony wód przed kłusownictwem przez PSRyb i policję, ponieważ ogromna skala kłusownictwa rybackiego , niweluje rezultaty prowadzonej gospodarki rybacko-wędkarskiej. 

8. Potrzebne jest uproszczenie systemu dokumentacji z prowadzonej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim. Obecnie nadmiernie rozbudowanie systemu powoduje różne interpretowanie obowiązującego prawa przez poszczególne organy administracji państwowej odpowiedzialnej za wody płynące co utrudnia realizacje umów na użytkowanie obwodów rybackich. 

9. Nadal jest niejasno zdefiniowana pozycja dzierżawcy obwodu rybackiego jako strony w postępowaniach wodno-prawnych. Skutkuje to tym, że często stronami w postępowaniu są tylko Marszałek Województwa i Dyrektor RZGW a pomijany jest udział użytkownika obwodu rybackiego. 

10. Konieczne jest uczestniczenie Skarbu Państwa w ponoszeniu kosztów na prowadzenie stałego monitoringu stanu biologicznego oraz stanu ichtiofauny wód. Wynika to min. z międzynarodowych przepisów prawnych nakładających taki obowiązek na Państwo jako właściciela wód płynących. W chwili obecnej koszty te ponoszone są wyłącznie przez użytkowników rybackich.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)