Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wysokość składek wędkarskich na 2021 rok

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1–4

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – OGÓLNO ZWIĄZKOWE

1.

Składka członkowska - pełna

100,00

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *

50,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,00

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,00

12,00

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1-9

SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

1.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(z trollingiem)

375,00

2.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(bez trollingu)

220,00

3.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca

(dopłata do trollingu)

155,00

4.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia

4) kobiety od 60 roku życia

5) osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

 

 

110,00

5.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

członka uczestnika do lat 16

 

55,00

6.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

bez trollingu dla osób zrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

 

 

30,00

70,00

90,00

 

 

 

 

7.

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

z trollingiem dla osób zrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

 

 

40,00

95,00

110,00

8.

Opłata na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

bez trollingu dla osób niezrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

 

57,00

130,00

170,00

9.

Opłata na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

z trollingiem dla osób niezrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

 

75,00

175,00

200,00

10-11

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH:

(do wędkowania wymagana jest karta wędkarska)

Wysokość kwotowa

w złotych

10.

Opłata całoroczna z trollingiem

Wszystkie wody Okręgu

660,00

11.

Opłata całoroczna bez trollingu

Wszystkie wody Okręgu

520,00

12.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską

Nie pobiera się

13.

Legitymacja członkowska

Bezpłatna

 

WAŻNA INFORMACJA!!!

SKŁADKA NA ZAGOSPODAROWANIE O OCHRONĘ WÓD

(WSZYSTKIE WODY OKRĘGU PZW W RZESZOWIE)

 NA ROK 2021 WYNOSI 220 ZŁ !!!

 

Opłata z trollingiem umożliwia wędkowanie metodą trollingową na rzece San

(Obwód Rybacki nr 9) bez dopływów i zbiorników.

Dopuszcza się pływanie jednostkami pływającymi wyposażonymi w silnik spalinowy.

 

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW ze składki członkowskiej,

składki na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie posiadanej legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

2. Okręg nie pobiera opłat za egzamin oraz legitymację członkowską.

3. Członkowie PZW korzystają ze składek ulgowych i zwolnień z ich wnoszenia:

-  Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do ulgi

w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

-  Członkowie uczestnicy są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.3 tabeli).

4. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie

z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym,

z następującymi ograniczeniami: - bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; - wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR,

zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej; - wędkowanie odbywać się musi

przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

5. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW,

ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką

osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień,

stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę.

Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego

wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku.

Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14

wymienione w pkt. 4 i 5 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 5 wyklucza wędkowanie opiekuna,

natomiast udostępnienie ich jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

 

Nowo wstępujący do PZW członkowie uczestnicy (do lat 16), którzy po raz pierwszy opłacają składki członkowskie

są zwolnieni z konieczności wniesienia składki na ochronę  i zagospodarowanie wód.         

Zwolnienie nie dotyczy członków uczestników, którzy opłacali w latach ubiegłych składkę członkowską.

 

-  Członkowie PZW odznaczeni Złotą lub Srebrną Odznaką PZW uprawnieni są do ulgi

  w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli)

  na podstawie legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej,

- młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat uprawnieni są do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

  i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli) na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej,

- mężczyźni od 65 roku życia i kobiety od 60 roku życia są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

  pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat (pkt. 2 tabeli dotyczącej składki ogólnozwiązkowej).

* Przyznanie ulgi ze względu na wiek łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje

od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW, lub legitymacji członkowskiej.

* W przypadku braku udokumentowania swojego stażu członkowskiego pobierana będzie składka w pełnej wysokości.

- mężczyźni od 65 roku życia i kobiety od 60 roku życia są uprawnieni do ulgi w składce

na ochronę i zagospodarowanie wód bez konieczności 10 – letniego stażu w PZW.

System ulg określony w pkt. 2 tabeli stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawnione są do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli)

na podstawie pisemnego orzeczenia o trwałym inwalidztwie.

6. Składkę członkowską i składkę na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika, uprawnionego do swojego łowiska

    uiszcza młodzież do lat 16.

   Uprawnia ona do wędkowania na wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez PZW (po pobraniu zezwolenia w Okręgu,

   na którego wodach planuje wędkować).

7. Inne ulgi i zwolnienia Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła

    ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

8. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW Okręg w Rzeszowie tylko w ramach łowiska

     i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.

9. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb

     od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

10. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

11. Skarbnicy są zobowiązani wpisać do legitymacji członkowskiej PZW, na stronie pod wklejonymi znaczkami

numer zezwolenia na wędkowanie Okręgu Rzeszów na 2021 r. oraz numer porządkowy i numer listy,

na której zostały zaznaczone informacje  o uiszczeniu składek członkowskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz?
spławikowo - gruntową
spinningową
muchową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin