Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Karta wędkarska

Karta wędkarska
Jak zostać członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego

 

Aby móc wędkować w Polsce należy posiadać kartę wędkarską, którą wydaje, właściwy dla miejsca zamieszkania, starosta po przedłożeniu zaświadczenia o zdaniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW (RAPR). O miejscu i terminach przeprowadzania egzaminów informacji udzielają właściwe Koła PZW oraz biura Zarządów Okręgów PZW.

 

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

 

W Polskim Związku Wędkarskim wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe Zarządy Okręgów PZW, z zatrzeżeniem, że:

 • egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,
 • z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież szkolna.

 

Wymagane dokumenty

 • Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.
 • Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).
 • Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.
 • Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

 

Aby zostać członkiem PZW należy wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Osoby zamierzające wstąpić do PZW powinny zgłosić się do siedziby Koła PZW dopełniając formalności.

 • Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.
 • Członkiem uczestnikiem PZW może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.
 • Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe, mogą być członkami PZW.

 

Warunkiem wędkowania jest wykupienie od rybackiego gospodarza wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski można wędkować po wniesieniu składki za wędkowanie (na ochronę i zagospodarowanie wód), wówczas można łowić ryby na wodach macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem macierzystym porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie. Wysokość składki za wędkowanie uzależniona jest od przynależności do odpowiedniego Okręgu PZW.

 

Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW w biurach Zarządów Okręgów PZW.

 

Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w RAPR. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.

 

Aby wstapić do Koła PZW nr 42 w Poznaniu należy:

 • przynieść kartotekę z Koła macierzystego - dotyczy przeniesienia się członka,
 • zdać egzamin i/lub opłacić odpowiednie składki członkowskie.

 

Egzaminy na karte wędkarską odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Po wcześniejszym umówieniu się, jest możliwość zdania egazminu w dowolny poniedziałek.

 

Wstępny egzamin na kartę wędkarską (projekt)

Egzaminacyjny system informatyczny ---> www.kartawedkarska.pl