Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady wędkowania w Okręgu PZW Wałbrzych

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 4/2001 z dnia 26.07.2001 r. oraz nr 6/2002 z dnia 29.11.2002 r. określająca zasady użytkowania wód wędkarskich  zarybianych z limitu ZO PZW.


1. Wszystkie zbiorniki wędkarskie zarybiane z funduszu Rady Gospodarczej ZO PZW  w Wałbrzychu są ogólnodostępne.
2. Plenum ZO PZW, mając na względzie racjonalną gospodarkę rybami, określiło zasady wędkowania na wymienionych zbiornikach.
3. Podstawą do łowienia jest opłata /składka/ członkowska i opłata /składka/ za wędkowanie w Okręgu Wałbrzych / lub w Okręgach, które podpisały z Nami umowę na warunkach tzw. ''Porozumienia między poszczególnymi Okręgami kraju''/.
4. Poza ustalonymi ograniczeniami, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
5. Prezesi wymienionych w powyższej uchwale Kół PZW, są zobowiązani do przekazywania jej treści w drodze zamieszczania stosownych tablic i komunikatów ogółowi wędkarzy.

 

Dodatkowe zasady (zakazy) obowiązujące wędkarzy na zbiorniku wodnym w Radkowie ----> KLIKNIJ

 

- Uchwała nr 53/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 6/2011 z dn. 20.04.2011 r.
§ 2 - Na wszystkich wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez ZO PZW w Wałbrzychu obowiązuje: Ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, Informator wód krainy pstrąga i lipienia oraz regulaminy łowisk zatwierdzone Uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 - Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 54/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 10/2014 z dn. 12.02.2014 roku.
§ 2 - Wprowadza się wykaz wód tzw. "drobnych do 1 ha" będących w użytkowaniu przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu (w załączeniu uchwały patrz. aktualizacja ---> KLIKNIJ ).
§ 3 - Zatwierdza się nowy regulamin połowów wędkarskich na ww. zbiornikach "drobnych do 1 ha" znajdujących się na terenie działania ZO PZW w Wałbrzychu (Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 r.) ---> KLIKNIJ.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (regulamin i wykaz wód do 1 ha zaktualizowane m.in. Uchwałą nr 78/2022 z dn. 23.11.2022 r. )

 

 

****

 

UWAGA !!!

 

W dniu 8 października 2014 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 35/2014, którą wprowadził tzw. zasadę "złów i wypuść"  - zakaz zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na stawie Dolnik w Międzylesiu.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do odwołania.

 

****

 

 

W dniu 4 marca 2015 roku ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 11/2015, którą wprowadził na stawie nr 9 w kompleksie Stawy Pilce zasadę "złów i wypuść" - zakaz: zabierania, zabijania i posiadania złowionych ryb. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia !!!

Aktualizacja regulaminu łowiska No Kill staw nr 9 Pilce --> KLIKNIJ

 

 

*** *** ***

 

 

W dniu 30 listopada 2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu wprowadził Uchwałą nr 48/2016 zasady połowu ryb na "Stawie Leśnym" w Bratoszowie, którego opiekunem jest Koło PZW PAFAL Świdnica:

 

- wprowadza się w granicach łowiska zakaz: połowu z łodzi, połowu spod lodu, kąpieli i palenia ognisk.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia do odwołania.

Pozostałe zasady wędkowania na zbiorniku zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb !

 

 

*** *** ***

 

- Uchwała 13/2020 (z dn. 12.02.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie Statutu § 47 pkt. 10 na posiedzeniu w dn. 12 lutego 2020 roku postanawia:

§ 1 Wprowadza się oznakowane "tarlisko" na zbiorniku w Dobrocinie (staw nr 1) umiejscowione na północnym brzegu stawu od strony lasu o długości ok. 45 m i 5 m w głąb stawu od linii trzcin (mapa w załączeniu).
W granicach tarliska obowiązuje bezwzględny całoroczny zakaz wędkowania.
§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia do odwołania.

 


 

Obowiązujące Uchwały, które regulują uprawianie połowu ryb na

wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu (w tym wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich)

 


 

 

 

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 07 października 2008 roku podjął Uchwałę 14/2008 , którą wprowadził zakaz wędkowania z wysp na zbiorniku Kozielno.

 

****    ***    ****

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu w dniu 11.02.2010 roku podjęto Uchwałę 8/2010, w której wprowadzono zakaz spinningowania 100 m w górę rzeki Nysy Kłodzkiej od tzw. ''Mostu Garbatego'' (strefa przyujściowa do zbiornika zaporowego Topola k/ Kamieńca Ząbkowickiego).

***  ***  ***

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. ZO PZW wprowadził Uchwałą nr 47/2012 zasadę ''Złów i wypuść'' tj. zakaz: zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od ujścia rzeki Biała Lądecka do jazu w granicach m. Kłodzko - III.2. obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2.

*** *** ***

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu w dniu 10 stycznia 2013 roku podjęto Uchwałę nr 3/2013, która wprowadza (od dnia jej podjęcia) obowiązek stosowania na odcinku ''Złów i wypuść'' wyłącznie haczyków bezzadziorowych oraz obowiązek posiadania podbieraków bezwęzłowych.

*** ***

Szczegółowy Informator oraz pozostałe Uchwały dot. połowu ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia znajdują się pod linkiem (kliknij)

*** *** ***

Na posiedzeniu w dniu 07.08.2013 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zawarł Uchwałę nr 36/2013, w której zawarł:

§ 1

Zabrania się wędkowania, biwakowania i parkowania pojazdów w wyznaczonych odległościach (w promieniu) od strefy wodowania środków pływających - slipu:

10 metrów - wędkowanie z brzegu,

50 metrów - wędkowanie z łodzi,

50 metrów - w przypadku biwakowania i parkowania pojazdów.

Zakaz ma zastosowanie na zbiornikach zaporowych Kozielno i Topola.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2013 r. do odwołania.

 

*** *** ***

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na kolejnych posiedzeniach postanowił:

 

 

- Uchwała 39/2014 (z dn. 12.11.2014 r.)

§ 1 Wprowadza się zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach zaporowych Topola, Kozielno, Dzbanów i Zagórze Śląskie (jezioro Bystrzyckie) od dnia 1 stycznia do 31 maja każdego roku ---> aktualizacja zapisu w Zasadach wędkowania.... Kliknij

§ 2 Odcinek rzeki Nysy Kłodzkiej na wysokości byłego stawu tzw. „Cmentarnego” stanowi o ciągłości obwodu III.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2, którego użytkownikiem rybacko-wędkarskim jest ZO PZW w Wałbrzychu. Zasady połowu ryb odbywają się na w/w łowisku zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia.

§ 3 Rzeka Piława na odcinku poniżej granic administracyjnych m. Dzierżoniów do ujścia do rzeki Bystrzycy (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2) jest odcinkiem nizinnym, na którym dopuszcza się metody połowu przewidziane przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb ZG PZW w Warszawie (z późniejszymi zmianami). Powyższy odcinek figuruje w rejestrze połowu ryb pod numerem 318 N. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2015 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 30/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się zakaz używania środków pływających z silnikami spalinowymi na kompleksie stawów Pilce.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku do odwołania.

 

- Uchwała 32/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się tarlisko na zbiorniku Witoszówka II (przy ul. Polna Droga w Świdnicy) w strefie ujścia potoku Witoszówka. Tarlisko powyższe oznakowane jest stosownymi tablicami i obowiązuje w jego granicach bezwzględny całoroczny zakaz wędkowania.

§ 2 W okresie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania na odcinku od ujścia potoku Witoszówka (strefa tarliska) do cypla za drugą wyspą.

§ 3 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku aż do odwołania.

 

- Uchwała 40/2016 (z dn. 30.11.2016 r.)


§ 1 *Wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu drogowego w Zagórzu Śląskim do kładki betonowej (zbiornik zaporowy Lubachów) w okresie od 01.03 do 15.05 każdego roku – z uwagi na miejsce wiosennego tarła ryb występujących w zbiorniku zaporowym.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

* Aneks wprowadzony Uchwałą nr 47/2019 z dn. 06.11.2019 r. obowiązujący od 01.01.2020 r. aż do odwołania.

 

- Uchwała 14/2017 (z dn. 08.02.2017 r.)

 

§ 1 Zatwierdza się w całości regulamin połowu ryb na zbiorniku zaporowym Sudety (nr rej. 336 P) przesłany przez Koło PZW Bielawa. Zbiornik wchodzi w skład IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 --> KLIKNIJ

§ 2 Uchwała obowiązuje od 8 lutego 2017 roku.

 

- Uchwała 37/2017 (z dn. 10.05.2017 r.)

§ 1 Zatwierdza się Regulamin PZW na zbiorniku Owiesno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały --> kliknij

§ 2 Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

UWAGA: Od 1 stycznia 2022 roku nie mają zastosowania te zapisy powyższej uchwały, które kolidują z przyjętym przez ZO PZW w Wałbrzychu regulaminem łowiska "Nie zabijaj - złów i wypuść"  ---> kliknij

 

- Uchwała 61/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 1.) Znosi się zapisy wynikające z § 1 pkt. 2 i 3 Uchwały nr 40/2016 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 30.11.2016 r.

2.) Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 300 m od tzw. "Mostu Garbatego" poniżej tj. w kierunku zbiornika zaporowego Topola (strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 01.03 do 31.05 każdego roku.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 6/2018 (z dn. 10.01.2018 r.)

§ 1 W związku z ustanowionym obrębem ochronnym w m. Kłodzko (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia) wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania w granicach kanału tzw. "Młynówki" w m. Kłodzko.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się ZO.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 51/2019 (z dn. 06.11.2019 r.)

§ 1 1.) Zezwala się na rzece Nysie Kłodzkiej w granicach III.1. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 1 tj. od jazu poniżej m. Bystrzyca Kłodzka do wodospadu w m. Gorzanów na połów ryb metodą muchową i spinningową.

2.) Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od mostu przy ul. Widok w m. Lądek Zdrój do wodospadu w Radochowie na połów ryb metodą muchową i spinningową. Na tym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb w okresie od 01.09 do 31.01 każdego roku.

3.) Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od wodospadu w Radochowie do ujścia do Nysy Kłodzkiej na połów ryb metodą muchową i spinningową.

§ 2 Na wodach krainy pstrąga i lipienia (ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2020 i kolejne lata) obowiązuje bezwzględny zakaz nęcenia.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku do odwołania.

 

- Uchwała 56/2019 (z dn. 06.11.2019 r.)

§ 1 Wprowadza się wymiar ochronny dla karasia pospolitego na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu do 25 cm oraz limit 3 szt. w ciągu doby.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

- Uchwała 12/2020 (z dn. 12.02.2020 r.)

§ 1 1.) Wprowadza się na wszystkich odcinkach rzecznych dopuszczonych do wędkowania zgodnie z wykazem ujętym w obowiązującym Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia stosowanie wyłącznie haków bezzadziorowych.
2.) Obowiązek stosowania haków bezzadziorowych dotyczy wędkowania z użyciem metody muchowej i spinningowej.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 30/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) (patrz. od 2023 r. aktualizacje)

§ 1 Zatwierdza się wprowadzenie Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 -
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 32/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 54/2018 z dn. 24.10.2018 r. - (patrz. od 2023 r. aktualizacje)

§ 1 Zapisy wynikające z § 3 Uchwały nr 54/2018 obejmują nowy regulamin połowu ryb na zbiornikach tzw. "drobnych do 1 ha".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 33/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 12/2020 z dn. 12.02.2020 r.

§ 1 W § 1 niniejszej uchwały należy wprowadzić pkt.3 zawierający zapis: "Wędkowanie na wodach górskich metodą spinningową dopuszczone jest wyłącznie przy użyciu przynęty sztucznej uzbrojonej w 1 haczyk z pojedyńczym ostrzem. Zasada ta nie obowiązuje jedynie na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej, na którym dozwolony jest połów ryb metodą gruntowo-spławikową (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia)".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 3/2021 (z dn. 27.01.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Znosi się limit połowu dla suma (Silurus glanis) oraz limit połowu i okres ochronny dla bolenia (Aspius aspius) na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 27 stycznia 2021 roku do odwołania.

 

- Uchwała 18/2021 (z dn. 14.06.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 1. Na wszystkich odcinkach rzecznych wchodzących w skład  krainy pstrąga i lipienia, na których dopuszczono stosowanie metody spinningowej (zgodnie z obowiązującym Informatorem) umożliwia się stosowanie woblerów uzbrojonych w haczyki zgodnie z ich konstrukcją.
2.    Sposób zbrojenia woblerów określa zapis wynikający z rozdz. II  pkt. 1.b) Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu – 2021- /ze zmianami/
3.    Stosowanie woblerów na wodach krainy pstrąga i lipienia (zgodnie z aktualnym Informatorem) dopuszcza się tylko i wyłącznie przy użyciu w ich konstrukcji haczyków o ostrzach bezzadziorowych (w tym pozbawionych zadziora). 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r.

 

- Uchwała 24/2021 (z dn. 18.10.2021 r. - Aneks do Uchwały nr 30/2020) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 1. W rozdz. II pkt.2 c) Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu -2021- obowiązujący zapis usunąć i zmienić na: "Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, ich części, a także przetwory z nich. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. Przynęty te mogą być uzbrojone jednym haczykiem.
Uwaga: Wprowadza się bezwzględny zakaz połowu ryb na przynęty naturalne zwierzęce tzw. "żywca" (na żywą bądź martwą rybę lub jej część - w tym filet) w okresie od 01.01 do 30.04 - na zbiornikach drobnych i zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich)."
2. W rozdz. IV pkt.9 obowiązujący zapis usunąć i zmienić na: "Na zbiornikach zaporowych Kozielno, Topola, Lubachów (Zagórze Śląskie), Owiesno *, Sudety i Witoszówka obowiązują następujące odrębne limity:
- limit leszcza w ilości do 4 szt. w ciągu doby (dla sztuk powyżej 35 cm),
- limit leszcza w ilości do 4 kg w ciągu doby (dla sztuk do 35 cm włącznie).
Na powyższych zbiornikach zaporowych wprowadza się obowiązek rejestracji złowionego leszcza na zasadach rejestracji ryb limitowanych tj. ryby wpisujemy zaraz po złowieniu i umieszczeniu w siatce (dla sztuk powyżej 35 cm)."

* patrz. Owiesno zb. No Kill (nie dotyczy).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

 

 

- Uchwała 36/2021 (z dn. 01.12.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. uchwalił co następuje:
§ 1 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na wniosek Koła PZW w Bielawie zatwierdza zmianę Regulaminu łowiska Owiesno. Nowy regulamin na zbiorniku w Owieśnie "Nie zabijaj - złów i wypuść" w załączeniu --> KLIKNIJ
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

 

- Uchwała 19/2022 (z dn. 11.05.2022 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. uchwalił co następuje:
§ 1 1. Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z napędem elektrycznym na zbiorniku zaporowym Sudety wchodzącym w skład IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2.
2. W związku z powyższym zmienia się oznaczenie rejestru zbiornika z nr 336 na nr 336 P1.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu w związku z niskim stanem wody na zalewie w Radkowie (3310KR) Uchwałą nr 27/2022 z dn. 24.05.2022 r. wprowadził dodatkowe zasady obowiązujące na zbiorniku:
- całodobowy zakaz wędkowania metodą spinningową,
- wędkowanie od świtu do zmierzchu,
- zasadę "złów i wypuść".
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 62/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 W Uchwale nr 51/2019 z dn. 06.11.2019 r. zmienić zapis w § 1 pkt. 2) na: ''Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od mostu przy ul. Widok w m. Lądek Zdrój do wodospadu w Radochowie na połów ryb metodą muchową. Na tym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb w okresie od 01.09 do 31.01 każdego roku.''

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 63/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Na odcinku rzeki Nysa Kłodzka od mostu drogowego powyżej m. Bystrzyca Kłodzka do jazu poniżej Bystrzycy Kłodzkiej znosi się tzw. „przemienny obręb ochronny” ustanowiony wcześniej przez PZW Okręg w Wałbrzychu. Na powyższym odcinku obowiązuje połów ryb jedynie z użyciem metody muchowej oraz bezwzględny zakaz połowu ryb w okresie od 1.09 do 31.01 każdego roku.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 64/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Wprowadza się tzw. zasadę „złów i wypuść” – zakaz: zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od wodospadu w m. Gorzanów do ujścia rzeki Biała Lądecka w m. Krosnowice – III.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzko nr 1. Na ww. odcinku wprowadza się obowiązek posiadania podbieraków bezwęzłowych

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 65/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Ze względu na spadek liczebności populacji lipienia oraz zmniejszenia się udziału osobników dorosłych mogących brać udział w tarle, na wszystkich odcinkach rzecznych dopuszczonych do wędkowania (wody nizinne oraz górskie zgodnie z wykazem ujętym w obowiązującym Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia) wprowadza się bezwzględny zakaz zabierania, zabijania i posiadania lipienia na okres 5 lat.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 66/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Zbiornik wodny przy ul. Żelaznej w Wałbrzychu (przy węźle PKP), będący pod opieką Koła PZW Lokomotywa Wałbrzych wprowadza się do wykazu wód tzw. „drobnych  do 1 ha”. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 67/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Na stawie nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa wprowadza się zasady połowu ryb złów i wypuść tzw. „No Kill”. W związku z powyższym na tym zbiorniku wodnym obowiązują zasady wędkowania określone odrębnym regulaminem (w załączeniu do uchwały).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

Regulamin łowiska ''No kill'' (złów i wypuść) w Bystrzycy Kłodzkiej --> KLIKNIJ

 

Uchwała 68/2022 (z dn. 09.11.2022 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 54/2020 z dn. 09.12.2020 r.

§ 1 1.) W Uchwale nr 54/2020 z dn. 09.12.2020 r. zmienić zapis w §1 pkt. 2) na: „Przy połowie ryb metodą spinningową na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) wprowadza się bezwzględny zakaz używania przynęt o długości powyżej 7 cm oraz zakaz stosowania przyponów wolframowych, stalowych i ich zamienników w okresie od 01.01 do 30.04 każdego roku”.

2.) W związku z wprowadzonymi ww. zmianami zaktualizować załącznik nr 1 ujęty w §1 pkt. 3 uchwały nr 54/2020 z dn. 09.12.20 r. 

załącznik nr 1 do ww. Uchwały --> KLIKNIJ

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 69/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Wprowadza się do wykazu wód tzw. drobnych użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu następujące zbiorniki wodne:

- stawy Leśna w Radkowie* (wody tzw. drobne do 1 ha) – nr rej. 3310/KRA

- stawy ul. Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim* (wody tzw. drobne) – nr rej. 3310/KSS

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

* Wody ujęte w wykazie wód do 1 ha (patrz. stosowny regulamin)

 

Uchwała 70/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 1.) Wprowadza się limit ilościowy roczny i miesięczny dla karpia na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu.

2.) W rozdz. IV. pkt. 7 ppkt. 7.3. Regulaminu amatorskiego połowu ryb, Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu - 2021 – wprowadza się następujący zapis:

- w ciągu roku kalendarzowego karp do 30 szt. i nie więcej niż 4 szt. na 1 miesiąc.

3.) Odrębny limit karpia ustanowiony stosownym regulaminem dla wód tzw. „drobnych do 1 ha” obowiązuje w dalszym ciągu i wliczany jest do limitu ogólnego, który ujęto w pkt. 2 uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 71/2022 (z dn. 09.11.2022 r.)

§ 1 Zatwierdza się Informator wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2023 ----> KLIKNIJ

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 78/2022 (z dn. 23.11.2022 r.)

§ 1 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdza zmiany do Zasad amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 - /ze zmianami/ w 2023 r.  ---> KLIKNIJ

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku do odwołania.

 

Uchwała 88/2022 (z dn. 20.12.2022 r.)

§ 1 Na podstawie wniosku Koła PZW w Stroniu Śląskim dotyczącego zatwierdzenia Regulaminu na stawach przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śl. Zarząd Okręgu zatwierdza w całości Regulamin w brzmieniu załącznika do Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor biura ZO.

§ 3 Uchwała obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku do odwołania.

Regulamin łowiska stawy Nadbrzeżna w Stroniu Śl. --> KLIKNIJ

 

 


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin