Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady wędkowania w Okręgu PZW Wałbrzych

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 4/2001 z dnia 26.07.2001 r. oraz nr 6/2002 z dnia 29.11.2002 r. określająca zasady użytkowania wód wędkarskich  zarybianych z limitu ZO PZW.


1. Wszystkie zbiorniki wędkarskie zarybiane z funduszu Rady Gospodarczej ZO PZW  w Wałbrzychu są ogólnodostępne.
2. Plenum ZO PZW, mając na względzie racjonalną gospodarkę rybami, określiło zasady wędkowania na wymienionych zbiornikach.
3. Podstawą do łowienia jest opłata /składka/ członkowska i opłata /składka/ za wędkowanie w Okręgu Wałbrzych / lub w Okręgach, które podpisały z Nami umowę na warunkach tzw. ''Porozumienia między poszczególnymi Okręgami kraju''/.
4. Poza ustalonymi ograniczeniami, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
5. Prezesi wymienionych w powyższej uchwale Kół PZW, są zobowiązani do przekazywania jej treści w drodze zamieszczania stosownych tablic i komunikatów ogółowi wędkarzy.

 

Dodatkowe zasady (zakazy) obowiązujące wędkarzy na zbiorniku wodnym w Radkowie ----> KLIKNIJ

 

- Uchwała nr 53/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 6/2011 z dn. 20.04.2011 r.
§ 2 - Na wszystkich wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez ZO PZW w Wałbrzychu obowiązuje: Ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, Informator wód krainy pstrąga i lipienia oraz regulaminy łowisk zatwierdzone Uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 - Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 54/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 10/2014 z dn. 12.02.2014 roku.
§ 2 - Wprowadza się wykaz wód tzw. "drobnych do 1 ha" będących w użytkowaniu przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu (w załączeniu uchwały ---> KLIKNIJ ).
§ 3 - Zatwierdza się nowy regulamin połowów wędkarskich na ww. zbiornikach "drobnych do 1 ha" znajdujących się na terenie działania ZO PZW w Wałbrzychu (Regulamin obowiązujący od 01.01.2021 r.) ---> KLIKNIJ.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

****

 

UWAGA !!!

 

W dniu 8 października 2014 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 35/2014, którą wprowadził tzw. zasadę "złów i wypuść"  - zakaz zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na stawie Dolnik w Międzylesiu.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do odwołania.

 

****

 

 

W dniu 4 marca 2015 roku ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 11/2015, którą wprowadził na stawie nr 9 w kompleksie Stawy Pilce zasadę "złów i wypuść" - zakaz: zabierania, zabijania i posiadania złowionych ryb. Załącznikiem do uchwały jest zatwierdzony specjalny regulamin powyższego łowiska (aktualizacja regulaminu zostanie wprowadzona już wkrótce) . Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia !!!

 

 

*** *** ***

 

 

W dniu 30 listopada 2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu wprowadził Uchwałą nr 48/2016 zasady połowu ryb na "Stawie Leśnym" w Bratoszowie, którego opiekunem jest Koło PZW PAFAL Świdnica:

 

- wprowadza się w granicach łowiska zakaz: połowu z łodzi, połowu spod lodu, kąpieli i palenia ognisk.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia do odwołania.

Pozostałe zasady wędkowania na zbiorniku zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb !

 

 

*** *** ***

 

 

 

Zbiorniki użytkowane przez Okręg PZW w Wałbrzychu, na których wprowadzono zakaz połowu w nocy zgodnie z wykładnią zamieszczoną w rozdz. IV. (zasady wędkowania) pkt.3 p.pkt. 3.1. RAPR są dopuszczone do wędkowania w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) !!!

 

*** *** ***

 

 

- Uchwała 13/2020 (z dn. 12.02.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie Statutu § 47 pkt. 10 na posiedzeniu w dn. 12 lutego 2020 roku postanawia:

§ 1 Wprowadza się oznakowane "tarlisko" na zbiorniku w Dobrocinie (staw nr 1) umiejscowione na północnym brzegu stawu od strony lasu o długości ok. 45 m i 5 m w głąb stawu od linii trzcin (mapa w załączeniu).
W granicach tarliska obowiązuje bezwzględny całoroczny zakaz wędkowania.
§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia do odwołania.

 


 

Obowiązujące Uchwały, które regulują uprawianie połowu ryb na

wodach użytkowanych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) przez ZO PZW w Wałbrzychu

 


 

 

 

****    ***    ****

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 07 października 2008 roku podjął Uchwałę 14/2008 i tym samym postanowił:

§ 1

Wprowadzić zakaz wędkowania z wysp na zbiorniku Kozielno.

 

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2009 r.

****    ***    ****

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu w dniu 11.02.2010 roku podjęto Uchwałę 8/2010, w której wprowadzono zakaz spinningowania 100 m w górę rzeki Nysy Kłodzkiej od tzw. ''Mostu Garbatego'' (strefa przyujściowa do zbiornika zaporowego Topola k/ Kamieńca Ząbkowickiego).

***  ***  ***

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. ZO PZW wprowadził Uchwałą nr 47/2012 zasadę ''Złów i wypuść'' tj. zakaz: zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od ujścia rzeki Biała Lądecka do jazu w granicach m. Kłodzko - III.2. obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2.

*** *** ***

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu w dniu 10 stycznia 2013 roku podjęto Uchwałę nr 3/2013, która wprowadza (od dnia jej podjęcia) obowiązek stosowania na odcinku ''Złów i wypuść'' wyłącznie haczyków bezzadziorowych oraz obowiązek posiadania podbieraków bezwęzłowych.

*** ***

Szczegółowy Informator oraz pozostałe Uchwały dot. połowu ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia znajdują się pod linkiem (kliknij)

*** *** ***

Na posiedzeniu w dniu 07.08.2013 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zawarł Uchwałę nr 36/2013, w której zawarł:

§ 1

Zabrania się wędkowania, biwakowania i parkowania pojazdów w wyznaczonych odległościach (w promieniu) od strefy wodowania środków pływających - slipu:

10 metrów - wędkowanie z brzegu,

50 metrów - wędkowanie z łodzi,

50 metrów - w przypadku biwakowania i parkowania pojazdów.

Zakaz ma zastosowanie na zbiornikach zaporowych Kozielno i Topola.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2013 r. do odwołania.

 

*** *** ***

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na kolejnych posiedzeniach postanowił:

 

 

- Uchwała 39/2014 (z dn. 12.11.2014 r.)

§ 1 Wprowadza się zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach zaporowych Topola, Kozielno, Dzbanów i Zagórze Śląskie (jezioro Bystrzyckie) od dnia 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

§ 2 Odcinek rzeki Nysy Kłodzkiej na wysokości byłego stawu tzw. „Cmentarnego” stanowi o ciągłości obwodu III.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2, którego użytkownikiem rybacko-wędkarskim jest ZO PZW w Wałbrzychu. Zasady połowu ryb odbywają się na w/w łowisku zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia.

§ 3 Rzeka Piława na odcinku poniżej granic administracyjnych m. Dzierżoniów do ujścia do rzeki Bystrzycy (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2) jest odcinkiem nizinnym, na którym dopuszcza się metody połowu przewidziane przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb ZG PZW w Warszawie (z późniejszymi zmianami). Powyższy odcinek figuruje w rejestrze połowu ryb pod numerem 318 N. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2015 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 30/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się zakaz używania środków pływających z silnikami spalinowymi na kompleksie stawów Pilce.

§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku do odwołania.

 

- Uchwała 32/2015 (z dn. 09.09.2015 r.)

§ 1 Wprowadza się tarlisko na zbiorniku Witoszówka II (przy ul. Polna Droga w Świdnicy) w strefie ujścia potoku Witoszówka. Tarlisko powyższe oznakowane jest stosownymi tablicami i obowiązuje w jego granicach bezwzględny całoroczny zakaz wędkowania.

§ 2 W okresie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania na odcinku od ujścia potoku Witoszówka (strefa tarliska) do cypla za drugą wyspą.

§ 3 Uchwała obowiązuje od dnia 9 września 2015 roku aż do odwołania.

 

- Uchwała 40/2016 (z dn. 30.11.2016 r.)


§ 1 *Wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu drogowego w Zagórzu Śląskim do kładki betonowej (zbiornik zaporowy Lubachów) w okresie od 01.03 do 15.05 każdego roku – z uwagi na miejsce wiosennego tarła ryb występujących w zbiorniku zaporowym.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

* Aneks wprowadzony Uchwałą nr 47/2019 z dn. 06.11.2019 r. obowiązujący od 01.01.2020 r. aż do odwołania.

 

- Uchwała 14/2017 (z dn. 08.02.2017 r.)

 

§ 1 Zatwierdza się w całości regulamin połowu ryb na zbiorniku zaporowym Sudety (nr rej. 336 P) przesłany przez Koło PZW Bielawa. Zbiornik wchodzi w skład IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 --> KLIKNIJ

§ 2 Uchwała obowiązuje od 8 lutego 2017 roku.

 

- Uchwała 37/2017 (z dn. 10.05.2017 r.)

§ 1 Zatwierdza się Regulamin PZW na zbiorniku Owiesno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały --> kliknij.

§ 2 Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 38/2017 (z dn. 10.05.2017 r.)

§ 1 Wprowadza się całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających na zbiorniku zaporowym Sudety (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2).

§ 2 Zmienia się indeks oznaczenia zbiornika zaporowego Sudety, obowiązujący dotychczas w opracowanym "Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2017 rok" tj. z 336 P na 336.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 10 maja 2017 roku do odwołania.

 

- Uchwała 61/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 1.) Znosi się zapisy wynikające z § 1 pkt. 2 i 3 Uchwały nr 40/2016 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 30.11.2016 r.

2.) Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 300 m od tzw. "Mostu Garbatego" poniżej tj. w kierunku zbiornika zaporowego Topola (strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 01.03 do 31.05 każdego roku.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 6/2018 (z dn. 10.01.2018 r.)

§ 1 W związku z ustanowionym obrębem ochronnym w m. Kłodzko (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia) wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania w granicach kanału tzw. "Młynówki" w m. Kłodzko.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się ZO.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 51/2019 (z dn. 06.11.2019 r.)

§ 1 1.) Zezwala się na rzece Nysie Kłodzkiej w granicach III.1. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 1 tj. od jazu poniżej m. Bystrzyca Kłodzka do wodospadu w m. Gorzanów na połów ryb metodą muchową i spinningową.

2.) Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od mostu przy ul. Widok w m. Lądek Zdrój do wodospadu w Radochowie na połów ryb metodą muchową i spinningową. Na tym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb w okresie od 01.09 do 31.01 każdego roku.

3.) Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od wodospadu w Radochowie do ujścia do Nysy Kłodzkiej na połów ryb metodą muchową i spinningową.

§ 2 Na wodach krainy pstrąga i lipienia (ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2020 i kolejne lata) obowiązuje bezwzględny zakaz nęcenia.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku do odwołania.

 

- Uchwała 56/2019 (z dn. 06.11.2019 r.)

§ 1 Wprowadza się wymiar ochronny dla karasia pospolitego na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu do 25 cm oraz limit 3 szt. w ciągu doby.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

- Uchwała 12/2020 (z dn. 12.02.2020 r.)

§ 1 1.) Wprowadza się na wszystkich odcinkach rzecznych dopuszczonych do wędkowania zgodnie z wykazem ujętym w obowiązującym Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia stosowanie wyłącznie haków bezzadziorowych.
2.) Obowiązek stosowania haków bezzadziorowych dotyczy wędkowania z użyciem metody muchowej i spinningowej.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 30/2020 (z dn. 21.10.2020 r.)

§ 1 Zatwierdza się wprowadzenie Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 -
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 32/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 54/2018 z dn. 24.10.2018 r.

§ 1 Zapisy wynikające z § 3 Uchwały nr 54/2018 obejmują nowy regulamin połowu ryb na zbiornikach tzw. "drobnych do 1 ha".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 33/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 12/2020 z dn. 12.02.2020 r.

§ 1 W § 1 niniejszej uchwały należy wprowadzić pkt.3 zawierający zapis: "Wędkowanie na wodach górskich metodą spinningową dopuszczone jest wyłącznie przy użyciu przynęty sztucznej uzbrojonej w 1 haczyk z pojedyńczym ostrzem. Zasada ta nie obowiązuje jedynie na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej, na którym dozwolony jest połów ryb metodą gruntowo-spławikową (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia)".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 39/2020 (z dn. 21.10.2020 r.)

§ 1 Zatwierdza się Informator wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2021.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 54/2020 (z dn. 09.12.2020 r.) w sprawie Aneksu do Uchwały nr 30/2020 dot. wprowadzenia Regulaminu - zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 -

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu w dniu 9 grudnia 2020 r. uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Znosi się następujący zapis zamieszczony w rozdz. II. pkt.3. ppkt. 3.1. Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 - :
"- Wprowadza się bezwzględny zakaz połowu ryb metodą spinningową na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) w okresie od 01.01 do 30.04 każdego roku."

2.) W miejsce anulowanego w/w zapisu wprowadza się zapis o treści: "- Przy połowie ryb metodą spinningową na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) wprowadza się bezwzględny zakaz używania przynęt o długości powyżej 5 cm oraz zakaz stosowania przyponów wolframowych, stalowych i ich zamienników w okresie od 01.01 do 30.04 każdego roku.

3.)Sposób określenia dopuszczalnej długości przynęt sztucznych o których mowa w § 1 pkt. 2 zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Załącznik nr 1 do w/w uchwały --> KLIKNIJ

 

- Zarządzenie 1/2021 (z dn. 21.01.2021 r.) - Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu wprowadził na stawach przy ul. Zamenhofa oraz na stawie przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej następujące dodatkowe ograniczenia:

- limit karpia w ilości 1 szt. / dobę.

Pozostałe zasady wędkowania reguluje: ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. (ze zm.), Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu -2021- oraz Regulamin dla zbiorników drobnych do 1 ha.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 21.01.2021 r. do końca 2021 r.

 

- Uchwała 3/2021 (z dn. 27.01.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Znosi się limit połowu dla suma (Silurus glanis) oraz limit połowu i okres ochronny dla bolenia (Aspius aspius) na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 27 stycznia 2021 roku do odwołania.

 

- Uchwała 18/2021 (z dn. 14.06.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 1. Na wszystkich odcinkach rzecznych wchodzących w skład  krainy pstrąga i lipienia, na których dopuszczono stosowanie metody spinningowej (zgodnie z obowiązującym Informatorem na rok 2021) umożliwia się stosowanie woblerów uzbrojonych w haczyki zgodnie z ich konstrukcją.
2.    Sposób zbrojenia woblerów określa zapis wynikający z rozdz. II  pkt. 1.b) Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu – 2021-
3.    Stosowanie woblerów na wodach krainy pstrąga i lipienia (zgodnie z Informatorem na rok 2021) dopuszcza się tylko i wyłącznie przy użyciu w ich konstrukcji haczyków o ostrzach bezzadziorowych (w tym pozbawionych zadziora). 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r.


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin