Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM W OKRĘGU PZW KROSNO

 

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM
W OKRĘGU PZW KROSNO

 

1. Celem zawodów muchowych o Grand Prix Okręgu Krośnieńskiego jest wyłonienie Kadry Okręgu w wędkarstwie muchowym, podnoszenie poziomu sportowego uczestniczących w nim zawodników oraz przygotowanie się do imprez wyższej rangi (zaliczanych do Grand Prix Polski). Mogą w nim brać udział członkowie Okręgu PZW Krosno i zaproszeni przez władze Okręgu goście.

2. Zawody rozgrywane są na wodach PZW (bieżących i stojących) na zasadach ujętych w aktualnie obowiązujących:

- Zasadach Organizacji Zawodów Wędkarskich PZW,

- Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb,

- niniejszym regulaminie

3.  Zawody rozgrywane są w terminie i miejscu podanym w terminarzu zawodów, który jest przyjmowany na posiedzeniu Kapitanatu Sportowego przy PZW Okręg Krosno i zatwierdzany przez ZO PZW Krosno.

4. Termin zawodów może ulec zmianie tylko ze względu na imprezy wyższej rangi.

5. Miejsce rozgrywania zawodów może ulec zmianie tylko ze względu na rezerwację danego odcinka wody na inne zawody, wysoką wodę lub trudne warunki atmosferyczne.

6. Jeśli nie ma możliwości rozegrania zawodów na innych akwenach, to zaplanowanych zawodów nie przenosi się na inny termin.

7. Obszar rozgrywania zawodów podzielony winien być na stanowiska o równorzędnych warunkach połowu.

8. Losowanie stanowisk powinno odbyć się w czasie pozwalającym na dojazd lub dojście na stanowisko każdemu zawodnikowi oraz 30 minutowe przygotowanie do łowienia.

9. Losowanie stanowisk odbywa się jak w ZOSW. Dopuszcza się następujący sposób przeprowadzenia losowania:

- ustala się zespoły zawodników (np. po 4 osoby), które będą łowić na wyznaczonych stanowiskach, na podstawie aktualnej ich pozycji po ostatnich zawodach Grand Prix ( w przypadku pierwszych zawodów w nowym sezonie obowiązuje lista rankingowa z ostatniego zakończenia sezonu),

- jeżeli ogólna liczba startujących w zawodach zawodników nie jest dokładnie podzielna ( np. przez 4), to pozostałych przypisuje się do stanowisk losowo,

- juniorzy, którzy zgłosili się do zawodów, łowią na wyznaczonym dla nich stanowisku (jeżeli do danych zawodów zgłosiło się mniej niż trzech juniorów, to wtedy łowią oni na stanowiskach razem z seniorami),

- z każdego składu (grupy) zawodników wyznaczany jest jeden do losowania stanowiska na którym będzie łowić cały zespół,

10. Zawodnicy mogą łowić z brzegu, łodzi lub brodząc w ramach całego stanowiska.

11. Zawody na wodzie stojącej z brzegu rozgrywane są wg Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego. Dopuszcza się podział tury zawodów na co najmniej 30 minutowe „przejścia” ze zmianą stanowisk tak by każdy zawodnik mógł łowić w różnych częściach łowiska. W tym przypadku dopuszcza się punktowanie każdego przejścia jak turę w zawodach wieloturowych. W takim przypadku wynik zawodnika wylicza się jak w zawodach wieloturowych ZOSW, traktując każde przejście jak turę zawodów.

12. Zawody przeprowadza się na  „żywej rybie” a obowiązujący na zawodach wymiar do punktacji i gatunki łowionych ryb oraz czas trwania zawodów podaje prowadzący zawody Grand Prix po konsultacji z uczestnikami.

13. Za złowione ryby zawodnicy otrzymują punkty, na podstawie których klasyfikuje się ich w danych zawodach. Po określeniu miejsca zawodnika w zawodach przyznaje mu się punkty liczone do klasyfikacji Grand Prix Okręgu.

14. Zasady punktacji zawodów zaliczanych do Grand Prix Okręgu Krosno:

a) w zawodach GP Okręgu Krosno zawodnicy premiowani są w następujący sposób:

- za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje 30 pkt.

- za każde następne miejsce zawodnik otrzymuje o jeden punkt mniej aż do osiągnięcia liczby 1 (za 30 miejsce)

- zawodnicy, którzy złowili ryby w danych zawodach, lecz zostali sklasyfikowani  na dalszych pozycjach od (31 miejsca i dalej) nie otrzymują punktów grand prix, ale mają wpisywane do klasyfikacji punkty za złowienie ryby.

b) w Muchowych Mistrzostwach Okręgu premiowane są punktami GP miejsca od 1 do 30 uzyskane przez zawodników w końcowej klasyfikacji indywidualnej. Uwzględnia się także punkty za złowione ryby.

c) w zawodach GP Polski i Mistrzostwach Polski premiowane są punktami miejsca od 1 do 20 uzyskane w końcowej klasyfikacji indywidualnej ( 1 miejsce 20 pkt., 20 miejsce 1 pkt.). Z zawodów GP Polski i Mistrzostw Polski do klasyfikacji GP Okręgu uwzględnia się tylko punkty za zdobyte miejsca w klasyfikacji indywidualnej, nie wpisuje się natomiast punktów za złowione ryby.

 15. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach ma obowiązek:

- posiadać miarkę do mierzenia ryb umożliwiającą ich dokładny pomiar (rynna z wklejoną miarką),

- dostarczyć złowioną rybę w podbieraku do sędziego w taki sposób, aby ryba była w wodzie,

- podchodzić do sędziego taką drogą, aby nie utrudniać łowienia innym zawodnikom na stanowisku,

- podpisać (czytelnie) każdą zaliczoną do połowu rybę bezpośrednio po jej zmierzeniu,

- ostrożnie odhaczyć i wypuścić złowioną rybę poprzez włożenie jej do wody.

16. W zawodach rozgrywanych bez udziału sędziów, dopuszcza się sędziowanie, wzajemne przez zawodników łowiących na jednym stanowisku, na zasadach określonych przez prowadzącego zawody w czasie odprawy.

17. Dowodami rozegrania rywalizacji jest zestawienie wyników.

18. Protesty należy składać na piśmie do prowadzącego GP Okręg Krosno.

19. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

Zasady ustalania składów drużyn Okręgu Krosno do GPP:

 

W skład reprezentacji Okręgu Krośnieńskiego na Zawody GPP i MMP wchodzą:

Mistrzostwa Polski

W kolejności:

- drużyny, które mają prawo startu wg, Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego, jeśli MMO odbędą się przed MMP Okręg może zgłosić drużynę lub mistrza indywidualnego w oparciu o następujące zasady:

- aktualny Mistrz Okręgu Krosno

- dwóch pierwszych zawodników w końcowej klasyfikacji GP Okręgu Krosno za poprzedni sezon, którzy nie mają prawa startu GPP

- jeżeli Mistrz Okręgu ma prawo startu w GPP to wtedy trzech pierwszych zawodników w końcowej klasyfikacji GP Okręgu Krosno za poprzedni sezon, którzy nie mają prawa startu w GPP

2.    Zawody GPX Polski

 2.1 Wg. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego.

2.2 Prawo startu nabywają najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z punktacji GPO w ilości odpowiadającej sumie składów drużyn okręgowych uprawnionych do startu GPP minus jedna drużyna.

2.3 Składy drużyn sponsorowanych przez pozyskanych sponsorów ustala się według odrębnych zasad wynikających z umów sponsorskich.

2.4 Skład ostatniej uprawnionej do startu GPP drużyny ustala OKS Krosno.

2.5 Zawodnicy z drużyn, które wypadły z zawodów GPP nie mają prawa startu w kolejnym sezonie w składach drużyn okręgowych, wyjątkiem jest nabycie prawa startu indywidualnego GPP.

2.6 Skład poszczególnych drużyn okręgowych ustala OKS Krosno.

3. Prawo startu indywidualnego w MMO przysługuje wszystkim zawodnikom, którzy w ostatniej zakończonej edycji GPO zajęli miejsca od 1 do 25. Prawo startu mają również wszystkie drużyny zgłoszone przez Koła Okręgu PZW Krosno. Koszty startu w MMO ponoszą macierzyste koła zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

Koszty uczestnictwa w Zawodach Ogólnopolskich.

Koszty uczestnictwa w zawodach o Mistrzostwo Polski drużyn i zawodników indywidualnych reprezentujących Okręg pokrywa w całości Okręg PZW Krosno. Dotyczy: startowego, zakwaterowania, wyżywienia.

GPP – przy ustalaniu budżetu OKS dokonuje analizy możliwości finasowania startów i dokonuje zgłoszenia drużyn do rozgrywek według „zasad ustalania drużyn”.

Finasowanie drużyn sponsorowanych przez pozyskanych sponsorów ustala się według odrębnych zasad wynikających z umów sponsorskich.

Finansowanie ostatniej uprawnionej do startu w GPP drużyny ustala OKS Krosno na odrębnych zasadach.

W GPP w całości koszty uczestnictwa (startowe, zakwaterowaniem wyżywienie) pokrywa Okręg PZW Krosno dla:

Drużynie, która w poprzednim roku rozliczeniowym zdobyła pierwsze miejsce w GPP.

Juniorom, którzy uzyskali prawo startu w GPP w pierwszym roku startów.

Zawodnikom w kategorii Junior.

Pierwszym sześciu zawodnikom z GPO Krosno (którzy zgłoszą chęć startu w GPP w drużynach Okręgu).

Zawodnikom, którzy awansowali z eliminacji w drużynie w pierwszym roku startów.

Startowe w GPP (zakwaterowanie i wyżywienie z miarę możliwości) pokrywa Okręg PZW Krosno dla:

Kolejnych zawodników z GPO Krosno ( którzy zgłoszą chęć startu w GPP w drużynach okręgu).

Pozostali zawodnicy.

Warunkiem jakiegokolwiek dofinansowania są starty w min 75 % imprez GPO Krosno.

 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-01-2020 r.